Tisztelt Közgyűlés!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében 2011. november 11. nappal pályázatot írt ki „Nevelési intézmények fejlesztése” (KMOP-4.6.1-11) címmel.

A Közgyűlés 16/2012. (I.26.) KGY. számú határozatával kinyilvánította szándékát, hogy a KMOP-4.6.1-11 „Nevelési intézmények fejlesztése” című konstrukcióra pályázatot kíván benyújtani a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája és a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája tekintetében. A határozat szerint a két tagóvoda a konstrukció keretében három új csoportszobával bővülne.

 A két pályázat előkészítési költsége mindösszesen 37 millió Ft, mely az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendeletében, illetve a 2012. évi költségvetés terhére biztosítva lett. Ezen túlmenően az önrész összegét 10-10 millió Ft-tal tervezte a város a 2012. évi költségvetésében.

Időközben kikértük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség álláspontját azzal kapcsolatban, hogy a bővítést a szabályosan elhelyezhető gyermeklétszámhoz, vagy a pusztán statisztikai adatként szereplő csoportszámhoz kell viszonyítani. A bővítés viszonyítási alapja az írásos válasz szerint nem a gyermeklétszám, hanem a csoportok száma. Ennek ismeretében új alapokra kellett helyezni a Meseház Tagóvoda bővítésének terveit. Mivel a tagóvoda jelenleg egy elavult, nem megfelelő épületben működik, a bővítés során a szabványoknak való kötelező megfelelés miatt nem 3, hanem minimum 5 csoportszobával kell a kapacitást a tagintézményben növelni. A pályázat szempontjait figyelembe véve (ti. az új építés nagyobb intenzitással támogatható, mint a felújítás) arra a következtetésre jutottunk, jobban megéri lebontani a meglévő épületet és egy teljesen újat építeni, mint a régit bővíteni és olyan szinten korszerűsíteni, hogy az a jogszabályban előírtaknak megfeleljen.

A végső tervek alapján a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának új épülete 7 csoportszobával rendelkezik, aminek elkészítése többletköltséget jelent az eredeti elképzeléshez képest. A Közgyűlés a 2012. február 9-i ülésén 37/2012. (II.9) KGY határozatával jóváhagyta a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről és a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmányt. A Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány 5. pontja módosul - a műszaki leírás a jelenlegi terveknek megfelelően -, valamint a 7. pont melyben a 10 millió Ft önerő módosul 52 445 235 Ft-ra. A Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány pedig az 5. pontjában változik, mely szerint a 10 millió Ft önerő 15 356 730 Ft-ra módosul. A beruházási célokmányok az előterjesztés mellékletét képezik.

A Kutyavári Tagóvoda esetében az épület energiahatékonyságának korszerűsítése eredményeképpen annak ellenére, hogy az épület jelentős bővítésen esik át, a fenntartási költségei minimális mértékben emelkednek. A közüzemi díjak közül a csatorna, a víz és az áram felhasználás összesen – a tervezői becslés alapján – 200 000 Ft-tal fog nőni éves szinten, míg a gáz esetében – a tető hőszigetelése következtében – a nagyobb térfogat ellenére sem várható díjemelkedés.

Az üzemeltetési költségek mellett a projektben vállalt munkahelyek megteremtése jelent még költséget, amely 6 óvodapedagógus és 3 dajka felvételét és folyamatos alkalmazását jelenti. Egy óvodapedagógus havi átlagos bruttó bérköltsége járulékkal 213 848,- Ft, egy dajkáé 124 667,- Ft, amely éves szinten 19 885 068,- Ft költséget jelent. Ezzel szemben a növekvő gyermeklétszám több központi költségvetési normatív támogatást eredményez

A Meseház Tagóvoda esetében az új, nagyobb épület energiahatékonysága éves szinten 63 000,- Ft megtakarítást eredményez az összes közüzemi költséget figyelembe véve.

A projektben vállalt munkahelyek megteremtéséből és fenntartásából származó költség – a jelenlegi állapothoz képest – 6 óvodapedagógus és 3 dajka bérköltsége, a fentiek leírása alapján. Az óvodapedagógus havi átlagos bérköltsége járulékkal 214 380,- Ft, a dajkáké 120 777,- Ft, amely éves szinten 19 783 332,- Ft költséget jelent. Ezzel szemben a növekvő gyermeklétszám több központi költségvetési normatív támogatást eredményez

A pályázatíró kiválasztását követően, illetve a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése alapján került sor az önrész, az elszámolható költségek és a projekt összköltségének végleges, számszerű meghatározására. Ezen összegek biztosítását a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázó Önkormányzatnak közgyűlési határozat formájában szükséges igazolnia.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokban foglaltakat tárgyalja meg és hagyja jóvá.

Érd, 2012. március 28.

 

T. Mészáros András

Előkészítette:

Jogi és Pályázat Iroda, Pályázati Csoport, Polgármesteri Kabinet

Kötelezettségvállalás:

2012. évi, és az azt követő évek  költségvetési rendeleteiben tervezni kell 

A döntés végrehajtásáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda, Pályázati Csoport

A döntés továbbításáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda, Pályázati Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának és Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról” című 37/2012. (II.9.) határozatát visszavonja.

2. A Közgyűlés a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhely bővítéséről és a Szivárvány Óvoda Meseház tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló - jelen határozat mellékletét képező - beruházási célokmányokat jóváhagyja.

Határidő: 2012. március 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Beruházási Célokmány Kutyavári Tagóvoda - letöltés

Beruházási Célokmány Meseház Tagóvoda - letöltés

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „pályázat benyújtásának előkészítéséről a „Nevelési intézmények fejlesztése” című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázati kiírásra” című 16/2012. (I. 26.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájára (2030 Érd, Gyula utca 35-37.; hrsz: 13929, 13930, 13931) „Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése” címen pályázatot nyújt be a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-4.6.1-11 pályázati konstrukció keretében, mely projekt összköltsége 252 445 235,-Ft, a támogatás szempontjából elszámolható költsége 210 526 316,-Ft. A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összeg 200 000 000,-Ft. Ezek alapján az Önkormányzati önrész 52 445 235,-Ft.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a Regionális Operatív Program forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén arra, hogy az önkormányzati önrész összegét a költségvetésben elkülönített saját forrásból biztosítja.

A Közgyűlés a 2012. évi költségvetésben az önrész összegéből 20 000 000,-Ft a 9. számú melléklet 2.2.1.2 során rendelkezésre áll, a 32 445 235,-Ft összeget az általános tartalék terhére biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére, a pályázati felhívásban előírt, a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.”

Határidő: a pályázat benyújtására – 2012. április 2.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „pályázat benyújtásának előkészítéséről a „Nevelési intézmények fejlesztése” című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázati kiírásra” című 16/2012. (I. 26.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájára (2030 Érd, Kutyavári utca 10.; hrsz: 11936) „Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása” címen pályázatot nyújt be a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-4.6.1-11 pályázati konstrukció keretében, mely projekt összköltsége 215 356 730,-Ft, a támogatás szempontjából elszámolható költsége 210 526 316,-Ft. A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összeg 200 000 000,-Ft. Ezek alapján Önkormányzati önrész 15 356 730,- Ft.

 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a Regionális Operatív Program forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén arra, hogy az önkormányzati önrész összegét a költségvetésben elkülönített saját forrásból biztosítja.

A pályázat benyújtásához szükséges önrész összegét az önkormányzat a 2012.évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére, a pályázati felhívásban előírt, a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a pályázat benyújtására – 2012. április 2.

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.