Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-ei ülésén kinyilvánította szándékát a fenntartásában működő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat racionalizálására vonatkozóan, melynek értelmében három határozat született:

  1. 413/2011. (XI.24.) KGY. határozat, melyben Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánította szándékát, hogy a fenntartásában működő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat hatályos alapító okiratában alaptevékenységként megjelölt Információs és Tanácsadó Szolgálat működtetését a Szociális Gondozó Központ Családsegítő Központja alaptevékenysége közé sorolja.

  2. 414/2011. (XI.24.) KGY. határozat, amely szerint Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánította azon szándékát, hogy a 24033 hrsz.-ú Érd, Fő u. 42. szám alatt található beépített ingatlan székhelyen megszünteti az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét, és helyette az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működésére a 17775 hrsz. Érd, Bagoly u. 2/a. szám alatti ingatlant székhelyként kijelöli, egyúttal ezen ingatlant az intézmény feladatának ellátásához szolgáló vagyonként a 24033 hrsz. alatti beépített ingatlan helyett az intézmény rendelkezésére bocsátja.  

  3. 415/2011. (XI.24.) KGY.  határozat értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánította szándékát a fenntartásában működő Móra Ferenc Általános Iskola (2030 Érd, Holló tér 1.) és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (2030 Érd, Fő u. 42.) racionalizálására vonatkozóan, melynek értelmében 2012. június 30-i hatállyal beolvadás útján jogutódlással megszünteti az önálló Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot, mely 2012. július 1-jei hatállyal az átvevő Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tagintézményévé válik. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 88. § (6) bekezdése előírja, hogy „A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatását – részben vagy egészben – csak akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fővárosi, megyei önkormányzat – fejlesztési tervre épített szakvéleményét.

 A helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történő további ellátását. A szakértő véleményét a fővárosi, megyei önkormányzat részére – a szakvélemény megkérésével egyidejűleg – meg kell küldeni. A független közoktatási szakértő személyére – a helyi önkormányzat megkeresésére – a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot.”

A Törvény rendelkezése alapján megkeresésünkre a Pest Megyei Kormányhivatal a szakvélemény elkészítésére Majorosné Lasányi Ágnes közoktatási szakértőt javasolta. (A szakértői javaslat az előterjesztés 1. sz. melléklete, a Pest Megyei Kormányhivatal – Pest megyei közoktatási fejlesztési tervre épített – szakvéleménye az előterjesztés 2. sz. melléklete.)

A Törvény 102. § (3) bekezdése az átszervezés további feltételeként az alábbiakat határozza meg:

A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a fenntartótól függően a települési vagy a területi nemzetiségi önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületének, szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét. Az e bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.”

A fenti előírásnak megfelelve a Polgármesteri Hivatal Humán Irodája 2012. március 26-án átadta az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti Tanácsának és alkalmazotti közösségének, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsának, alkalmazotti közösségének, pedagógus szakszervezetének, szülői munkaközösségének, diákönkormányzatának mindazokat a dokumentációkat (közgyűlési határozat, előterjesztés, szakértői jelentés, kormányhivatal szakmai véleménye), amelyek a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre álltak véleményalkotás céljából.

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat nevelőtestülete és alkalmazotti közössége a Közgyűlés szándéknyilatkozatát tudomásul vette, a racionalizálási törekvéseket a gazdasági helyzet miatti szükségszerű intézkedésnek tekinti. Ugyanakkor az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgálat feladatainak átkerülése tárgyában nem alakítottak ki egységes álláspontot, a székhelyként megjelölésre kerülő Bagoly utcai épületet kevésnek és alkalmatlannak tartják a szakszolgálati feladat – eddigi színvonalon történő – ellátására, illetve hangsúlyozzák dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott azon véleményét, mely az intézményi átszervezés megfontolására tesz javaslatot.

A Móra Ferenc Általános Iskola alkalmazotti közössége, szülői munkaközössége, közalkalmazotti tanácsa, és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete támogatja az átszervezést, de javasolja annak elhalasztását az oktatási ágazat átalakítása utáni időszakra, illetve a székhelyváltoztatást követően javasolja decentrumok létrehozását. (A beérkezett vélemények az előterjesztés 3. sz. mellékletét alkotják.)

A már meglévő szakvélemények és vélemények birtokában a közoktatási intézmények átszervezésére a következő javaslatokat teszem:

Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgálat önként vállalt feladata a városnak. Ezt az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megalakításakor 2008-ban a szociális szférából helyezte át a Közgyűlés a Szakszolgálat feladatai közé, mely feladatot jelenleg 1 fő fejlesztőpedagógus és 1 fő szociális munkás látja el az Érd, Enikő u. 2/a. telephelyen.

Mivel a szakértői vélemény alapján is ez a feladat idegen a Pedagógiai Szakszolgálat közoktatási feladataitól javaslom, hogy az 2012. június 15-ei hatállyal kerüljön ki az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapfeladatai közül. Ez érinti az Érd, Enikő u. 2/a. telephelyet is, ugyanis a fenti feladat megszűnése miatt az ingatlan kiemelhető az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat rendelkezésére bocsátott vagyonelemek köréből.

Ugyancsak 2012. június 15-ei hatállyal arra teszek javaslatot, hogy az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat eddigi székhelye, mely az Érd, Fő u. 42. 24033 hrsz. alatti ingatlanban található, kerüljön áthelyezésre a 17775 hrsz. Érd, Bagoly u. 2/a. szám alatti ingatlanba, azzal, hogy a Fő u. 42. 24033 hrsz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan a Közgyűlés szeptemberi ülésén javaslatot fogok tenni. 

A szakértői vélemény szerint a székhely változtatása, a több kisebb szakmai csoport létrehozása jó szakmai elgondolás, hiszen a város nagy területen fekszik. A telephelyváltozás pedig nem érinti a feladatellátást, mindösszesen más szervezeti struktúra kialakítását kell megoldani. Megjegyzem, hogy indokolt az alapító okiratban a székhely mellett telephelyként megjelölni valamennyi közoktatási, illetve szociális intézményt, ahol az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat feladatot lát el, ugyanis ezek közül a telephelyek közül alakítható ki a későbbiekben a szükségleteknek megfelelően egy-egy kisebb alcentrum.

Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgálat feladatát ellátó 1 fő fejlesztő pedagógus és 1 fő szociális munkás munkaköre az említett feladatelmaradás miatt 2012. június 15-ei hatállyal  megszűnik az intézménynél. A feladat elmaradása miatt a Szakszolgálat álláshelyeinek számát ennek megfelelően 2012. június 15-étől 30 álláshelyben javaslom meghatározni.  

Ugyanakkor a Szakszolgálat szakmai működését áttekintve az látszik, hogy az ellátandó feladatok volumenéhez, illetve a kimutatott ellátotti számhoz viszonyítva az intézményben foglalkoztatott szakalkalmazottak létszáma lényegesen meghaladja a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.16) OKM. rendelet 1. számú mellékletében rögzített kötelező minimum-létszámot. A hatékonyság növelése érdekében ezért arra teszek javaslatot, hogy az álláshelyek számát július 1-jével 23 álláshelyben állapítsa meg a Közgyűlés, tekintettel arra, hogy ezzel a létszámmal még mindig változatlan szakmai színvonalon biztosítható a feladat ellátása.

Tekintettel arra, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzatnak a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményeztetnie kell, jelen előterjesztéssel még csak a véleményeztetés alapjául szolgáló fenti tartalmú szándéknyilatkozat kibocsátására teszek javaslatot. Ezt követően az álláshelyek meghatározására a Közgyűlés júniusi ülésén már sor kerülhet.

A Szakszolgálat feladataiból kikerülő Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgálat tevékenységét 2012. június 15-étől a Szociális Gondozó Központ fogja ellátni, mely feladat annak alapító okiratában, az alapfeladatok között kerül megjelölésre. A feladat ellátásához az intézménynek rendelkezésére fog állni az Érd, Enikő u. 2/a. nem lakáscélú ingatlan.  

A 415/2011. (XI.24.) KGY. határozat szerint Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánította szándékát a fenntartásában működő Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működtetésének racionalizálására, mely szerint az átszervezés eredményeként az intézmény szervezeti önállósága kerüljön megszüntetésre, és ezt követően a jogutód Móra Ferenc Általános Iskolába történő beolvadással, annak tagintézményeként működjön tovább. Javaslom, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal ajánlását megfontolva a Közgyűlés a 415/2011. (XI.24.) KGY. határozatát vonja vissza. 

Továbbá tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy jelen előterjesztéssel az alapító okirat egyes, az intézmény működését érdemben nem befolyásoló rendelkezéseinek módosítására is javaslatot teszek, melyet a 2012. január 1-jén hatályba lépett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt szabályoknak való megfeleltetés tesz szükségessé.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján tehát egyértelműen látszik, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat működésének racionalizálására két lehetőség kínálkozik, melyek abban megegyeznek, hogy az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgálat feladatait 2012. június 15-től mindenképpen a Szociális Gondozó Központ fogja ellátni, illetve, hogy a Szakszolgálat székhelye a Bagoly u. 2/a. szám alatti ingatlanba kerül át. E döntésekkel összefüggésben a Szakszolgálatnál a fenti időponttól két álláshely csökkentésére is sor fog kerülni.

Ezzel egyezően a döntési alternatívák kettéválasztásra kerültek:

Az „A” változat szerint a Szakszolgálat szervezeti önállósága 2012. június 30-i nappal megszűnik, az intézményvezető vezetői megbízása visszavonásra kerül, az intézmény a jogutód Móra Ferenc Általános Iskolába történő beolvadással, annak tagintézményeként fog tovább működni és álláshelyeinek száma további héttel csökkeni fog. Ez utóbbiról most elvi döntést kell hozni, a végleges döntésre pedig a szakszervezetekkel történt egyeztetést követően a Közgyűlés júniusi ülésén kerülhet sor. (Határozati javaslat I.-VII.)

A „B” változat szerint a Szakszolgálat szervezeti önállósága nem szűnik meg, de az indítvány 2012. július 01-től ugyancsak hét álláshely csökkentését irányozza elő, melyről most elvi döntést kell hozni, a végleges döntésre pedig a szakszervezetekkel történt egyeztetést követően a Közgyűlés júniusi ülésén fog sor kerülni. (Határozati javaslat I.-V.)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a döntési alternatívákat fontolja meg, és azok mérlegelését követően hozza meg döntését!

Érd, 2012. május 16.

T. Mészáros András

Előkészítette:

Humán Iroda    

Kötelezettségvállalás:

Vonatkozó jogszabályok szerint

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda    

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda    

 

„ A”  VÁLTOZAT

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  246/2011. (VI.23.) KGY. határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2012. június 15-ei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat benyújtására a Magyar Államkincstárnak - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

Alapító okirat - letöltés

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szerv alkalmazotti álláshelyeinek számát 2012. június 15-i hatállyal 30 álláshelyben állapítja meg.

Határidő:  határozat közlésére – azonnal               

Felelős: T. Mészáros András, polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ 312/2011. (IX.15.) KGY. határozattal elfogadott alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint 2012. június 15-ei hatállyal módosítja, és  elfogadja a 2. számú mellékletet képező egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat benyújtására a Magyar Államkincstárnak - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

Alapító Okirat - letöltés

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megnevezésű költségvetési szervet az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 11.§-a alapján 2012. június 30. napjával jogutóddal megszünteti; a határozat mellékletét képező  megszüntető okiratot elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a  megszüntető okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő:        közzétételre, a határozat benyújtására a Magyar Államkincstárnak - azonnal

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

Megszüntető Okirat - letöltés

 

HATÁROZATI JAVASLAT V.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdés alapján a …/2012. (V.24.) KGY. határozattal beolvadással megszüntetett Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot átvevő jogutód Móra Ferenc Általános Iskola 451/2011. (XII.15.) KGY. határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2012. július 1. hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A költségvetési szerv megnevezése: „Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani  Intézmény”

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: közzétételre, a határozat benyújtására a Magyar Államkincstárnak - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

Alapító Okirat - letöltés

 

HATÁROZATI JAVASLAT VI.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 30. napjával Nagy Éva magasabb vezetői megbízását visszavonja. A magasabb vezetői megbízás visszavonásának alapjául az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  megszüntető okirata szolgál.

Határidő:        munkáltatói intézkedés megtételére - azonnal

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT VII.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi azon szándékát, mely szerint a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani  Intézmény költségvetési szerv alkalmazotti álláshelyeinek számát 2012. július 1-jei hatállyal hét álláshellyel csökkenteni kívánja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti véleményeztetési eljárást az arra jogosult szakszervezetekkel folytassa le, majd a végleges döntésről szóló javaslatot, illetve a 2012. évi költségvetési rendeletnek az intézmény költségvetésének időarányos, alkalmazotti létszámnak megfelelő módosítását a Közgyűlés júniusi ülésére terjessze elő.

Határidő: határozat közlésére -  azonnal; végső döntés meghozatalára, illetve a költségvetés módosításra - Közgyűlés júniusi ülése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

„ B ”  VÁLTOZAT

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 246/2011. (VI.23.) KGY. határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2012. június 15-ei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat benyújtására a Magyar Államkincstárnak - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

Alapító Okirat - letöltés

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szerv alkalmazotti álláshelyeinek számát 2012. június 15-ei hatállyal 30 álláshelyben állapítja meg.

Határidő: határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi azon szándékát, mely szerint az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szerv alkalmazotti álláshelyeinek számát 2012. július 1-jei hatállyal 23 álláshelyben kívánja meghatározni.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti véleményeztetési eljárást az arra jogosult szakszervezetekkel folytassa le, majd a végleges döntésről szóló javaslatot, illetve a 2012. évi költségvetési rendeletnek az intézmény költségvetésének időarányos, alkalmazotti létszámnak megfelelő módosítását a Közgyűlés júniusi ülésére terjessze elő.

Határidő: határozat közlésére -  azonnal; végső döntés meghozatalára, illetve a költségvetés módosításra - Közgyűlés júniusi ülése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ 312/2011. (IX.15.) KGY. határozattal elfogadott alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint 2012. június 15-ei hatállyal módosítja, és  elfogadja a 2. számú mellékletet képező egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat benyújtására a Magyar Államkincstárnak - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

Alapító Okirat - letöltés

HATÁROZATI JAVASLAT V.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önálló Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak a Móra Ferenc Általános Iskolába történő beolvadásával kapcsolatos fenntartói szándéknyilatkozatról szóló 415/2011. (XI.24.) KGY. határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.