A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárva, az alábbi tulajdonosi jognyilatkozatot teszi:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata csere útján meg kívánja szerezni a Székesfehérvári Egyházmegye tulajdonában lévő Érd, Felső u. 146. szám alatti, 23121 helyrajzi számon nyilvántartott 7510 m2 nagyságú, kivett, temető megjelölésű ingatlan tulajdonjogát.

2. Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott ingatlanért cserébe adja a tulajdonát képező Érd, Edit u. 2. szám alatti 22575/3 helyrajzi számon nyilvántartott, telekalakítás útján kialakult 2610 m2 nagyságú, kivett, beépítetlen ingatlant.

3. A Bizottság rögzíti, hogy a csereügylet megkötése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában megállapított településüzemeltetési feladatai körében, a köztemető kialakítására vonatkozó kötelező feladatának ellátását biztosítja.

4. A Bizottság a csereingatlanok forgalmi értékét egyenként nettó 21.000.000.- Ft-ban állapítja meg azzal, hogy az önkormányzatot terhelő általános forgalmi adó összegét,  5.670.000.-Ft-ot, a Székesfehérvári Egyházmegye az Önkormányzat részére megfizeti.

5. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a csereszerződést aláírására, valamint a csereügylet Pest Megyei Kormányhivatal által történő jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtására.

 

Határidő: a szerződés aláírására 6 hónap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök