Tisztelt Közgyűlés!

A 2012. január 1-jén lépett hatályba a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) melynek 22. § (1) bekezdése írja elő ajánlatkérőknek a közbeszerzési szabályzat készítésének kötelezettségét.

Az Önkormányzat az új törvényi szabályozásnak megfelelően elkészítette Közbeszerzési Szabályzatát, melyet a Közgyűlés 53/2012. (II.23.) határozatával fogadott el.

A Közbeszerzési Szabályzat jelen módosítása azért szükséges, hogy annak alkalmazása során egyértelműen elkülönüljenek az eljárás előkészítését megvalósító – nem érdemi jellegű – döntések (úgymint: felelősségi rend, bíráló bizottság összetételének meghatározása) a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó, eljárást lezáró, érdemi közbeszerzési döntéstől. A különbségtételt indokolja a Kbt. 22. § (5) bekezdése is, mely - testületi hatáskör esetén - név szerinti szavazást ír elő az eljárást lezáró döntés meghozatalára. Ennek értelmében tettem javaslatot az SZMSZ 41. § (3) bekezdésének kiegészítésére a jelen ülésre előterjesztett rendeletmódosítási javaslatban.

Ennek megfelelően a Szabályzat 10. pontjában, a döntéshozó feladatai konkrétabb megfogalmazást nyertek, melynek lényege: a közbeszerzési eljárásban főszabály szerint döntéshozó a Polgármester, kivéve, amikor az eljárás megindítása és az eljárást lezáró döntés meghozatala a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-a, vagy más jogszabály alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt, a fentiek szerint módosított Közbeszerzési Szabályzatot határozatával jóváhagyni szíveskedjen.

Érd, 2012. május 3.

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Jogi és Pályázati Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 53/2012. (II.23.) határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatot a határozat melléklete szerint módosítja.

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. június 5.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Melléklet a Közgyűlés /2012. (IV.26.)  határozatához

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 53/2012. (II.23.) határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat módosítása

1. A Közbeszerzési Szabályzat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10. PONT

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RÉSZTVEVőI ÉS FELADATAIK:

Döntéshozó 

(1)     Az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében lebonyolított közbeszerzések esetében főszabályként döntéshozó a Polgármester. Kivételt képeznek azok a beszerzések, amelyek tárgyában az eljárást lezáró döntés meghozatala a helyi önkormányzatokról szóló törvény vagy más jogszabály alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2)     A Polgármester, mint döntéshozó jogosult a jelen szabályzatban meghatározott felelősségi körök alapján az adott közbeszerzési eljárás előkészítése során a belső felelősségi rend megállapítására és a Bíráló Bizottság felállítására, továbbá az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel az eljárás eredményének megállapítására.

(3)     A Döntéshozó - a Bíráló Bizottság döntés-előkészítő anyagai alapján - az eljárást lezáró döntéssel egyidejűleg határoz az ajánlat(ok)/részvételi jelentkezések érvényessége tárgyában. 

(4)     Amennyiben a Döntéshozó az eljárás eredménytelensége mellett dönt, köteles döntésében megjelölni, hogy indít-e új eljárást. Döntési javaslattal ellentétes döntését indokolnia kell.

(5)     A Döntéshozó köteles a döntését olyan időpontban meghozni, – feltéve, hogy a döntési javaslatot tartalmazó Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvet, illetve Közgyűlési előterjesztést határidőben kézhez vette –, hogy az összegezés megküldése a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően történjen.

(6)   A Döntéshozó felel a döntés jog-, és célszerűségéért.

(7)   A döntéshozó a döntési javaslatot tartalmazó Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvet döntéshozatali záradékkal látja el.

(8)   A Közgyűlés, mint döntéshozó döntése esetén határozatot hoz.”