A Gazdasági Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata  - a munkáltató véleményének kikérését követően - szolgálati jelleggel bérbe adja a tulajdonát képező érdi 22552/10/A/15 hrsz-ú, 56 m2 alapterületű, kétszobás, összkomfortos, 2030 Érd, Béke tér 8/A. IV e. 15. szám alatti lakást az Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodájának óvodapedagógusa, Tóth Gyuláné részére 2020. március 1-jétől közalkalmazotti jogviszonya fennállásáig, de legfeljebb 2023. február 28-áig. 

 

A lakást a bérlő a benyújtott költségvetés alapján 746.000,- Ft összeg erejéig felújíthatja, a felújítási munka – számlával igazolt része – a lakbér összegébe beszámításra kerül.

 

Amennyiben a bérlő közalkalmazotti jogviszonya bármely okból megszűnik, a lakbérbe még be nem számított felújítási összeg részére egy összegben visszafizetésre kerül.

 

 

Határidő: a bérleti szerződés aláírására - 2020. március 1.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

         Andrasek Mónika                                                                  Csépán István

            elnökhelyettes                                                                           elnök