Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel a  tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározása érdekében egyes önkormányzati rendeletek módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

Magyarország Országgyűlése 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt (a továbbiakban: Törvény).

A Törvény indokolása szerint Magyarország jogállamként védett értékei megsértését differenciált, büntetőjogi, szabálysértési- és közigazgatási jogi eszközökkel szankcionálja, attól függően, hogy az adott jogellenes cselekmény milyen jogtárgyat, milyen mértékben sértett. A társadalomra csekélyebb fokban veszélyes cselekményekkel szembeni védelmet hazai jogrendszerünkben a szabálysértési jog hivatott biztosítani. (…)Az általános szabálysértési hatóság a jegyző helyett állami szerv - járási hivatal - lesz. Figyelemmel azonban arra, hogy a kistelepülések közbiztonsági helyzete halaszthatatlan intézkedéseket követel, a 2012. április 15-ei hatályba lépés és a járási hivatalok felállta között e jogkör átkerül a kormányhivatalhoz azzal, hogy a kormányhivatal dolgozója a leendő járások székhelyére kiutazva gyakorolja azt. A jegyző általános szabálysértési hatósági jogköre megszűnik és kizárólag a fővárosi, megyei kormányhivatal, illetve a járási rendszer 2013-ra tervezett bevezetésével a járás, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a bíróság rendelkezik majd a szabálysértési eljárások lefolytatására hatáskörrel.”

A Törvény 1.§ (1) bekezdésében meghatározza a szabálysértés fogalmát, mely szerint „szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra”. A jogszabály ezzel egyértelművé teszi, hogy a 2012. április 15-i hatálybalépést követően csak törvény állapíthat szabálysértési tényállást, önkormányzati rendelet nem.

Ennek biztosítására a Törvény 254.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.

A jogalkotó azonban felismerte a helyi társadalmi normák szankcionálásának szükségességét is, ugyanis a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a 2012. április 15-én hatályba lépett 51.§ (4) bekezdésében rögzítette, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat és e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el.

A jogszabályhely miniszteri indokolása szerint ugyanis: „Különös jelentősége miatt a képviselő-testület a közösségi együttélés demokratikus elemeinek erősítésére rendeletében szankcióval sújthatja a helyi társadalmi normákat megszegőket.”

Fentiek alapján javaslom önkormányzati rendeleteinkből a törvény által szabályozott szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezését, és a szabálysértési törvény hatálya alá nem tartozó – az önkormányzati rendeletek hatályos szabályozása alapján szabálysértésnek minősülő – magatartásokat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásként meghatározni.

Az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései lesznek az irányadóak. Az eljárás lefolytatásával kapcsolatos I. fokú hatósági jogkört az ügyek mennyisége és jellege miatt indokolt a Közgyűlésnek a  Polgármesterre átruháznia.

A rendeleteink módosítására jogtechnikai okokból egy, valamennyi rendeletet egyszerre módosító rendelettel kerül sor.

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt társadalmi hatása, gazdasági hatása, környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A hatásvizsgálat eredményeit egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni.

Érd, 2012. május 2.

 

               T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Lakosság-szolgálati Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

-

A döntés továbbításáért felelős:

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

 

TERVEZET!!!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYűLÉSE

__/2012. (__.__.)

önkormányzati rendelete

a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározása érdekében egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló, 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § Az önkormányzat jelképeiről, a jelképek használatáról valamint a közterületek és épületek fellobogózásáról szóló 23/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 10. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„10. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás

13.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki az önkormányzat jelképeit meggyalázza, jogosulatlanul vagy engedélytől eltérő, illetve közösséget sértő módon használja vagy állítja elő, továbbá a címer, zászló használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi. Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatásköre.”

2. § Az egyes fás szárú növények védelméről szóló 63/2009. (X.16.) önkormányzati  rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki magántulajdonban lévő ingatlanon álló fát az e rendeletben meghatározott engedély nélkül vág ki, és cselekménye más, magasabb szintű jogszabály alapján büntetőjogi, vagy szabálysértési elbírálás alá nem esik. Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatásköre.”

3. § (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, a külön jogszabályban meghatározott köztisztasági szabálysértésen túl, aki

a)     a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem a rendeletben meghatározott módon veszi igénybe, vagy nem a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veszi igénybe – kivéve a rendeletben meghatározott azon gazdálkodó szervezetet, amely a közszolgáltatás igénybevétele alól jogszabály alapján mentesül; 

b)     a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének települési folyékony hulladék tekintetében nem vagy nem a valóságnak megfelelően tesz eleget,

c)      a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,

d)     települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást jogosulatlanul végez,

e)      a települési folyékony hulladék eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó iratokat 5 évig nem őrzi meg.”

(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 19.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatásköre.”

4. § (1) A gazdasági haszonállatok tartásáról szóló 26/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A trágya tárolását földbe, vagy föld fölé épített tárolóban kell végezni, vagy az Állategészségügyi hatóság által meghatározott módon. A trágyalé felfogására szivárgásmentes aknát kell létesíteni. A trágyalé elvezetését az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségektől, létesítményektől a tárolóig zártan kell megoldani. A tároló beteltével az állattartó köteles a trágyát haladéktalanul elszállítani vagy elszállítatni, és ezt szükség esetén igazolni. A trágyát csak mezőgazdasági művelésű területen - ideértve a saját kiskertet is - lehet elhelyezni.”

(2) A gazdasági haszonállatok tartásáról szóló 26/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet III. része helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. RÉSZ

TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁS

30.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, – amennyiben cselekménye más, magasabb színtű jogszabály alapján büntetőjogi vagy szabálysértési elbírálás alá nem esik – az az állattartó, aki:

a) a 8. §-ban foglaltaknak nem tesz eleget,

b) a 11. § (3) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget,

c) a 15. §-ban foglaltak alapján, gazdasági haszonállatot közterületen tart, legeltet, illetve kienged,

d) 18. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatásköre.”

5. § Az utcanévről és a házszámtábláról, a házszámozás szabályairól szóló 12/2000 (III.21.) önkormányzati rendelet 19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki:

a)      házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével, tisztántartásával, vagy az utcanévtábla kihelyezésének tűrésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi,

b)      utcanévtáblát, házszámtáblát, ismertetőtáblát gondatlanul megrongál, eltakar, vagy bármely más módon annak tájékoztató jellegét megszünteti,

c)      utcanévtáblát, házszámtáblát, ismertetőtáblát jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít.

(2) Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatásköre.”

6. § A város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki a védett értéket károsítja – amennyiben cselekménye súlyosabban nem minősül – továbbá aki a védett érték megjelölést eltávolítja, vagy megrongálja. Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatásköre.”

7. § (1) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) önkormányzati rendelet 11. §-a és a hozzá tartozó alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás

11. § (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki

a)      a szolgáltatót a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat ellátásában bármilyen módon megakadályozza,

b)      kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő jogszabályban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti.

(2) Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatásköre.”

(2) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) önkormányzati rendelet 12. §-a hatályát veszti.

8. § (1) Az ebek, macskák valamint kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról szóló 27/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § A város közigazgatási területén:

a) piac területére, élelmiszer-feldolgozó üzembe, élelmiszer raktárba,

b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére,

c) közintézmények épületébe ebet beengedni tilos, kivéve az őrző-védő, vakvezető, jelző valamint rokkantsegítő kutyát a feladata ellátása érdekében.”

(2) Az ebek, macskák valamint kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról szóló 27/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet V. része helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. RÉSZ

TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁS

29.§ (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az az állattartó, aki:

a)       a 11. §-ban foglalt oltási könyv bemutatási kötelezettségének nem tesz eleget;

b)       a 12. §-ban foglalt kötelezettségnek nem tesz eleget

c)        a 18. §-ban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget;

d)       a 19. §-ban foglalt tiltást nem tartja be.

(2) Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatásköre.”

9. § (1) A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki a közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszerelésüket nem rendeltetésüknek megfelelően, a kiadott engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja. Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatásköre.”

(2) A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki a rendelet 3-6. §-ában foglalt szabályokat megszegi. Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatásköre.”

(3) A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A helyszíni bírság vagy a közigazgatási bírság kiszabása nem mentesít a közterület-használati díjfizetési, illetve helyreállítási kötelezettség alól.”

10. § Az Érd Város névhasználatáról szóló 4/1994. (II.25.) rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható,, aki a város nevét megnevezésében engedély nélkül, vagy egyéb módon használja, továbbá aki e rendeletben foglaltakat megszegi. Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.”

11. § A tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 35/2003. (XI.10.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható,, aki a rendelet 1-2. §-ában foglaltakat megsérti. Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.”

12. § (1) Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet V. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. fejezet 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás

35. § (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki

a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem a rendeletben meghatározott módon veszi igénybe,

b) települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez.

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást valósít meg - amennyiben cselekménye más, magasabb szintű jogszabály alapján büntetőjogi, vagy szabálysértési elbírálás alá nem esik-, és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható:

a)      az az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik a 27. § (1) bekezdésében meghatározott módon

aa) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, a zöldsáv kaszálásáról /27.§ (1) bekezdés a) pont/;

ab) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság-mentesítéséről /27. § (1) bekezdés b) pont/;

ac) az ingatlan előtt a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, árok tisztításáról /27. § (1) bekezdés c) pont/,;

ad) az ingatlanról a gyalogjárdára és az út fölé hajló ágak nyeséséről /27. § (1) bekezdés d) pont/;

b) az az ingatlantulajdonos, aki a járdaszakasz melletti nyílt árkot az építésügyi hatóság engedélye nélkül, nem az általa meghatározott módon feltölt, lefed, csapadékvíz elvezető árkot betöm, aki a járműbehajtónak nem épít átereszt, és azt nem tisztítja;  

c) a szórakozó, vendéglátó, elárusítóhelyek, üzletek, irodák tulajdonosa, illetve használója, aki elmulasztja a létesítmény bejárata előtt kihelyezni a csikkbedobót és szemétgyűjtőt, nem gondoskodik a portálok ablakainak, a cégtáblák tisztán tartásáról, alkalmi árusítás után a közterületet nem tisztítja meg /32. § (1), (2) bekezdés/;

d) aki hirdetmény, vagy plakát eltávolításáról nem gondoskodik /32. § (4) bekezdés/;

e) aki a közterület rendeltetéstől eltérő célra (építési-, szerelési, árusítási munkák stb.)  történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét 2 m-es körzetben nem tartja tisztán, valamint az építkezési munkálatok végzése során keletkező építési törmeléket, szemetet annak keletkezése után 72 órán belül nem szállítja el, a hulladékot az elszállítás időpontjáig nem konténerben, vagy egyéb zárt tárolótérben közterület-használati engedély birtokában tárolja /29. § (1) bekezdés/,

f) aki közterületen gépjárművét nem a rendeletben előírt módon mossa /29. § (3) bek./

g) az az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik az ingatlan tisztán tartásáról, gyom-  mentesítéséről, a háztartási szemétnek nem minősülő hulladékot nem szállítja el, a rothadó, vagy bűzös szemét elszállításáról, vagy megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik / 33. § (1), (2), (3) bekezdés/,

h) a beépítetlen ingatlan tulajdonosa, aki nem gondoskodik az ingatlan tisztán tartásáról, gyom-mentesítéséről /33. § (5) bekezdés/;

i) aki közterületen, a korlátozott övezetben illetve a tilalmi időben avart, kerti hulladékot éget /34. § /;

j) aki háztartási hulladékot huzamosabb ideig (két héten túl) felhalmoz, valamint a  háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet rendszeres tisztításáról, karbantartásáról nem  gondoskodik /33. § (4) bekezdés/;

k) aki a szelektív hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett tárolóedényeket nem a rendeltetésüknek megfelelően használja. /18. § (6) bekezdés/.

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást  követ el, és tettenérés esetén ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható:

a.)    az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetője;

b.)    az az ingatlantulajdonos, aki nem gondoskodik az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság-mentesítéséről /27. § (1) bekezdés b) pontja/;

c.)    aki közterületen, a korlátozott övezetben illetve a tilalmi időben avart, kerti hulladékot éget /34. §/;

d.)    aki a szelektív hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett tárolóedényeket nem a rendeltetésüknek megfelelően használja /18. § (6) bekezdés/.

(4) Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.”

(2) Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdése hatályát veszti.

13. § A szeszesital fogyasztásának közterületen való korlátozásáról szóló 41/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ Aki a rendeletben foglalt tilalmat megszegi, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.”

14. § A köztemetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 31/1999. (XI. 29.)  önkormányzati rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. § (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki a jelen rendelet 8. § (1), (3), a 9. § (3), (4), (6), a 10. § (1) és a 15. § (6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések valamelyikét megszegi, feltéve, hogy cselekménye más, magasabb szintű jogszabály alapján büntetőjogi, vagy szabálysértési elbírálás alá nem esik.

(2) Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.”

15. § A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 61/2009. (X. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a és a hozzá tartozó alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás

6. § (1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el - amennyiben cselekménye más, magasabb szintű jogszabály alapján büntetőjogi vagy szabálysértési elbírálás alá nem esik – és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki az 5. § (1) bekezdésének előírásait megsérti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

(3) Önkormányzati hatósági ügyként az eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.”

16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester