A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva -, az érdi 26248 helyrajzi számú út szabályozása érdekében a „MIT-MÉR” Kft. által készített, 111/2019. számon záradékolt változási vázrajz és terület-kimutatás alapján megállapodást köt az AVL Autókut Mérnöki Kft.-vel (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) az alábbiak szerint:   

 

  • Az AVL Autókut Kft. a tulajdonát képező

 

  • 26246/8 hrsz- ú, kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, összesen 287m2 nagyságú ingatlanát csere jogcímén átruházza az önkormányzatra, 
  • 26246/6 hrsz-ú, kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, összesen 12m2 nagyságú ingatlanát csere jogcímén átruházza az önkormányzatra, míg az
  • önkormányzat ellenszolgáltatásként csere jogcímén átruház az AVL Autókut Kft.-re a 26247 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, összesen 736m2 nagyságú ingatlanából 359m2 területet, mely a vázrajz alapján összevonásra kerül a kialakuló 26247/2 hrsz-ú ingatlannal, a fennmaradó 377m2 terület pedig összevonásra kerül a 26248 hrsz-ú önkormányzati ingatlannal.

 

Felek a csere tárgyát képező ingatlanterületek forgalmi értékét 3.518.200,- Ft-ban állapítják meg.

 

 

  • Az AVL Autókut Mérnöki Kft.

 

  • a 26246/10 hrsz-ú, összesen 9381 m2 nagyságú ingatlanából 102m2 nagyságú területet térítésmentesen átad az önkormányzat részére, mely terület forgalmi értéke 999.600,- Ft,
  • a 26246/11 hrsz-ú, összesen 9381m2 nagyságú ingatlanából 727m2 nagyságú területet térítésmentesen átad az önkormányzat részére, mely terület forgalmi értéke 7.124.600,- Ft,
  • a 26246/9 hrsz-ú, összesen 9380m2 nagyságú ingatlanából 74m2nagyságú területet

térítésmentesen átad az önkormányzat részére, mely terület forgalmi értéke  725.200,- Ft.

 

A térítésmentesen átadott területrészek a 26248 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kerülnek összevonásra.

 

 

Határidő: a megállapodás aláírására - 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

 

        Donkó Ignác                                                                                        Szabó Béla

        bizottsági tag                                                                                            elnök