A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelet 33 .§-ban biztosított jogkörében eljárva - úgy dönt, hogy az Önkormányzat bérbead a tulajdonát képező 1901 hrsz-ú, 8297 m2 nagyságú beépítetlen ingatlanból az érdi 1894 hrsz-ú ingatlan hátsó kertjének folytatásaként  500 m2 földterületet részére  határozatlan időre, 30,- Ft/m2/év bérleti díj ellenében.

 

A bérelt ingatlanrészen felépítmény nem létesíthető és kizárólag kiskerti művelésre használható, a bérleti jog nem ruházható át.

 

Határidő: bérleti szerződés megkötése 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

        Donkó Ignác                                                                                        Szabó Béla

        bizottsági tag                                                                                            elnök