Tisztelt Közgyűlés!

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 38/2005. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében az időközben bekövetkezett költségvetési változások és a tanulólétszám alakulása miatt aktualizálni kell a rendelet mellékletében meghatározott térítési és tandíjakat.

A térítési díj mértéke tekintetében a rendelet 5. számú mellékletét az alábbiak szerint javasolom módosítani:

·        A közoktatási törvény 115. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szolgáltatásokra a 18 éven aluli tanulók esetében a térítési díj mértéke 12% helyett 15% legyen;

·        A közoktatási törvény 115. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szolgáltatásokra, a 18 felüli, de 22 éven aluli tanulók esetében a térítési díj mértéke 34,5% helyett 40 % legyen

A 6. számú mellékletben tandíj számítása pontosításra kerül az alábbiak szerint:

  • Óradíj alapú tandíj meghatározás a főtárgyakat tanulók, a más fenntartású művészeti intézményben tanulók, valamint a 22 év fölötti tanulók esetében (1.,2.,3.,4.,5. pontok).
  • Térítési díjalapra épülő tandíj meghatározás a 6 éven aluli hangszeres előképző, valamint a 6 éven aluli kis előképző tandíjánál (6.7. pontokban).

A 7. számú mellékletben a térítési, illetve a tandíjra vonatkozó pontosítások és kiegészítések kerültek meghatározásra.  A 3. táblázat címében meghatározott tanulói kört az 1. táblázat szabályozza, ezért ez a tábla elhagyható. A két művészeti iskolába járók az egyik iskolában térítési díjat fizetnek, a másik iskolában tandíjfizetésre kötelezettek. Logikusan az 1. táblázatban meghatározott körbe tartoznak, ezért rájuk is az 1. táblázat szerinti díj és az ott meghatározott csökkentés mértéke a mérvadó a fizetendő díj meghatározásakor. Ebből következően a 4. táblázat elhagyható.

A 8. számú mellékletbe a szociális alapon történő csökkentés mértékénél a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó pontosító kiegészítések kerültek be.

A fenti módosítások értelemszerűen a rendelet függelékében összegszerűen szereplő térítési és tandíjak módosulásával is járnak, ezért az érintett függelékek cseréjére is sor kerül.

A szabályozás várható hatása, hogy a rendelet értelmezése és alkalmazása is könnyebbé válik, valamint a térítési díjaknak az aktuális tanulólétszámhoz történő alakítása a finanszírozást kiegyenlítettebbé teszi.

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a rendelet módosításának és Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012/2013-as tanév oktatási térítési díjainak elfogadására.

Érd, 2012. május 2.

 

Kéri Mihály

                                                                                                                           elnök

Az előterjesztést előkészítette: Humán  Iroda

Kötelezettségvállalás: Nincs

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Humán Iroda

A rendelet továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

__/2012. (__.__.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló, 38/2005. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 124. § (21) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 38/2005. (X.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4. § A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. §  A Rendelet  8. melléklet  helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6. § E rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

1. melléklet a …/2012 (_._) önkormányzati  rendelethez

Térítési illetve tandíj-alap számítási, szabályozási irányelvek

A térítési díj, illetve tandíj számításához meg kell határozni az igénybevett szakmai szolgáltatások térítési díjalapját az adott intézményben.

Az eljárás módja:

1.      Az intézmény a Közokt. tv. 121. § 33. pontja szerint meghatározza az adott feladatra elszámolható működési kiadások feladattal arányos részét.

A szakmai feladatra jutó kiadások számításánál - függetlenül attól, hogy mely szakfeladaton került megtervezésre - figyelembe kell venni:

·      bér és egyéb személyi kiadásokat, valamint annak járulékait

·      az igénybevett szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb dologi és felhalmozási kiadások összegét

Az egyes szakmai feladatokra jutó díj-alapot a 2. és 3. számú mellékletben meghatározott szolgáltatások körére az intézmény típusának megfelelően kell megállapítani.

 

A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben

1.      Az intézménynek a költségvetésében a tandíj és térítési díj bevételeit és valamennyi kiadását terveznie szükséges.

2.      A térítési díj alapja:             szakmai   feladatra  jutó folyó  kiadás                

                                                                        tanulói létszám

      A számítás időpontja: a tanév kezdete.

3.      A következő évre vonatkozó térítési díj, valamint - amennyiben szükséges - a rendelet módosítására vonatkozó egyéb javaslatát az intézmény vezetője köteles a költségvetés elfogadását követő egy hónapon belül a Polgármesteri Hivatal Humán Irodája részére egyeztetésre megküldeni.  

 

2. melléklet a …/2012 (_._) önkormányzati  rendelethez

Térítési díj mértéke

A térítési díj alapja a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada.

(a térítési díjalap fenntartó által meghatározott %-a)

 

Szolgáltatás

Mértéke

A Közokt. törvény 115. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott szolgáltatások 

20 %

A Közoktatási törvény 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott szolgáltatások a 18 éven aluli tanulóknál

12%   15% 

A Közoktatási törvény 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott szolgáltatások a 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál

 34,5%  40% 

A Közoktatási törvény 115. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott szolgáltatások

40%

 

3. melléklet a …/2012 (_._) önkormányzati  rendelethez

Tandíj mértéke

(felső határa a térítési díj alapja)

 

Szolgáltatás

Mértéke

A Közokt. tv. 116. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szolgáltatások

Térítési díj-alap 80 %

A Közokt. tv. 116. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szolgáltatások

Térítési díj-alap 50 %

A Közokt. tv. 116. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatások

Térítési díj-alap 80 %

A Közokt. tv. 116. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott szolgáltatások

Térítési díj-alap 100 %

 

Tandíj  Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben

(A Közokt. tv 116. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatások  ak szerint)

A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a tandíj mértéke nem haladhatja meg a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.

Tandíj számítási alap:  az óradíj

A tanórai foglalkozás óradíja a következőkből áll: átlagóradíj bér+járulékai + dologi kiadások arányos része

Tandíj mértéke:

1. Főtárgy esetében (egyéni és csoportos foglalkozás) fizetendő összeg: átlagóradíj   X   tanórai foglalkozás száma + dologi kiadás egy főre jutó része.

2. Heti 6 tanórai foglalkozás, illetve 300 percet meghaladó foglalkozást igénybevevőknél:

szokásos díjtételen felül a tanulmányi átlag, illetve a korosztálynak megfelelő besorolási összeg + (plusz)  10%-a

3. Két főtárgyat tanulók tandíja: tandíj mértéke +100%- a az egy főtárgyat tanulók térítési díjának. Első főtárgy esetében térítési díj + második főtárgy az óradíj alapján számított tandíj 100%-a. 

4. Más fenntartású művészeti intézményben tanulók esetében, amennyiben nem itt fizetnek térítési díjat, a tandíj mértéke: szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó  

hányadának 80 %-a    az óradíj alapján számított tandíj 100%-a.

5. Aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, és a 22 év fölötti tanulók esetében:

minden tanórai foglalkozás az óradíj alapján kiszámított tandíj 100%-a.

6. Hat éven aluli hangszeres előképző (HEK) tandíja: 6-18 év közötti térítési díjalap 250%-a

7. Hat éven aluli kis előképző (KEK) tandíja: 6-18 év közötti térítési  díjalap 110 %-a

 

4. melléklet a …/2012 (_._) önkormányzati  rendelethez

 

Térítési díj, tandíj mértékének csökkentése a tanulmányi eredmény alapján

Oktatási intézmények

 

Térítési díj kedvezmény (%)

Tanulmányi átlag

ű %

jeles

40 %

25 %

közepes

0 %

elégséges

0 %

elégtelen

 

Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 

Térítési díj:

A 6 évet betöltött, de 18 éven aluli tanulók esetében

 

Kategória

Tanulmányi eredmény

Éves térítési díj

I.

jeles

II. kat. csökkentve 17 %-kal

II.

III. kat. csökkentve 12 %-kal

III.

közepes

IV. kat. csökkentve 5 %-kal

IV.

elégséges, elégtelen

térítési díjalap 15%-a

A 18 évet betöltött, de 22 éven aluli tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulók esetében

 

Kategória

Tanulmányi eredmény

Éves térítési díj

I.

jeles

II. kat. csökkentve 17 %-kal

II.

III. kat. csökkentve 12 %-kal

III.

közepes

IV. kat. csökkentve 5 %-kal

IV.

Elégséges, elégtelen

térítési díjalap 40 %-a  

 

A térítési díj csökkentése  minimum összege a tanulmányi eredményektől függően   a kedvezmények megadása után sem nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint az adott feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított összegének zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka. Ezt a rendelkezést a 2005/2006-os tanévtől kell alkalmazni, felmenő rendszerben azoknál, akik ebben a tanítási évben kezdik meg tanulmányikat.

Az újonnan jelentkező 6 éven felüli növendékek (akiknek még nincs tanulmányi átlaguk) az életkoruknak megfelelő a II. kategóriát fizetik.

Tandíj:

A 22 évet betöltött tanulók esetében éves szinten

A18-22 év közötti tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők, a  22 évet betöltöttek és két művészeti iskolába járók esetében

 

Kategória

Tanulmányi eredmény

Éves tandíj

I.

jeles

II. kat. csökkentve 0,5%-kal

II.

III. kat. csökkentve 0,5%-kal

III.

közepes

IV. kat. csökkentve 0,5%-kal

IV.

Elégséges, elégtelen

Tandíjalap 100%-a

 

6 év alattiak (kiselőképző) tandíja

 

Képzési forma

Éves tandíj

 

Hangszeres kiselőképző

Térítési díjalap 250 %-a

Zene kiselőképző 2

Térítési díjalap 110%-a

Zene kiselőképző 1

Térítési díjalap 55%-a

 

A 6 éven aluli tanulók esetében: A tanulmányi eredmény alapján a tandíj nem csökkenthető.

 

Aki nem tanköteles és nem áll tanulói jogviszonyban

 

Kategória

Tanulmányi eredmény

Éves tandíj

I.

jeles

II. – 0,5%

II.

III. – 0,5%

III.

közepes

IV. – 0,5%

IV.

elégséges

Tandíj alap

 

2 művészeti iskolába járó tanuló tandíja 

 

Kategória

Tanulmányi eredmény

Éves tandíj

I.

jeles

II. – 17%

II.

III. – 12%

III.

közepes

IV. – 5%

IV.

elégséges

Tandíj alap

 

5. melléklet a …/2012 (_._) önkormányzati  rendelethez

Szociális alapon történő csökkentés mértéke

Oktatási intézményben

 

Ha a gyermekek, tanulók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum

fizetendő

%

40%-a alatt

0

60%-áig

25

80%-áig

ű

100-áig

75

a mindenkori nyugdíjminimum feletti összegnél

100

           

Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben

A Közokt. tv. 117. § (2) bekezdése értelmében a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a térítési díj mértéke nem lehet kevesebb a törvény által előírtnál, ezért a szociális kedvezmény ennek figyelembe vételével alkalmazandó, először a 2005/2006-os tanévtől felmenőrendszerben azoknál a tanulóknál, akik az előképző 1. és alapfokú 1. évfolyamra iratkoztak be.

Az intézmény a következő esetekben adhat kedvezményt a fenntartó jóváhagyásával:

-         ha egy családban 3 gyermek a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben zeneiskolás (kedvezmény 50%)

-         ha egy családban 4 gyermek a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben zeneiskolás (kedvezmény 75%)

-         ha egy családban 5 vagy ennél több gyerek a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben zeneiskolás (ingyenes oktatás)

-         ha 22 év feletti közalkalmazott (kedvezmény 50%)

-         ha a gondviselő munkanélküli (kedvezmény 50%)

-         ha saját dolgozó gyermeke (ű%)

 

Térítési díj- és tandíj-visszafizetés módjai és esetei:

-         amennyiben a tanuló írásban igazolja, hogy nem kezdte meg a tanévet

-         részarányos visszafizetés, amennyiben a tanuló a tanév, illetve félévkezdéstől számított 30 napon belül írásban jelzi, hogy tanulmányait nem kívánja folytatni.

Függelék a …/2012. (_._.) számú önkormányzati rendelethez

 

Lukin László Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény

2012/2013-as tanév  térítési és tandíjai 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ:

 

A 6 évet betöltött, de 18 éven aluli tanulók esetében: térítési díja

 

 

 

2011/2012-es tanév

2012/2013-as tanév 

kategória

tanulmányi eredmény

éves

féléves

éves

féléves

I.

jeles

17.200

8.600

19.000

9.500

II.

21.000

10.500

22.000

11.000

III.

közepes

24.000

12.000

25.000

12.500

IV. alapdíj

15%-a

elégséges,

elégtelen

25.000

12.500

26.000

13.000

 

Az új, kezdő növendékek egységesen a II. kategória szerinti díjat fizetnek.

A csak zenei előképzőbe járók a kategóriák 50%-át fizetik.

 

A 18-22 év közötti  tanulói jogviszonnyal rendelkezők régi tanulók esetében   térítési díja

 

 

 

2011/2012-es tanév

2012/2013-as tanév 

kategória

tanulmányi eredmény

éves

féléves

éves

féléves

I.

jeles

ű.000

25.000

49.000

24.500

II.

60.000

30.000

59.000

29.500

III.

közepes

67.200

33.600

67.000

33.500

IV. alapdíj

40%-a

elégséges,

elégtelen

71.000

35.500

70.000

35.000

 

TANDÍJ:

18-22 év közötti nem tanulói jogviszonnyal nem rendelkező tanulók esetében

és a 22 évet betöltöttek tanulók esetében

és két művészeti iskolába járók esetében  tandíja

 

 

 

2011/2012-es tanév

2012/2013-as tanév

kategória

tanulmányi eredmény

éves

 

féléves

éves

féléves

I.

jeles

108.700

54.3ű

86.000

43.000

II.

109.500

54.7ű

90.500

45.2ű

III.

közepes

109.800

54.900

95.000

47.500

IV. alapdíj 

tandíjalap

100%-a

elégséges,

elégtelen

110.400

55.200

100.500

ű.2ű

 

2 művészeti iskolába járók tandíja: 

 

 

 

2010/2011-es tanév  

2011/2012--es tanév

kategória

Tanulmányi

 eredmény

éves

féléves

éves

féléves

I.

jeles

117.700

58.8ű

117.700

58.8ű

II.

141.800

70.900

141.800

70.900

III.

közepes

161.200

80.600

161.200

80.600

IV. alapdíj

elégséges

169.600

84.800

169.600

84.800

 

6 éven aluli tanulók esetében:

6 év alattiak (kiselőképző) tandíja

 

 

2011/2012-es tanév

2012/2013-as tanév

 

éves

féléves

éves

féléves

Hangszeres

kiselőképző

62.500

31.2ű

65.000

32.500

Zenei

Kiselőképző 2

27.500

13.7ű

28.600

14.300

Zene

Kiselőképző 1

 

 

14.300

7.1ű

 

6 év feletti kiselőképzősök

A 6-18 év közötti II. kategória összegét (4 tanóra 100%, 2 tanóra 50%) fizetik

Megjegyzés: A számösszegek a kerekítés szabályai szerint lettek meghatározva.