Tisztelt Közgyűlés!

 

2012. január 1-jén hatályba lépett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.

A jogszabályok alapvető változásokat hoztak az államháztartási gazdálkodás szabályaiban és több vonatkozásban érintik az önkormányzatok által alapított költségvetési szervek alapító okiratainak tartalmi elemeit is, ezért valamennyi intézményi alapító okiratot felül kell vizsgálnunk és a szükséges módosításokat el kell végeznünk.

Ugyancsak 2012. január 1-jén lépett hatályba a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, amely a szakfeladat-azonosítók tekintetében határozott meg új struktúrát. Mivel a hatályos alapító okiratok a régi struktúrán alapulnak, az új szakfeladatrend-azonosítókkal kapcsolatos változásokat is át kell vezetnünk az okiratokban.

Az alapító okiratot érintő módosítások az alábbiakban foglalhatók össze:

-         a bevezető rendelkezésben a felhatalmazások között az új jogszabályokra kell hivatkozni,

-         az eddig „gazdálkodási jogkörként” szereplő besorolást „gazdálkodási besorolásként” kell szerepeltetni,

-         az alaptevékenységet nem csak államháztartási szakfeladatrend szerint, hanem  államháztartási szakágazat szerint is be kell sorolni,

-         az alaptevékenységek megnevezésénél szöveges meghatározás is szükséges,

-         a Magyar Földrajzi Múzeum Alapító okiratában a 2009. évi módosításkor hatályos jogszabályi rendelkezés szerinti alap,- vállalkozási,- kiegészítő,- és kisegítő tevékenység besorolás szerepel, melyet alap,- és vállalkozási tevékenység besorolásra szükséges módosítani,

-         a költségvetési szerv vezetőjének nem a kinevezési, hanem a megbízási rendjét kell rögzíteni.

-         A Szepes Gyula Művelődési Központ telephelyei közül kikerül a Városi Galéria, tekintettel arra, hogy a házban működő kávézót üzemeltető is bekapcsolódik a kulturális nonprofit tevékenységek ellátásába. Ezek feltételeiről és módjáról külön háromoldalú megállapodás fog születni, amelynek részletes feltételei kidolgozására és aláírására célszerű, ha az alapító okirat módosítása mellett a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztés megismerése után fogadja el a Csuka Zoltán Városi Könyvtár, a Szepes Gyula Művelődési Központ és a Magyar Földrajzi Múzeum módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait.

Érd, 2012. április 24.

T. Mészáros András

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Közgadzdasági Iroda, Humán Iroda, intézményvezető

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda, Közgazdasági Irda

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 206/2011. (V.26.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2012. június 15-ei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. június 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

Alapító Okirat - letöltés

 

HATÁROZATI JAVASLAT II/A.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ 279/2011. (VII.28.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2012. június 15-ei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. június 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

Alapító Okirat - letöltés

 

HATÁROZATI JAVASLAT II/B.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése háromoldalú együttműködési megállapodást köt a Szepes Gyula Művelődési Központtal és a kávézót működtető Kemencés és Lakoma Kft.-vel az érdi 22712 hrsz-ú, 2030 Érd, Alsó u. 2. szám alatt fekvő ingatlanban (Gesztelyi ház) non profit kulturális célú tevékenység folytatása módjáról és feltételeiről.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy fenti megállapodás feltételeit határozza meg, és írja alá az Önkormányzat nevében.

Határidő: a megállapodás megkötésére – 2012. június 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum 272/2009. (IX.10.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2012. június 15-ei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. június 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

Alapító Okirat - letöltés