Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Raiffeisen Bank Zrt. között 2012. március 13-án bankszámlahitel-szerződés aláírására került sor. A szerződés jóváhagyásáról a Közgyűlés a 65/2012. (III.8.) KGY. határozatában döntött.

A szerződés VI.12. pontja szerint:

„A Számlatulajdonos vállalja, hogy 2012. május 31. napjáig a Bank számára elfogadható formátumban, a Közgyűlés által jóváhagyott az önkormányzat pénzügyi stabilitás érdekében intézkedési tervet készít. Az intézkedési tervben bemutatásra kerülnek az önkormányzat kiadásainak racionalizálása érdekében tett intézkedések (határidővel és összegszerűen) és a bevételek növelése érdekében szükséges intézkedések (határidővel és számszerűsítve).

A Bank tudomásul veszi, hogy az önkormányzat az intézkedési tervet a jelenleg hatályos jogszabályok alapján készíti el. Az Önkormányzat kifejezetten vállalja, hogy a fenti, Közgyűlés által jóváhagyott intézkedési tervben foglaltakat - kivéve, ha jogszabályváltozások ezt nem teszik lehetővé - maradéktalanul betartja és betartatja.”

A fenti, szerződésben foglalt kötelezettségének az önkormányzat jelen előterjesztés mellékletében foglalt intézkedési terv jóváhagyásával tesz eleget.

Az intézkedési terv az alább felsoroltak (valamint a határozati javaslat mellékletét képező táblázat) szerint tartalmazza az elmúlt időszakban a Közgyűlés által elfogadott azon határozatokat és rendelet-módosításokat, amelyek hatással vannak az önkormányzat pénzügyi helyzetére a 2012. évi és az azt követő időszakban.

1. Bevétel növelő intézkedés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

A 2011. január 1-jétől hatályba lépett új adórendelet alapján a forgalmi érték alapú adózást felváltotta a négyzetméter alapú adóztatás. 2011. évben a 2010. évhez képest építmény és telekadó bevételből az önkormányzat 306.342.000 Ft-tal több bevételt realizált.  A 2012. évi költségvetésben tervezett építmény- és telekadó 190.562.000 Ft-tal több a 2011. évben realizált bevételnél. 2013. évben 100.000.000 Ft-tal, 2014. évben 200.000.000 Ft-tal több bevétel várható.

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet a 2011. február 11-ei közgyűlési ülésen került felülvizsgálatra és módosításra. A módosítás eredményeképpen a bérleti díjak átlagosan 11%-kal emelkedtek. A Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésén ismét módosításra került az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet, amelynek értelmében a valamennyi komfortfokozatú lakás négyzetméterenkénti bérleti díja 100 Ft-tal emelkedett. Változott továbbá a lakáshasználati díj mértéke, amely korábban megegyezett a mindenkori lakbér mértékével, jelenleg 2 hónap elteltével a mindenkori lakbér összegének kétszeresét kell ilyen jogcímen fizetni. A 2012. évre kalkulált bevételi többlet 6.200.000 Ft.

3. 2012. január 1-jei hatályba lépéssel elfogadta a Közgyűlés a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendeletet, melyben a közterület használati díjak átlagosan 10-20%-kal emelkedtek. 2012. évre kalkulált bevételi többlet 10.000.000 Ft.

4. A Közgyűlés 92/2012. (III.29.) határozata alapján módosításra került az Érdi Újság kiadása tárgyában a Théma Lapkiadóval 2008. május 8-án megkötött szerződés, amelynek értelmében a szolgáltató részére fizetendő éves szolgáltatási díj összege a korábbi 33.500.000 Ft + ÁFA összegről 25.000.000 Ft + ÁFA összegre csökkent.

5. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok részére 2011. évben kifizetett szolgáltatási díjak összege 320.942.000 Ft volt, 2012. évben ezen a jogcímen 266.084.000 Ft szerepel a költségvetésben. Támogatásként az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére 2011. évben 80.000.000 Ft került kifizetésre, 2012. évre a tervezett összeg 32.500.000 Ft.

6. A működési célú pénzeszközátadások, amelyeket államháztartáson kívülre teljesít az önkormányzat, a 2011. évben teljesített 215.561.000 Ft-tal szemben 2012. évben 133.842.000 Ft összegben kerültek a költségvetésben megtervezésre.

7. Az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények részére a 2012. évi költségvetésük végrehajtásához 1.781.450.000 Ft-tal kevesebb fenntartói kiegészítés került meghatározásra a 2011. évi tényadatokhoz képest. A 2012. évi költségvetési rendelet szöveges részében a fenntartó szigorú feltételekhez kötötte az intézményi pótelőirányzatok igénylésének lehetőségét.

8. 2012. évtől a fenntartó nem biztosít a közalkalmazottak részére cafeteria juttatást, a köztisztviselők részére a jogszabályban foglalt minimum összeget biztosítja az önkormányzat.

9. A Közgyűlés várhatóan a 2012. május 26-i ülésén dönt az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. és az Érdi Létesítmény Üzemeltetési Kft. összeolvadásáról. A két cég összeolvadása 2012. évben 3.000.000 Ft, a további években várhatóan 9.000.000 Ft megtakarítást eredményez az önkormányzat számára.

10. Érd Megyei Jogú Város területén folyamatban lévő beruházások megvalósulása és a befejezett beruházások révén létrehozott szolgáltatások miatt a realizált árbevételek emelkedése várható, ennek hatására az önkormányzatnál várhatóan  100.000.000 Ft/év helyi iparűzési adó többlet bevétel keletkezik a 2014. évtől.

11. Az önkormányzat területén működtetett piacon szedhető helypénz és bérleti díj beszedését szabályozó 47/2010. (II.25.) határozat tervezett módosítása alapján a díjak 10 %-os emelése várható.

12. Ingatlan értékesítéséből származó többletbevétel a lakáskoncepció alapján 201.535.000 Ft összegben várható.

13. A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 2012. január 1-jén lépett hatályba, mely a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozóan díjfizetési kötelezettséget állapított meg. A rendelet alkalmazása 500.000 Ft/év többletbevételt jelent.

Fenti közgyűlési döntések eredményeképpen az intézkedési tervben foglaltak alapján 518.797.000 Ft bevétel növekedés várható, és 2.161.127.000 Ft összegű kiadás csökkenéssel számolhatunk.

Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztés áttekintése után, támogassa a javaslatot!

Érd, 2012. május 18.

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 65/2012. (III.8.) határozat alapján az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Raiffeisen Bank Zrt. között megkötött bankszámlahitel-szerződés VI.12 pontjára figyelemmel a határozat mellékletét képező pénzügyi intézkedési tervet elfogadja.

Határidő: határozat megküldésére: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Intézkedési terv - letöltés