Tisztelt Közgyűlés!

 

A tavalyi évben többször is a Közgyűlés napirendjén szerepelt az Érd, Velencei úton megépült uszoda sport- és rendezvénycsarnok ügye.

2011. január 27-én Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16/2011.(I.27.) számú határozatával a Velencei úton felépült sport komplexum megnyitása érdekében meghatalmazta a polgármestert, hogy a tulajdonos HVB-Leasing Sport Kft. felé megerősítse, hogy az Önkormányzat a kérdéses ingatlant legfeljebb bruttó 1,3 milliárd forint vételáron megvásárolná.

2011. november 24-én Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 421/2011.(XI.24.) számú határozatában felkérte a polgármestert, hogy készítse elő a HVB-Leasing Sport Kft. tulajdonában lévő, az Érd, Velencei úti, 18778/2 hrsz-ú sportcsarnok és uszoda komplexum tulajdonjogának - lízingszerződés útján - történő megszerzésére irányuló szerződés-tervezeteket.

A Közgyűlés fenti határozatai alapján indult tárgyalások nem vezettek eredményre, azonban 2012. márciusban lehetséges új vevőként az Érdi Sport Kft. jelentkezett. Az Érdi Sport Kft, mint a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet támogatási kérelmet nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetséghez, hogy támogatási igazolást kérjen a csarnok megvásárlásához. Amennyiben a Kft. a támogatási igazolást megkapja, akkor lehetősége van a sportkomplexum tulajdonjogának megszerzésére a korábbi, önkormányzat által folytatott tárgyalásokban már kialkudott bruttó 1,3  milliárd forint 30%-nak megfelelő önrész biztosítása mellett.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HVB-Leasing Sport Kft. között a Budapest Környéki Törvényszéken 22.P.21.877/2008. számon 2.714.802.220,- Ft és járulékai pertárgyértékű kártérítés iránti per van folyamatban, mely 2011. november 3-ától a tárgyalásokra való tekintettel ugyan szünetelt, de mivel ezen időszak alatt nem történt meg a megegyezés tudomásunk szerint a felperes ismét folyamatba tette a pert, melyről szóló jogi képviselői nyilatkozatot kézhezvétel után jelen előterjesztéshez csatolom. A sport komplexum értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a felperes HVB-Leasing Sport Kft. elállna a pertől, és a felmerült perköltségeit is maga viselné, amelyről szóló nyilatkozatot szintén az előterjesztéshez csatolom.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.), valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.(VI.30.) Kormányrendelet alapján pályázati lehetőség a következő:

A pályázat előírásai szerint a látvány-csapatsport keretében működő sportszervezet a támogatási igazolás birtokában veheti igénybe a Tao. törvény hatálya alá tartozó adózó/vállalkozó támogatását, melyet az adózó a társasági adójából a sportszervezet részére juttat. Az adózó a támogatás révén adókedvezményre válik jogosulttá. A támogatási igazolás tartalmazza többek között a kedvezményre jogosító támogatás összegét. A támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult sportszervezet sportfejlesztési programot készítsen és azt jóváhagyás végett benyújtsa a jóváhagyást végző szervezethez.

A Tao. 22/C. § (9) bekezdése szerint a sportigazgatási szerv, vagy - az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége a jelenértékén legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési programról a kormányrendelet alapján a sportpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter véleményét figyelembe véve hoz döntést.

Az Érdi Sport Kft.-nek a Tao. törvény 22/C. §-a, valamint a 107/2011.(VI.30.) Korm. rend. 4. § (1), és a 16. § (2) bekezdése alapján lehetősége volt két részből álló pályázatot benyújtani a Magyar Kézilabda Szövetség felé.  A benyújtott pályázat szerint az igényelt támogatás összege 1.078.000.000,- Ft, az önrészek összege 462.000.000,- Ft. Az Érdi Sport Kft. által igényelt támogatás célja az Érd, Velencei út 39-41. (hrsz.18778/2) ingatlan – kivett uszoda sport- és rendezvénycsarnok – 1.300.000.000,- Ft értékben történő megvásárlása, valamint ezen létesítmény sporteszközökkel való felszerelése 240.000.000,- Ft értékben.

Amennyiben a Kormány döntése alapján az Érdi Sport Kft. a támogatásra jogosulttá válik a benyújtott pályázatok összegében, akkor az önrészekhez szükséges összeget kell előteremteni az Önkormányzat segítségével.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény), valamint a végrehajtására vonatkozó 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján a kezességvállalás nem minősül adósságot keletkeztető ügyletnek, vagyis Kormányengedély nem szükséges hozzá. Adósságot keletkeztető ügylet számításánál a hivatkozott jogszabály 3. § (2) bekezdés g) pontja szerint a tárgyévet megelőző fizetési kötelezettségbe beleszámítandó a kezesség, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.  

A rendelkezésemre álló dokumentumok szerint a HVB-Leasing Sport Ingatlanhasznosító Kft. (tulajdonos) eladási szándéknyilatkozata szerint, 1.300.000.000,-Ft +ÁFA értékben adásvételi szerződés útján kívánja értékesíteni az Érdi Sport Kft. részére az ingatlant.

Az ingatlan Eladó általi értékesítésére a fordított adózás rendelkezései szerint kerül sor, ezért az adásvételi szerződés kapcsán kiállításra kerülő számlán az ÁFA összege nem kerül feltüntetésre. Az Érdi Sport Kft. ÁFA körbe való bejelentkezése, és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 88. §-a és 142. §-ai alapján az Érdi Sport Kft.-nek sem keletkezik a jogügylet után ÁFA befizetési kötelezettsége, csak az ÁFA bevallásban kell ezen összeget feltüntetni.

Az Ingatlan vételárának kifizetési ütemezése:

1) 2012. július 01-ig                            390.000.000,- Ft

2) 2012. december 31-ig                     455.000.000,- Ft

3) 2013. július 01-ig                            455.000.000,- Ft

Az Érdi Sport Kft.-nek társasági adóból befolyt támogatását a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített számlán kell vezetni és nyilvántartani. A pályázatból történő fizetési kötelezettség ezen a számlán keresztül fog teljesülni, tehát az 1.540.000.000,- Ft (1.300.000.000,- Ft ingatlan, 240.000.000,- Ft sporteszközök) fenti célokra fordításának pénzforgalmi lebonyolítása nem az Érdi Sport Kft. bankszámláján keresztül történik.

A várhatóan hitelt folyósító bank feltétele szerint 1.372.000.000,- Ft (1.300.000.000,- Ft ingatlan és 72.000.000,- Ft sporteszköz támogatás önereje) erejéig szükséges az Önkormányzat kezességvállalása, ami tényleges fizetési kötelezettségként csak a társasági adóval nem fedezett önrész erejéig merülhet fel az Önkormányzat részére. A kezesség esetlegesen érvényesített fizetési kötelezettsége sem egy összegben merül fel, hanem a banki szerződésben majd előírt tőke és kamatfizetési periódusok esetén és időszakában.

Tehát a kezességvállalás tényleges összege a 462.000.000,- Ft önrészre várhatóan 15 év futamidőre terjed ki, ami egy esetlegesen nem fizető adós (jelen esetben az Érdi Sport Kft.) tekintetében sem egy összegben terhelné a költségvetést, hanem a banki hitelszerződés szerint.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. §-a szerint az Önkormányzatnak a kezességvállalás esetén figyelembe kell venni, hogy a vállalt kötelezettség fedezete kellően biztosított-e.

Az Érdi Sport Kft. az önrész tekintetében a 462.000.000,- Ft összegű, bankkal szembeni adósságát 15 éves futamidő alatt fizetné meg az általa megkötött hitelszerződés alapján, amelynek fedezete a társaság értékesítési nettó árbevétele és az egyéb bevétele.

Az államháztartási törvény hivatkozott jogszabályhelye, és a közpénzzel való gazdálkodás gondos és körültekintő használata miatt is indokolt, hogy a Közgyűlés következő ülésén, illetve a rendelkezésemre álló dokumentumok birtokában a Közgyűlés elé terjesszem a banki hitelszerződés tervezetét, valamint az uszoda sport- és rendezvénycsarnok fenntartási költségeinek és üzemeltetési költségeinek finanszírozási konstrukcióját.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslatban foglaltak elfogadására!

Érd, 2012. május 16.

                                                                                             T. Mészáros András

Előkészítette:

Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

kezességvállalás

A döntés végrehajtásáért felelős:

Vezető Jogtanácsos

A döntés továbbításáért felelős:

Vezető Jogtanácsos

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T

1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Sport Kft. 90%-os üzletrészének tulajdonosa hozzájárul, hogy amennyiben a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (9) bekezdése szerint az Érdi Sport Kft. jogosult lesz az általa „Sportcélú ingatlanok fejlesztése” című pályázat keretében igényelt 910.000.000,- Ft összegű támogatásra, az Érdi Sport Kft. az Érd, Velencei út 39-41. szám alatti, 18778/2 hrsz-ú ingatlant - uszoda sport- és rendezvénycsarnokot - a HVB-Leasing Sport Ingatlanhasznosító Kft.-től 1.300.000.000,- Ft vételáron vásárolja meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az  Érdi Sport Kft. taggyűlésén a fentiek szerinti álláspontot képviselje, azzal a feltétellel, hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, és a HVB-Leasing Sport Ingatlanhasznosító Kft. között a Budapest Környéki Törvényszéken 22.P.21.877/2008. számon folyamatban lévő kártérítés iránti pertől felperes eláll, és vállalja, hogy a perköltségeit maga viseli. A Közgyűlés ebben az esetben szintén magára vállalja az Önkormányzat perköltségét.

2) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy kezességet vállal - a finanszírozó bank kérésére – a tervezett beruházási érték önerejének megfelelő, azaz 390 000 000,- Ft hitel visszafizetéséért, melyből az Érdi Sport Kft. a támogatási igazolást jóváhagyása esetén a csarnok megvásárlásához szükséges önerőt biztosítja.

3) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy kezességet vállal - a finanszírozó bank kérésére – a tervezett beruházási érték önerőn felüli, az Érdi Sport Kft. által Tao. forrásból finanszírozandó részére, maximum 910.000.000,- Ft visszafizetésének biztosítására.

4) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy kezességet vállal - a finanszírozó bank kérésére – a létesítmény sporteszközökkel való felszerelésére benyújtott pályázat önerejének biztosítására, azaz 72.000.000,- Ft visszafizetésének biztosítására.

5) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a banki hitel-szerződés tervezetét, az uszoda sport- és rendezvénycsarnok fenntartási és üzemeltetési költségeinek finanszírozási konstrukcióját, és az ehhez tartozó dokumentumokat a Közgyűlés következő ülésén – tekintettel jelen határozat 2), 3) és 4) pontjában foglalt szándéknyilatkozatra - terjessze elő.

6) A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 16/2011.(I.27.) számú, valamint a 421/2011.(XI.24.) számú határozatát visszavonja. 

Határidő: határozat megküldésére: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.