Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 1. számú módosítására tett javaslatunkat.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-án megtartott ülésén a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretében elfogadta Érd Megyei Jogú Város 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletet. Az elfogadott rendelet 21. számú melléklete szerint az összevont költségvetési pénzmaradvány összege 1.279.138.000 Ft, amelyet az alábbi táblázat mutat be:

                                                                                                                                        

Megnevezés

Intézmények

Csatorna Társulás

Polgármesteri Hivatal és kisebbségi önkormányzatok

Összesen

e Ft

Módosított pénzmaradvány

      234 102   

     287 480   

                   757 556   

  1 279 138   

 

A 2011. évi zárszámadási rendeletben megállapított pénzmaradvány tartalmazza az Érdi Városi Tűzoltóság pénzmaradványát is 12.632.000 Ft összegben, valamint a Csatorna Társulás pénzmaradványát 287.480.000 Ft összegben. Tekintettel arra, hogy az Érdi Városi Tűzoltóság 2012. január 1. napjától nem Érd MJV Önkormányzat fenntartásában működő intézmény, 2011. évi pénzmaradványa teljes összegében már nem épül be a város 2012. évi költségvetésébe. A 2012. évi költségvetésbe a Tűzoltóság pénzmaradványából csak az alulfinanszírozás épül be 2.986.000  Ft összegben, amely az önkormányzat részére a 2011. év folyamán a központi költségvetésből átutalt, de a Tűzoltóság részére tovább nem utalt normatíva összege. Ezt az összeget a 2012. év folyamán a Tűzoltóság jelenlegi fenntartója részére kell átutalni.

A Csatorna Társulás 2012. január 1-től a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályváltozások szerint elkülönítetten tesz eleget a Magyar Államkincstár felé költségvetési és beszámolási kötelezettségének, így a társulás beszámolójában megállapított 2011. évi pénzmaradvány összeg szintén nem épül be az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe.

A társulás és s Tűzoltóság pénzmaradványa levonásával számított 2011. évi pénzmaradvány összege az alábbiak szerint határozható meg:

 

Megnevezés

Összeg

e Ft

2011. évi beszámoló szerint megállapított pénzmaradvány

1 279 138

Tűzoltóság pénzmaradványából a nem a 2012. évi költségvetésbe be nem épülő összeg

9 646

Csatorna Társulás pénzmaradványa

287 480

2012. évi önkormányzati költségvetésbe beépülő 2011. évi pénzmaradvány

982 012

 

 A 2012. évi önkormányzati költségvetésbe beépülő 2011. évi pénzmaradvány összege tehát 982.012.000 Ft, ezt az összeget tartalmazza a rendelet 1. számú mellékletének „Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele” elnevezésű sora.

A 2011. évi pénzmaradványt terhelő áthúzódó kötelezettségek egy részét a 2012. évi eredeti költségvetés már tartalmazta, a jelenlegi módosítás keretében csak azok az áthúzódó kötelezettségek épülnek be a költségvetésbe, amelyek az eredeti költségvetésbe nem kerültek betervezésre. Az áthúzódó kötelezettségeket a 2012. évtől hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően megbontottuk Polgármesteri Hivatalt és Önkormányzatot terhelő kötelezettségekre. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket az alábbiak szerint foglaltuk össze:

 

Megnevezés

Összeg

e Ft

Polgármesteri Hivatal áthúzódó kötelezettségvállalásai

51 159

Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásai

142 901

Intézmények áthúzódó kötelezettségvállalásai

138 254

Tűzoltóság részére tovább utalandó 2011. évi normatíva maradvány

2 986

Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány

22 513

Nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi pénzmaradványa

4 088

Összes áthúzódó kötelezettségvállalás

361 901

 

Az összes áthúzódó kötelezettségvállalás tehát: 361.901. Ft.

A költségvetési pénzmaradvány és az azt terhelő kötelezettségvállalások különbsége: 620.111.000 Ft, amely összeggel a 101/2012. (IV.26.) határozat alapján a 2012. évi hiány összege csökkentésre került.

A költségvetés 1. számú módosítása a pénzmaradvány beépülésén kívül az alábbi jelentősebb módosításokat tartalmazza:

1. Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal előirányzatait érintő módosítások:

·        A 90/2012. (III.29.) határozat alapján a „Nevelési intézmények fejlesztése” című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz a céltartalékok között rendelkezésre álló önrészt 47.802.000 Ft-tal szükséges emelni az általános tartalék terhére.

·        A Közgyűlés 92/2012. (III.29.) határozata alapján az Érdi Újság kiadására fordítandó szolgáltatási kiadás előirányzat 17.440.000 Ft-tal került csökkentésre.

·        A 2012. évi eredeti költségvetés tervezése során teljes körűen még nem lehetett figyelembe venni a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat gazdálkodásának szétválasztásából eredő következményeket. Emiatt az első négy havi pénzforgalmi teljesítési adatok ismeretében szükséges az előirányzatokat a teljesítési adatokhoz igazítani. A fent leírtak miatt szükségessé vált az önkormányzat reprezentációs előirányzatának emelése 7.620.000 Ft-tal az „Önkormányzat máshova nem sorolt egyéb kiegészítő szolgáltatás” szakfeladatán.

·        Az eredeti költségvetés tervezésekor új szakfeladatként került beépítésre az „Önkormányzat máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatai” szakfeladat, amelyre a Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai kerültek átvezetésre a teljesítési adatok alapján 1.334.000 Ft összegben az általános tartalék terhére.

·        A „Közterület rendjének fenntartása” szakfeladatra az Általános tartalék terhére került átvezetésre 250.000 Ft, amely a mezőőri feladatok ellátását szolgáló távcső és éjjellátó készülék fedezete.

·        A szabadidős és térfigyelő rendőrök személyi juttatásainak fedezete az eredeti költségvetésben az akkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az „Önkormányzati igazgatás” szakfeladaton került megtervezésre. Ez az előirányzat átvezetésre került az önkormányzat „Közterület rendjének fenntartása” szakfeladatra.

·        A Polgármesteri Hivatal feladat ellátásával kapcsolatos kiadások fedezete az önkormányzat költségvetésében a finanszírozási kiadások között jelenik meg. A Hivatal tevékenységével összefüggésben felmerült kiadások fedezetéhez a 2012. évben a jelenlegi módosítás adatai szerint, a pénzmaradvány beépítése után 2.017.028.000 Ft finanszírozást biztosít az önkormányzat.

·        A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 11/2012. (IV.17.) számú határozata alapján az önkormányzat megvásárolja a Vihorlát u. 22-24. sz. alatti beépítetlen telket 310.000 Ft értéken. Az előirányzatot az általános tartalék terhére biztosítottuk.

·        A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények költségvetését érintően a kiadási és bevételi oldalon is beépítésre került a bérkompenzáció időarányos összege a teljesítési adatok alapján.

·        A „Civil szervezetek támogatása” szakfeladaton az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete részére 5 millió forint összegű pályázati önrész fedezete került beépítésre az általános tartalék terhére. Ugyanezen szervezet részére átcsoportosításra került 1.500.000 Ft a céltartalékokról.

 

2. Intézményi előirányzatokat érintő módosítások:

·        A Vörösmarty Mihály Gimnázium előirányzatait érintően módosításként jelennek meg a pénzforgalmi teljesítési adatok alapján az ECL vizsgáztatás bevételei és kiadásai 1.545.000 Ft összegben, amelyek az eredeti költségvetésbe nem kerültek betervezésre. 

·        A Kós Károly Szakközépiskola bevételei és kiadásai között az ösztöndíj programmal kapcsolatos módosítás hatása jelentkezik 2.212.000 Ft összegben.  

·        Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény felhalmozási kiadásai közé került beépítésre 11.482.000 Ft előirányzat, amely a piac parkolója területére kiépítendő kamera rendszer és 4 db mobil parkoló óra fedezetét tartalmazza. A szükséges fedezetből 6.482.000 Ft az intézmény dologi kiadásairól kerül átcsoportosításra, a fennmaradó 5.000.000 Ft összeget az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja. Az intézmény felhalmozási kiadásai közé került továbbá beépítésre a Teleki Sámuel Általános Iskola kerítés felújításához szükséges 762.000 Ft összegű fedezet az önkormányzati ingatlanok felújítási előirányzata terhére.

·        Az Intézményi Gondnokság és az oktatási intézmények előirányzatai a pénzforgalmi adatok figyelembe vételével kerültek átcsoportosításra elsősorban a dologi kiadások között szereplő közüzemi díjakat, a karbantartási előirányzatokat és az irodaszer/nyomtatvány költségeket érintően. Két általános iskola tekintetében került sor az előirányzatok általános tartalék terhére történő emelésérre: az Érdligeti Általános Iskola finanszírozási előirányzata 871.000 Ft-tal, a Bolyai János Általános iskola finanszírozási előirányzata 4.798.000 Ft-tal emelkedett.

Az Önkormányzat általános tartaléka valamennyi módosító tételt figyelembe véve, összességében 33.472.000 Ft-tal csökkent.

Több éves kihatású kötelezettségvállalások:

Jelenleg a Polgármesteri Hivatal és a Móra Ferenc Általános Iskola, valamint a Batthyány Általános Iskola épületétnek őrzését a Pajzs Kft. látja el az önkormányzat és a szolgáltató között fennálló szerződés alapján. Az Áht. és az Ávr.-ben foglalt előírások alapján a Polgármesteri Hivatal épületének őrzésére vonatkozóan a Polgármesteri Hivatalnak, az intézményi ingatlanok épületeinek őrzésére vonatkozóan az Önkormányzatnak szükséges szerződést kötnie, ezért a jelenlegi szerződés felülvizsgálata vált szükségessé.

A felülvizsgálat eredményeképpen úgy döntöttünk, hogy az önkormányzat közbeszerzési eljárást ír ki a szolgáltató kiválasztására. Az új szerződés szerinti szolgáltatás 2012. július 1-jén kezdődik és 1 éves időtartamra kerül megkötésre. Ez azt jelenti, hogy a kötelezettségvállalás érinti a 2013. költségvetési évet. Az ajánlati dokumentáció szerint a Polgármesteri Hivatal épületének őrzése évi 15.138.000 Ft-ba, az önkormányzati ingatlanok őrzése évi 10.964.000 Ft-ban kerül. Tekintettel arra, hogy 2013. évre áthúzódó kötelezettség vállalása a Közgyűlés hozzájárulásával lehetséges, ezért a jelenlegi előterjesztéshez kapcsolódó I. számú határozati javaslatban erre vonatkozóan került a Közgyűlés számára döntési javaslat megfogalmazásra.

Az intézmények informatikai üzemeltetését jelenleg az Inteszkomp Kft. látja el. A szerződés 2012. július 31-én lejár, ezért új szerződés megkötése szükséges. Az új szerződést az önkormányzat 1 éves időtartamra kívánja megkötni, amely az előzőekhez hasonlóan áthúzódó kötelezettségvállalást eredményez, amelyhez közgyűlési hozzájárulás szükséges. A szolgáltatás 1 évre kalkulált költsége nettó 25 millió forint. A II. számú határozati javaslat az ezzel kapcsolatos döntési javaslatot tartalmazza.

Mindkét áthúzódó kötelezettségvállalás 2012. évi fedezete a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Létszám adatatok:

Az intézményi Gondnokság, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Szepes Gyula Művelődési Központ tekintetében az eredeti költségvetés tervezésekor megállapított sarokszámok betartása érdekében létszámcsökkentésre kerül sor a 2012. év folyamán. A 2012. évre tervezett létszámadatok az intézményi költségvetési egyeztetésekről készült jegyzőkönyvekben rögzítésre kerültek. A létszámcsökkentés mindhárom intézmény tekintetében fokozatosan valósul meg a 2012. év folyamán. A költségvetési rendelet elfogadása időpontjában a rendeletben rögzített létszámadatok voltak a valós adatok, az azóta eltelt időszakban azonban a létszámcsökkentés realizálódott. A létszámok az érintett intézményekben a következőképpen alakultak:

 

Intézmény

Eredeti költségvetésben meghatározott létszám adat

1. számú módosításban szereplő létszám adat

Létszámcsökkenés

Szepes Gyula Művelődési Központ

19,4

16,4

3

Magyar Földrajzi Múzeum

12

10,75

1,25

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

19,5

16,5

3

Fentiek alapján a rendelet 12. számú mellékletében a jelenlegi módosításban már a korrigált adatok kerültek rögzítésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek, és a mellékelt táblázat figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg és a 2012. évi költségvetés módosítását fogadja el!

 

Érd, 2012. május 18.

 

       T. Mészáros András

Előkészítette:

Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

2012. évi költségvetés

A döntés végrehajtásáért felelős:

Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Önkormányzati, Szervzési és Törvényességi Iroda

 

Előterjesztés 1. számú melléklete - letöltés

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

/2012. (……)

önkormányzati rendelete

 az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012 (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési bevételét 13.005.534 eFt-ban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 982.012 eFt-ban, finanszírozási bevételét 643.472 eFt-ban, bevételi főösszegét 14.631.018 e Ft-ban állapítja meg.

A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési kiadásait 13.251.772 eFt-ban, finanszírozási kiadásait 1.379.246 eFt-ban, kiadási főösszegét 14.631.018  e Ft-ban állapítja meg.     

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett hitelfelvétel teremti meg. Az (1) bekezdésben megállapított 643.472 e Ft költségvetési hiányt külső finanszírozási műveletekkel,

a) 643.472 e Ft összegben rövid lejáratú hitellel,

b) 0 e Ft összegben hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelkeret lehívásával fedezi.

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.058.930 e Ft, ebből

általános tartalék

 66.528 e Ft 

céltartalék

992.402 e Ft

3. § A Rendelet 1-15. melléklete helyébe e rendelet 1-15. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

A rendelet-módosítás melléklete - letöltés

Könyvvizsgáló véleménye - letöltés

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal - előterjesztésben leírt - ingatlanjaira vonatkozóan az őrzés-védelmet biztosítja és hozzájárul ahhoz, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével 2012. július 1-jétől 2013. június 30-ig terjedő időtartamra határozott idejű szerződés kerüljön megkötésre. A szolgáltatás becsült értéke a Polgármesteri Hivatal épületére vonatkozóan 15.138000 Ft + ÁFA, az intézményi ingatlanokra vonatkozóan 10.964.000 Ft + ÁFA.                                           

A szolgáltatási díj tárgyévi fedezete a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre áll, a 2013. évben a költségvetésbe betervezésre kerül, valamint a költségvetési rendelet 13. számú mellékletében a többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségek között a szerződés aláírását követően beépítésre kerül.

A Közgyűlés felhatalmazza a kötelezettségvállalót a szerződés aláírására.

 

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat intézményeire vonatkozóan hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények informatikai üzemeltetése tárgyában közbeszerzési eljárást írjon ki és a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével 2012. augusztus 1-jétől 2013. július 31-ig terjedő időtartamra határozott idejű szerződés kerüljön megkötésre. A szolgáltatás becsült értéke 25 millió Ft + ÁFA.                                          

A szolgáltatási díj tárgyévi fedezete a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre áll, a 2013. évben a költségvetésbe betervezésre kerül, valamint a költségvetési rendelet 13. számú mellékletében a többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségek között a szerződés aláírását követően beépítésre kerül.

A Közgyűlés felhatalmazza a kötelezettségvállalót a szerződés aláírására.

 

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges