Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

I. A kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló, 1997. évi LXXXIII. törvény – melynek módosítása 2012. március 15-én lépett hatályba – 30.§-a szerint az egészségbiztosító az egészségügyi szolgáltatások nyújtására – a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével – finanszírozási szerződést köt az adott szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval, amennyiben nincs olyan, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozása (a továbbiakban: köztartozás), amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.

A fenti törvény 30. § (4) bekezdése előírja, hogy a szerződés megkötésének, az egészségügyi szolgáltató által kezdeményezett módosításának, illetve az egészségügyi szolgáltató általi felmondásának érvényességi feltétele az egészségügyi szakellátások esetében az egészségügyi szolgáltató fenntartója általi jóváhagyás.

Ez a szabályozás érinti a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény működését, tekintettel arra, hogy az intézet főigazgatója köti meg a szerződést az OEP-el azokra a szolgáltatásokra, amelyekre az intézménynek működési engedélye van. Az új szabály szerint a főigazgató ezt a fenntartó előzetes jóváhagyásával teheti meg.

A leggyakoribb módosítás (pl.: az orvosok személyének változása, ami az intézmény szempontjából csak technikai módosítást jelent) nem érinti az alapító okiratba foglalt alaptevékenységek módosítását.

Az ügyek gyakoriságára és jellegére való tekintettel javaslom a Közgyűlésnek a hatáskör polgármesterre történő átruházását, amely az SZMSZ 6. számú mellékletének módosítását igényli.

II. Ugyancsak hatáskör átruházást igényel a különböző önkormányzati feladatokat szerződés alapján ellátó szervezetek beszámolójának elfogadása, az egészségügyi és szociális ágazatban, a feladatot ellátó szervezetek megnövekedett száma miatt. Javaslom, hogy a szerződésben előírt beszámolási kötelezettséget a Szociális és Egészségügyi Bizottság felé teljesítsék az adott feladatokat ellátó szervezetek. A módosítás a 3. számú melléklet kiegészítését jelenti a Szociális és Egészségügyi Bizottság tekintetében.

III. Az új közbeszerzési törvény (Kbt.) 22. § (5) bekezdése az eljárást lezáró testületi döntésre név szerinti szavazást ír elő. Ennek értelmében szükséges az SZMSZ 41. § (3) bekezdésének kiegészítése a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalával.

Ugyanakkor a Közgyűlés át nem ruházható hatásköreit kivéve az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében lebonyolított közbeszerzések esetében a Polgármesterre átruházott hatáskörök felsorolását az új Kbt. szabályainak megfelelően módosítani indokolt, mely az SZMSZ 6. számú mellékletét érinti.

IV. 2012. január 1-jén lépett hatályba az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.

E jogszabályok alapvető változásokat hoztak az államháztartási gazdálkodás szabályaiban. Hatálybalépésüket követően a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdálkodását el kell különíteni, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat alaptevékenységeihez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben már nem szerepelhetnek sem a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában, sem annak ügyrendjében. Tekintettel azonban arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik alapító okirattal, a szakfeladatait indokolt az SZMSZ részeként, mellékletben rögzíteni.

Fenti jogszabályok előírásai miatt a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó mellékletének hatályon kívül helyezése, illetve a függelékek kiegészítése is szükséges.

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a rendelet-módosítás elfogadására.

Érd, 2012. május 2.

T. Mészáros András

Előkészítette:

Humán Iroda, Közgazdasági Iroda, Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda, Közgazdasági Iroda, Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

 

 

TERVEZET

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

__/2012. (V.__.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Név szerinti szavazást kell tartani az önkormányzati tulajdon elidegenítéséről, megterheléséről, a hitelfelvételről, a kötvénykibocsátásról, a kötvényértékesítésről és a közbeszerzési eljárást lezáró döntésről.”

2. § A Rendelet 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. számú melléklet: Az előterjesztések tartalmi és formai követelményei

2. számú melléklet: A Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság feladat- és hatásköre

3. számú melléklet: A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörök

4. számú melléklet: A bizottságok feladatai, előterjesztési és véleményezési jogosítványai 

5. számú melléklet: A bizottságok személyi összetétele és feladatai, a Közgyűlés által létrehozott településrészi önkormányzatok     

6. számú melléklet: A Közgyűlés által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

7. számú melléklet: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítése

8. számú melléklet: A költségvetési koncepció és a költségvetés tervezetének készítésére vonatkozó szabályok

9. számú melléklet: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

10. számú melléklet: Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

11. számú melléklet Az Önkormányzat alaptevékenységei szakfeladatrend szerinti besorolással.”

3. § A Rendelet 3. mellékletének 1. táblázata e rendelet 1. melléklete szerinti sorral egészül ki.

4. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. § (1) A Rendelet 9. melléklete VII/A. fejezetének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Hivatal által ellátandó és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata alapján az alábbiak:

1.1       A költségvetési szerv alaptevékenysége: Helyi szintű általános végrehajtó igazgatási tevékenység.

1.2       Államháztartási szakágazati besorolása:

841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

1.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

841112  Önkormányzati jogalkotás

841114  Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység

841115  Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység

841116  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenység

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység

841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841163  Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841173  Statisztikai tevékenység

841231  Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása

841232  Oktatás helyi igazgatása és szabályozása

841233  Kultúra helyi igazgatása és szabályozása

841234  Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása

841235  Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása

841236  Vízügy helyi igazgatása és szabályozása

841237  Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása

841238  Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása

841239  Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása

841371  Ipar helyi igazgatása és szabályozása

841372  Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása

841373  Földügy helyi igazgatása és szabályozása

841375  Építésügy helyi igazgatása és szabályozása

841376  Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása

841379  Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása

842421  Közterület rendjének fenntartása

882111 Aktív korúak ellátása

882112 Időskorúak járadéka

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119 Óvodáztatási támogatás

889967  Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 

882202  Közgyógyellátás

889935  Otthonteremtési támogatás

889936  Gyermektartási díj megelőlegezése

889943  Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443  Egyéb közfoglalkoztatás”

(2) A Rendelet 9. mellékletének „A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés” című melléklete hatályát veszti.

(3) A Rendelet 9. melléklete függelékeinek felsorolása az alábbiakkal egészül ki:

 „- Belső kontroll kézikönyv

- Szabálytalanságok kezelésének szabályzata”

6. § A Rendelet e rendelet 3. melléklete szerinti tartalmú 11. melléklettel egészül ki.

7. § Hatályát veszti a 30/2003. (X.27.) önkormányzati rendelet.

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

 

  1. melléklet a __/2012. (__.__.) önkormányzati rendelethez

[Magasabb szintű jogszabályok alapján a Közgyűlést megillető,

bizottságokra átruházott hatáskörök]

[1. Szociális és Egészségügyi Bizottság]

„7

Elfogadja az önkormányzattal feladat-ellátási, illetve szolgáltatási szerződést kötött szervezetek beszámolóját.

1993. évi III. törvény:

„A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.

 Az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell

i) az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját, gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli;”

1997. évi XXXI. törvény:

„Az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátást vagy egyes körülhatárolható és elkülöníthető feladatok ellátását a helyi önkormányzat, az állam, valamint az állami szerv nem állami szervvel kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.

(3) Az ellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg azzal, hogy a szerződés az Szt. 121. §-ában meghatározottakon túl tartalmazza…” 

1993. évi III. törvény 121. § (2) i) pontja;

1997. évi XXXI. törvény 97. § (1);

 

 

2. melléklet a __/2012. (__.__.) önkormányzati rendelethez

A Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörök

(törvény, kormányrendelet, miniszteri rendeletek)

 

 

A.

B.

1.

Jóváhagyja az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát.

„Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési irányítási jog a következő hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti:

… költségvetési szerv … szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása”

1990. évi LXV. tv. 9. § (3);

1992. XXXVIII. tv. 93. § a)

2.

A Közgyűlés át nem ruházható hatásköreit kivéve az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében lebonyolított közbeszerzések esetében az eljárást lezáró döntés meghozatalára a Polgármester jogosult.

2011. évi CVIII. tv. 22.§ (1), (5)

1990. évi LXV. tv. 10.§. (1) d) n)

3.

Dönt az önkormányzat számlavezető hitelintézete megválasztásáról

„A helyi önkormányzati költségvetési szerv, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv pénzeszközeit - a képviselő-testület döntése alapján - a helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat által meghatározott belföldi hitelintézetnél, a kincstárban nyitott pénzforgalmi számlán, a helyi önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódó alszámlán, vagy pénzforgalmi betétkönyvben kezeli, más hitelintézetnél pénzforgalmi számlát nem nyithat, kivéve, ha törvény ettől eltérően rendelkezik.”

1992. évi XXXVIII. tv .

100/G. § (4)

 

4.

A közút kezelője - az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva - köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.

A közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti.

A díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen - a lehetőségekhez képest egyenlő megoszlásban, illetve a mozgáskorlátozottak által jellemzően igénybe vett közintézmények elérhető közelségében - minden megkezdett ötven várakozási helyből ki kell jelölni legalább egy, a mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozási helyet.

1988. évi I. tv.

15./A § (2), 34. § (1), (2)

5.

Az egészségügyi szolgáltató fenntartójaként jóváhagyja az 1997. évi LXXXIII. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti szerződést, illetve annak módosításait.

„(4) Az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötésének, az egészségügyi szolgáltató által kezdeményezett módosításának, illetve az egészségügyi szolgáltató általi felmondásának érvényességi feltétele az egészségügyi szakellátások esetében az egészségügyi szolgáltató fenntartója általi jóváhagyás.”

1997. évi LXXXIII. törvény

30. § (1)-(4)

 

3. melléklet a __/2012. (__.__.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat alaptevékenységei szakfeladatrend szerinti besorolással

 

 

A

B

1

SZAKFELADATREND

MEGNEVEZÉS

2

360000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3

370000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése

4

381102

Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönítése, begyűjtése, szállítása, átrakása

5

381103

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

6

381104

Egyéb nem vesz. hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

7

382101

Települési hulladék kezelése ártalmatlanítása

8

412000

Lakó és nem lakó épület építése

9

421100

Út, autópálya építése

10

422100

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

11

493102

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

12

522001

Közutak, hidak üzemeltetése

13

581400

Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása

14

610001

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltv-s rendszerek üzemeltetése

15

680001

Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

16

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés

17

691002

Egyéb jogi tevékenység

18

750000

Állat-egészségügyi ellátás

19

811000

Építményüzemeltetés

20

813000

Zöldterület kezelés

21

841112

Önkormányzati jogalkotás

22

841154

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

23

841169

M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások

24

841235

Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása

25

841355

Közlekedés fejlesztésének támogatása

26

841383

Területfejl. és területrendezési feladatok igazgatása és szabályozása

27

841402

Közvilágítás

28

841403

Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás

29

841901

Önkormányzatok és társulások elszámolásai

30

841906

Finanszírozási műveletek

31

841907

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési a szerveikkel

32

841908

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

33

842155

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

34

842421

Közterület rendjének fenntartása

35

842531

A polgári védelem ágazati feladatai

36

852000

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

37

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)

38

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)

39

852032

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

40

853000

Középfokú oktatási intézmények, programjaik komplex támogatása

41

854314

Szociális ösztöndíjak

42

854316

Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

43

862000

Járóbeteg ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztésének támogatása

44

869045

Kábítószer-megelőzés programjai tevékenysége

45

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

46

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

47

882122

Átmeneti segély

48

882123

Temetési segély

49

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

ű

882129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

51

889102

Családi napközi

52

882201

Adósságkezelési szolgáltatás

53

882203

Köztemetés

54

889943

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

55

890441

Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás

56

890442

Hosszú időtartamú közcélú foglalkoztatás

57

890443

Egyéb közfoglalkoztatás

58

890111

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános komplex tevékenységek és programok

59

890222

Idősügyek

60

890301

Civil szervezetek működési támogatása

61

890302

Civil szervezetek program- és egyéb támogatások

62

890506

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása

63

890509

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység támogatása

64

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

65

931102

Sportlétesítmény működtetése

66

931201

Versenysport-tevékenység és támogatása

67

931203

Fogyatékossággal élők versenysport tevékenységének támogatása