Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

Az Érdi Építészeti Nívódíj a rendelet 15. §-a szerint azoknak a tervezőknek adományozható, akik városépítészeti alkotásukkal közreműködtek az épített környezet alakításában, hozzájárultak a városban létesült épületek építészeti színvonalának emeléséhez.

Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázati eljárás útján adományozható. A díj elnyerésére benyújtott pályázatokat Bíráló Bizottság értékeli, melynek tagjai: a Város Polgármestere, a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság Elnöke, az Oktatási és Művelődési Bizottság Elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara Elnöke, felkért építészeti oktató, vagy más szaktekintély és a Városi Főépítész. A bizottság elnöke a polgármester, előadója a Városi Főépítész. Az elismerés adományozásáról a Bíráló Bizottság dönt.

Az elmúlt év során, sajnálatos módon, egyetlen, míg 2010-ben is csupán két pályamű érkezett. A Bíráló Bizottság döntése nyomán 2010-ben mindkét pályamű elnyerte a nívódíjat, 2011-ben azonban a nívódíj nem került kiadásra, a Bíráló Bizottság csupán dicsérő oklevél adományozását javasolta a korrekt mérnöki munkával, a gondos kivitelezéssel létrehozott alkotás számára, mert indoklásuk szerint „nem hordozza azt a többletet, amivel példamutató építészeti minőséget jelentetne meg.”

Ugyanakkor a Bíráló Bizottság több megállapítást is tett az elismerés adományozásának rendszerével kapcsolatosan:

 

Az érdeklődés hiánya a pályázatra benyújtott tervek számában nyilvánul meg, melynek egyfelől az építkezések számának visszaesése, a biztonsági kérdések, és a nyári „uborka szezon”-ra eső pályázati határidő adhat magyarázatot. „

A Bíráló Bizottság minden tagja egyetértett azzal, hogy a jövőben még inkább népszerűsíteni kellene az építészeti nívódíj pályázatot, annak komolyságát megőrizve az önkéntes jelentkezésen kívül meg kell adni a lehetőséget a helyi építészeknek, szakemberek, művésztársadalom tagjainak jelölések benyújtására. A pályázat benyújtásának határidejét ugyanakkor célszerűbb az őszi használatbavételi eljárások utánra, október végi, november eleji időpontban meghatározni.

Az építkezések visszaesését, illetve a biztonsági kérdéseket nem tudjuk befolyásolni, de a pályázati határidő módosítása indokolt lehet. Ezért javasolom, hogy a rendelet vonatkozó szakasza módosuljon úgy, hogy az elismerés átadására ne a szeptemberi Érdi Napok rendezvénye adjon alkalmat, hanem a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelő november elejei benyújtási határidőt követően a novemberi közgyűlés.

A Bíráló Bizottság javaslata szerinti független szakemberek (építészek, művészek) valamint hatóságok pl. építéshatóság jelöléseinek figyelembevétele szélesebb fórumot biztosíthatna az építészeti nívódíj ügyének. Az ő javaslataik alapján is lehetne az értéket képviselő alkotások tervezői, tulajdonosai körében népszerűsíteni a pályázatot, és a Főépítész által felhívni őket a dokumentáció benyújtására. Ez az új lehetőség, a független szakemberek általi jelölés a rendelet tartalmát nem érinti, hiszen az értékeléshez benyújtandó anyag (műszaki dokumentáció, az építtető/tervező hozzájáruló nyilatkozata, a jogerős építési és használatbavételi engedélyek, fotódokumentáció) a pályázati forma változatlan megtartását indokolja. A helyi építészek, szakemberek, művésztársadalom tagjai általi jelölést, mint lehetőséget a pályázati felhívásban kell majd szerepeltetni.

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés, és a rendelet tervezet áttekintése után döntsön a rendelet módosításáról!

Érd, 2012. május 2.

T. Mészáros András

Előkészítette:

Főépítészi Csoport

Kötelezettségvállalás:

2012. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

A döntés végrehajtásáért felelős:

Főépítészi Csoport

A döntés továbbításáért felelős:

Főépítészi Csoport

 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

__/2012. (__.__.)

önkormányzati rendelete

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény  32. cikk (1) i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 27. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az elismerések átadására az alábbiak szerint kerül sor:]

„15. Érdi Építészeti Nívódíj: A Közgyűlés novemberi ülése”

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester