A Gazdasági Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – úgy dönt, hogy az önkormányzat 2020. április 30-áig  használati szerződést köt Kovácsné dr. Palánki Mónika házi gyermekorvossal az önkormányzat tulajdonát képező érdi 22552/8/A/69 hrsz.-ú, 57 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos, 2030 Érd, Béke tér 6/E. II. e. 9. szám alatti lakásra vonatkozóan. A szerződés megszűnik, amennyiben a házi gyermekorvos önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződése megszűnik. A használati díj a szolgálati jelleggel bérbe adott lakások mindenkori bérleti díjával azonos összeg.

 

Határidő: szerződés aláírására - azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

Andrasek Mónika                                                               Csépán István

 elnökhelyettes                                                                      elnök