Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSZ) szóló 31/2010. (VII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 309/2011. (IX.27.) KGY határozatban döntött a hatályos HÉSZ szöveges módosításáról. A határozat szerint a rendeletmódosítás célja az, hogy elsősorban a helyi kistermelők háztáji termékeinek közterületi értékesítése lehetővé váljon a városközpont két, jelentős gyalogos forgalmú helyén, az Európa sétányon (hrsz.: 22081/2), és a Diósdi úti aluljáró feletti területen (hrsz.: 19287). A HÉSZ tervezett módosítása összhangban van a 184/2008. (VI.26.) KGY. határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepcióval, mely a közúti forgalomtól elválasztott, városközponti gyalogos tengelyek erősítését tűzte ki célul.

A HÉSZ módosítása a határozat szerint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9/A § szerinti véleményezési eljárásban történt:

-          Az eljárás során 2011. októberben az elfogadásra kerülő munkarész – rendelettervezet - bemutatásával a helyben szokásos közzététel, és a jogszabályok szerinti államigazgatási szervek megkeresése megtörtént. A beérkezett vélemények, és válaszok összefoglaló táblázatát az előterjesztéshez mellékeljük. A vélemények döntő többsége észrevételt nem tartalmazott, ezért az Étv. 9.§ (4) bekezdés szerinti egyeztető tárgyalás megtartására nem volt szükség, és a rendelettervezet szövegén sem kellett változtatni.

-          Az Étv. 9.§ (6) bekezdés szerinti elfogadás előtti közzététel – kifüggesztéssel, interneten, és újságban – 2011. december 12. – 2012. január 12. között megtörtént. A közzététel ideje alatt a rendelettervezettel kapcsolatban észrevételt nem kaptunk.

-          Az Étv. 9.§ (6) bekezdés b) pont szerint az elfogadás előtt álló tervet szakmai véleményezés céljából megküldtük az Állami Főépítésznek. Az Állami Főépítész előterjesztéshez mellékelt véleményében a tervezett módosítással kapcsolatban nem tett észrevételt.

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosításokban foglaltaknak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés, és az egyeztetett rendelettervezet áttekintése után döntsön a Helyi Építési Szabályzat módosításáról!

Érd, 2012. január 13.

 

T. Mészáros András

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

__/2012. (__.__.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.)  önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet  (továbbiakban: OTÉK) 5. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ)  10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Közterületen pavilon csak ideiglenes jelleggel (az adott rendezvény időtartamára, illetőleg a 22081/2 hrsz-ú Európa sétányon, valamint a 19287 hrsz-ú Diósdi úti aluljáró felett kialakított sétányon lévő közterületi értékesítés idejére) a városképbe illően, a közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével, valamint a közterület kezelhetőségének, tisztántarthatóságának, és a pavilonban dolgozók számára megfelelő illemhely használati lehetőség biztosításával létesíthető.”

2. § A HÉSZ 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A településkép védelmének érdekében az 2. mellékletben jelzett helyi értékvédelmi területen, a 6. sz. függelékben lévő helyi egyedi védelem alatt álló építmények ingatlanjain, valamint a 4. sz. mellékleten jelzett városközponti területen lévő ingatlanokon kereskedelmi tevékenység csak az építési szabályoknak megfelelő helyen, és formában kialakított épületben történhet. A rendelkezést nem kell figyelembe venni a 22081/2 hrsz-ú Európa sétány a 19287 hrsz-ú Diósdi úti aluljáró felett kialakított sétány területén lévő közterületi értékesítés, a rendezvények idejére ideiglenes jelleggel telepített pavilonok, berendezések, tárgyak elhelyezésekor, valamint a karácsonyt megelőző fenyőfa árusítás esetében.”

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

HÉSZ módosítás vélemények - letöltés

HÉSZ módosítás záróvélemény - letöltés

HÉSZ módosítás hatásvizsgálati lap - letöltés