Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel a sportról és a helyi sporttevékenység  támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

A rendelet szerint önkormányzati támogatás nyújtása alapvetően nyilvános pályázati rendszerben történik.

Jelenleg a támogatás feltétele, hogy az igénylő:

a) Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek,  vagy területi szakszövetségek egyikének tagja, és  az általuk kiírt versenyrendszerben szerepel, melyet a szövetség által kiállított igazolással igazol,

b) az általa használt - önkormányzati tulajdonban és szervezeti kezelésben lévő - sportlétesítményeken, legfeljebb önköltséges térítés ellenében, alapvető sporteszközei rendelkezésre bocsátásával biztosítja a lakosság tömegsportjának feltételeit.

Tekintettel arra, hogy a támogatási rendszer elsődleges célja a városhoz kötődő  sportszervezetek támogatása, javasolom, hogy a sportszervezet szakosztályainak sporteseményeken, versenyeken, és  egyéb városi, vagy tömegsport rendezvényeken bemutatókkal történő rendszeres részvételét is határozzuk meg, mint további támogatási feltételt. Ezzel a pályázatok elbírálásánál már lehetőség nyílik arra, hogy figyelembe vegyük az egyesületnek a város érdekében, és az érdi sportéletben kifejtett tevékenységét is.

Mivel a fenti feltételrendszert a rendelet melléklete tartalmazza, a módosítást ott kell elvégezni.

Technikai jellegű módosítás a melléklet szövegében az egyesülési jogról szóló - időközben már hatályát vesztett - törvényre mutató hivatkozás cseréje, az alapdokumentumra vonatkozó utalás pontosítása, illetve a pályázatok kezeléséért felelős sportreferens elérhetőségének módosítása.

A szabályozás új elemeinek várható hatásai közt azzal számolunk, hogy a pályázati rendszerben eredményesebben szerepelhetnek a város közösségi sportéletében aktívabban közreműködő sportszervezetek.

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a módosított Pályázati Felhívás elfogadására.

Érd, 2012. február 28.

Mórás Zsolt s.k.

         elnök 

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

-

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda,

A döntés továbbításáért felelős:

Önkormányzati Szervezési és Törvényességi Iroda

 

TERVEZET

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

__/2012. (__.__.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester