Tisztelt Közgyűlés!

Az Érdi Sport Kft. 2009. novemberében kezdte el a működését 90%-os önkormányzati tulajdoni aránnyal a városi tömeg-, szabadidő- és versenysport összefogása, szervezése érdekében. Az összesen egymillió forint törzstőke 10 %-os arányú tulajdonosa az Érdi Városi Sportegyesület. A társaság tisztségviselőit érintő egyes személyi változások, valamint jogszabály módosulások miatt szükségessé vált a társasági szerződés következők szerinti módosítása:

- Márton Lajos felügyelőbizottsági tag megbízatása lejárt, az ügyvezetés javasolta 2014. november 19-ig történő újraválasztását.

- Gazdasági szempontok alapján a társaság eddigi könyvvizsgálójának a MoBaudit Betéti Társaságnak (cégjegyzékszáma: Cg. 01-06-743327, székhely: 1214 Budapest, Erdősor u. 127. I/4., a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Molnár Zoltán, anyja neve: Bajkai Erzsébet, lakcím: 1035 Budapest, Vörösvári út 31.) a visszahívása és új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé. A társaság könyvvizsgálójának 2016. május 31. napjáig az ügyvezetés a C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 58., cégjegyzékszáma: 01-09-364944, MKVK nyilvántartási szám: 000062, személyesen eljáró könyvvizsgáló: Dr. Szebellédi István, nyilvántartási szám: 002431) javasolta.

- A társaság ügyvezetőjének Németh Helgának – házasságkötése folytán – Putzlocher-Németh Helgára változott a neve, ennek, valamint születési dátumának a társasági szerződésben történő átvezetése szintén szükségessé vált.

- Az ügyvezetés kérése volt, hogy a társaság hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb működése érdekében kerüljön törlésre a társasági szerződés 12.7. pontjában foglalt azon rendelkezés, mely szerint: „az ügyvezető, a bruttó 3 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalásról szóló szerződések, 3 évet meghaladó vagy határozatlan időtartamra szóló szerződések, a  kollektív szerződések vagy az olyan a munkajog alapján álló szerződések, amelyek a jogszabályban, munkaügyi szabályban meghatározott juttatásokhoz képest a munkavállaló javára többlet juttatást biztosítanak, aláírása előtt köteles a taggyűlés jóváhagyását kérni”.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságoknál a társaság legfőbb szervének ülésén az önkormányzatot a polgármester képviseli azzal, hogy a legfőbb szerv döntését megelőzően a Közgyűlés határoz a társasági szerződés módosítása tekintetében, ezért javaslom a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

Érd, 2012. szeptember 10.


T. Mészáros András


HATÁROZATI JAVASLAT

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 90%-os tulajdonosa jóváhagyja a társasági szerződés alábbiak szerinti módosítását:

 1.) A társasági szerződés 12.7. pontja hatályát veszti.

 2.) A társasági szerződés 13.1. pontja az alábbiakra módosul:

„13.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Putzlocher-Németh Helga

Születési helye és ideje:

Anyja neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. szeptember 30.”

 3.) A társasági szerződés 15. pontja az alábbiakra módosul:

 „15. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosult Putzlocher-Németh Helga ügyvezető.”

4.) A társasági szerződés 16.3. pontja az alábbiakra módosul:

 

„16.3. A felügyelőbizottság tagjai:

 Név: Klész László

Anyja neve: 

Lakcím: 

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2009. november 19.

A megbízatás lejárta: 2014. november 19.

 

Név: Márton Lajos

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. szeptember 3.

A megbízatás lejárta: 2014. november 19.”

 5.) A társasági szerződés 17. pontja az alábbiakra módosul:

 „17. Könyvvizsgáló

 A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-364944

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 58.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Dr. Szebellédi István

Anyja neve:

Lakcím:

 A megbízatás határozott időre szól.

 A megbízatás kezdő időpontja: 2012. szeptember 3.

A megbízatás lejárta: 2016. május 31.”

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglalt módosításokat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén képviselje.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Érdi Sport Kft társasági szerződése - letöltés