A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  - a munkáltató véleményének kikérését követően - szolgálati jelleggel bérbe adja az önkormányzat tulajdonát képező érdi 22552/3/A/25 hrsz-ú, 56 m2 alapterületű, kétszobás, összkomfortos, 2030 Érd, Béke tér 2/B. III. e. 10. szám alatti lakást az Érdi Rendőrkapitányságnál szolgálatot teljesítő részére, 2019. június 1-jétől szolgálati jogviszonya fennállásáig, de legfeljebb 2022. május 31-éig. 

 

 

Határidő: a bérleti szerződés aláírására 60 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

        Donkó Ignác                                                                                        Szabó Béla

        bizottsági tag                                                                                            elnök