A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25.§ (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Helyi Építési Szabályzat végrehajtásaként, terület- és településrendezés érdekében a tulajdonát képező,  Érd, Tompa M. u. 2. szám alatti érdi 15263 hrsz-ú, 575 m2 nagyságú ingatlanból, útszélesítés céljára – a határozat mellékletét képező vázrajzon jelölt – 68 m2 nagyságú, 1.400.000,- Ft forgalmi értékű területrészt elcseréli az Önkormányzat tulajdonát képező, közvetlenül szomszédos, nem beépíthető, érdi 15253/2 hrsz-ú, 343 m2 nagyságú, 3.800.000.-Ft forgalmi értékű ingatlannal. Az érdi 15253/2 hrsz-ú csereingatlan értéke már tartalmazza tulajdonost megillető egyéb kártalanítás összegét is, amely a telekalakítás miatt szükségessé vált kerítés és közmű áthelyezés megtervezése, kivitelezése, valamint a növényzet újratelepítése költségeit foglalja magába, és amit a felek 2.400.000.-Ft-ban határoznak meg. Az így kialakult értékarányosságra tekintettel a feleket egymással szemben fizetési kötelezettség nem terheli, Áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik, a telekalakítás költségeit pedig az Önkormányzat viseli.

 

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlatot küldje meg a tulajdonos részére és amennyiben a felajánlott csereingatlant nem fogadja el, kezdeményezze a kisajátítási eljárás megindítását.

 

Határidő: ajánlat megtételére 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

        Donkó Ignác                                                                                        Szabó Béla

        bizottsági tag                                                                                            elnök