Tisztelt Közgyűlés!

Az ebek, macskák valamint kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról szóló 27/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet, valamint a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 56/2008. (XI.21.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezésének, valamint a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 24/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

I. Az ebek, macskák valamint kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról szóló 27/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatal 2012. augusztus 3-i keltezéssel XIV-B-030/01429-4/2012. számon törvényességi felhívást bocsátott ki a következő indoklással:

„Az állattartás önkormányzati rendeleti szabályozására konkrét törvényi felhatalmazás nincs. A rendeleti szabályozás alapját korábban az Alkotmány 44/A. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: régi Ötv.) 16. § (1) bekezdése képezte. 2012. január 1-jétől a régi Ötv. szabályozásán túl Magyarország Alaptörvénye ad felhatalmazást a helyi önkormányzatoknak eredeti jogalkotói hatáskörben rendelet megalkotására. A 32. cikk a következőket határozza meg: 

„(2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

(3) Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.” (…)

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényen (a továbbiakban: Ávtv.) alapszik a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) amely a kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozóan állapít meg az Ávtv.-hez képest speciális szabályokat. A Kr.-nek a kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó 13. §-17.§ rendelkezései 2010. július 1-jén léptek hatályba. E rendelkezések rögzítik pl. azt, hogy a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartási helyének milyen méretűnek kell lennie, stb. (…)

A Kr. megalkotásával a jogi helyzet alapvetően megváltozott az állattartási tárgyú önkormányzati rendeletalkotást illetően, mivel addig nem volt a kedvtelésből tartott állatok tartásáról országos szintű jogi szabályozás, amelyhez az önkormányzatoknak igazodniuk kellett volna. Erre hívta fel a figyelmet a 146/2011. (XII.2.) AB határozatban az Alkotmánybíróság, mely döntésében új alapokra helyezte az állattartás tárgykörében alkotott önkormányzati rendeletek megítélését. Hivatkozott számú döntésében az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a vizsgált önkormányzati rendelkezések megalkotásával a jogalkotó önkormányzati képviselőtestület az országos szintű jogi szabályozásban alkalmazott módszert figyelmen kívül hagyva határozta meg a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait, országos szintű szabályozással ellentétesen, így alkotmánysértően rendelkezett arról, hogy a település belterületen önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon háromnál több eb nem tartható.

Önkormányzati rendelet a Kr. 14. § (2), valamint (8) bekezdésében meghatározott tartási szabályokon túl nem állapíthat meg azoktól eltérő rendelkezéseket.

Az Alkotmánybíróság korábbi döntésében és jelen határozatában is felhívta a figyelmet arra, hogy az Alkotmány értelmében az önkormányzat kiegészítő szabályokat alkothat, amelyek más jogszabállyal nem lehetnek ellentétesek, arra azonban nem jogosult, hogy magasabb szintű jogszabállyal ellentétes módon szabályozzon ugyanazon jogviszony tekintetében.

Fentiekre tekintettel a Kr. megalkotása óta a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő-testületének biztosított jogalkotási tárgykör, a kedvtelésből tartott állatok tartása a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az Ávtv., valamint a Kr. szabályainak betartásával történhet. Az említett AB határozat a következőkre mutatott rá:

„Az állattartó és az állattartással érintett személyek (környező lakóközösség) jogosultságaira és kötelezettségeire is vonatkoznak az előbb említett szabályok, tehát ha az állattartással érintett személyeket tartósan és szükségtelenül zavarja tulajdonjoguk gyakorlásában az állattartás, akkor a Ptk. 191. §-a alapján a jegyzőhöz és a bírósághoz fordulhatnak birtokvédelmi igényük érvényesítésére.”

Fenti jogszabályhelyek alapján a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó rendeletet hatályon kívül kell helyezni.”

A Kormányhivatal ennek megfelelően felhívta a Közgyűlést, hogy a törvényességi felhívást 60 napon belül tűzze napirendjére és rendelet megsemmisítésével a törvénysértést szüntesse meg.

A fentiek alapján az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül.

II. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 17/B. §-a  alapján a T. Közgyűlés 2008. november 20-ai ülésén elfogadta - majd a tárgyi hatály tekintetében a 2011. november 30-i ülésén módosította - a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 56/ 2008. (XI.21.) számú önkormányzati rendeletet.

A 2012. január 1-én hatályba lépett, közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) ugyancsak ad felhatalmazást a helyi önkormányzatoknak rendeletalkotásra- a 23. § (5) bekezdésében - a közbeszerzés helyben központosításáról, az új jogszabály azonban - ellentétben az előzővel - nem fogalmaz meg tartalmi előírásokat a rendeletalkotás tekintetében.

Az új Kbt. ugyanakkor a 21. § (2) bekezdésében lehetőséget ad arra, hogy egyik ajánlatkérő (pl. egyik önkormányzati intézmény vagy önkormányzati gazdálkodó szerv) más ajánlatkérőt (pl. az önkormányzatot vagy annak szervét, a polgármesteri hivatalt) meghatalmazza a javára történő közbeszerzési eljárás lefolytatásával. Ily módon az új jogi szabályozás lehetőséget teremt arra, hogy a fenntartó önkormányzat rugalmasan az adott beszerzési igényhez igazodóan folytasson le közbeszerzési eljárást - egy vagy több - költségvetési szerve, intézménye számára.

A helyi igényeket szolgáló beszerzések rendeleti úton történő helyben központosítása - a személyi és a tárgyi hatály általánosan kötelező érvényű meghatározásával - komoly kötöttséget jelent a beszerzést lefolytató szervezet számára, ezért a szabályozás kialakítása alapos helyzetfelmérést, körültekintést és a gazdálkodási kérdések alapos átgondolását igényli.

A jelenleg hatályos rendeletünk felülvizsgálatát elvégezve megállapítottuk, hogy az, a fenti jogszabályváltozáson túl, egyrészt az eltelt időszak tapasztalatait figyelembe véve, másrészt a napjainkban előkészületben lévő önkormányzati, intézményi átalakulások miatt is egyre kevésbé alkalmazható a gyakorlatban.

Javasolom, hogy a fentiekre tekintettel a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 56/2008. (XI.21.) számú önkormányzati rendeletet helyezzük hatályon kívül, s az  önkormányzati intézményi struktúra átalakítását követően kerüljön az új rendelet megalkotásra.

III. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 24/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet 1. §-át szükséges hatályon kívül helyezni, ugyanis Magyarország Alaptörvényének hatálybalépésével a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény hatályát vesztette.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és egyúttal javaslom a rendelet-tervezet elfogadását!

Érd, 2012. augusztus 28.

 

T. Mészáros András

 

TERVEZET!!!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYűLÉSE

__/2012 (__.__.)

önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. § tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 47. § (1) bekezdésének d) pontja, 49. § (2) bekezdése, továbbá az 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 24/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

 

2. § Hatályát veszti:

1. Az ebek, macskák valamint kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról szóló 27/2008. (V.30.) számú önkormányzati rendelet.

 

2. helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 56/2008. (XI.21.) önkormányzati rendelet.

 

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester