Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete 28. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján javaslatot teszek a köztemetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 31/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, az alábbi okokkal és célokkal indokolok:

A hatályos rendelet szerint a temetkezési szolgáltatóknak a ravatalozó használatáért 14 000 forint+ÁFA-t kell fizetniük óránként az üzemeltetőnek azzal, hogy e díjak minden megkezdett óra után felszámolandók.

Véleményem szerint a ravatalozó használatáért fizetendő díj összege indokolatlanul magas, olyannyira, hogy az már hatással van a temetkezési szokásokra is. A szolgáltatók ezt az összeget ügyfeleik, választóink felé érvényesítik, akik az egyre magasabbá váló temetkezési költségek csökkentése érdekében újabban már nem veszik igénybe a ravatalozót, hanem otthonukban vagy adott esetben az urnafalnál búcsúznak elhunyt hozzátartozóiktól, de előfordult az is, hogy az utcán tartották meg a búcsúztatót.

Úgy vélem, a búcsúztatás méltó feltételeit a felújított ravatalozónk tudja biztosítani, ezért annak érdekében, hogy az érdiek számára megfizethetővé váljon, javaslom az igénybevételi díjat csökkenteni. Megjegyezni kívánom, hogy az Önkormányzat temetési segélyként 30 000,- Ft-ot ad a kérelmező családnak.

Emellett méltánytalannak tartom, hogy a használati díjat minden megkezdett óra után meg kell fizetni, ugyanis egy átlagos búcsúztatás éppen meghaladja az egy órás időtartamot, ami a tényleges használattól függetlenül jelenleg kétórányi díjfizetési kötelezettséget eredményez.

Összesen tehát a temetkezési szolgáltatóknak 28 000,- Ft. + ÁFA, azaz 35 560,- Ft-ot kell befizetni esetenként.

Ennek orvoslására egy arányosabb, egy elfogadhatóbb díjszámítási módszerre teszek javaslatot:

A ravatalozó használatáért fizetendő díjat búcsúztatásonként kelljen fizetni, vagy az első órában a teljes órai díjat (ű00 Ft+ÁFA)  azt követően pedig megkezdett félóránként 2500 Ft+ÁFA összeget kelljen fizetni.

Ezzel a díjszámítással, többen vennék igénybe a szolgáltatást, az Önkormányzat bevétele is növekedne, ami jelenleg messze elmarad a kívánt bevételtől.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztésemet tárgyalja meg, fogadja el az érdi választópolgáraink kérésére, és a rendelet-módosítási javaslatomat illesszék be a rendeletbe.


Érd, 2012. augusztus 31.

Dr. Veres Judit

TERVEZET !

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

__/2012. (___)

önkormányzati rendelete

a köztemetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 31/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 31/1999.(XI.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

Melléklet a __/2012. (___) önkormányzati rendelethez


„A” változat

„A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díjak:

 

Ravatalozó használata:

14.000,- Ft/óra  ű00Ft./búcsúztatás

Hűtőkamra használata:

2.800,- Ft/nap

A fenti díjak minden megkezdett óra, illetve megkezdett nap után felszámolandók.

A hűtőkamra használatának díja minden megkezdett nap után fizetendő.

Üzemeltetői szolgáltatások díja: 6.200,-Ft/temetés

A feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

  

„B” változat

  „A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díjak:

  

Ravatalozó használata:

14.000,- Ft/óra  ű00Ft./óra

Hűtőkamra használata:

2.800,- Ft/nap

 

A fenti díjak minden megkezdett óra, illetve megkezdett nap után felszámolandók.

A ravatalozó egy órát meghaladó használata esetén minden megkezdett félóra után 2500 Ft. fizetendő.

A hűtőkamra használatának díja minden megkezdett nap után fizetendő.

Üzemeltetői szolgáltatások díja: 6.200,-Ft/temetés

A feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”