A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva - a Helyi Építési Szabályzat végrehajtása érdekében - környezetvédelem, hulladékkezelő létesítmények elhelyezése közérdekű célra – megvásárolja 

-  a 0110/10 hrsz.-ú, 2522m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1 tulajdoni hányadát a tulajdonostól 1.010.000,- Ft, 1 tulajdoni hányadát Radnai György tulajdonostól 1.010.000,- Ft, összesen 2.020.000, - Ft vételáron; 

-  a 0110/14 hrsz.-ú, 4610m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 1 tulajdoni hányadát a tulajdonostól 1.845.000,- Ft, 1 tulajdoni hányadát Radnai György tulajdonostól 1.845.000,- Ft, összesen 3.690.000,- Ft vételáron. 

A Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy vételi ajánlatot tegyen, és a mennyiben a tulajdonosok nem fogadják el a vételárat, kezdeményezze a kisajátítási eljárás megindítását. 

Az ingatlan megvásárlására a pénzügyi fedezet a 2018. évi költségvetésbe kerül betervezésre, melynek finanszírozási forrása a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú pályázat, valamint a pályázatból nem finanszírozható költségekre az 1084/2016 (II.29) Kormányhatározatban az önkormányzat részére megállapított támogatás. 

Határidő: a vételi ajánlat megtételére 30 nap

Felelős: T. Mészáros András – polgármester

 

Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök