Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. szeptember 1. napjától határozott időtartamra ellátási szerződést kötött a Szülők Fóruma Egyesülettel két sajátos nevelési igényű gyermek napközben történő ellátására.

A Szülők Fóruma Egyesület egy százhalombattai szakosított családi napközit működtet, amely nemcsak a gyermekek napközbeni ellátását, hanem a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek komplex fejlesztését is biztosítja a különböző magyar fejlesztő módszereket együttesen alkalmazva a gyermekek ellátásában.

2013. október 21-én egy érdi lakos azzal fordult az önkormányzathoz, hogy rászoruló gyermeke nappali ellátását a Szülők Fóruma Egyesület biztosítani tudná, de a térítési díj kifizetése igen nagy anyagi megterhelést jelent a számára ezért kérelmezi, hogy a térítési díj finanszírozását önkormányzatunk vállalja át.

A kérelem mellékleteként benyújtott szakértői vélemény javaslata, hogy a gyermek a 2013/2014-es tanévtől a tankötelezettségét, fejlesztő nevelés-oktatás formájában teljesítse az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, ahol komplex gyógypedagógiai fejlesztésben kell részesülnie. A Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ a 2013. augusztus 14-én kelt szakértői vélemény módosítása során fejlesztési intézményként a Száraznád Nevelési- Oktatási Központ Általános Iskola, Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Fejlesztő Gondozó Központ Tanodáját (1158 Budapest, Molnár V. u. 94-96.) jelölte ki. A szülő és a gyermek azonban időközben lakcímet változtatott, 2013. szeptemberétől már Érden laknak, melynek következtében a gyermek Budapestre történő szállítása megoldhatatlan problémát jelent a szülő számára.

A szakvélemény alapján megállapítást nyert, hogy a gyermek sajtos nevelésű igényű tanuló, azonban a szakvélemény nem tartalmazza a kötelező fejlesztési órák számát és minőségét. Annak érdekében, hogy az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola a gyermek teljes körű ellátását, komplex gyógypedagógiai fejlesztését el tudja látni, szükséges a szakvélemény módosítása és áthelyező bizottsági döntés, amely kijelölt intézményként az Érdi Móra Ferenc Általános Iskolát, vagy az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot jelöli ki a gyermek ellátására.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. §-a alapján a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult.  

A Szülők Fóruma Egyesület a szülő kérelmét alátámasztotta a 2013. november 7-én kelt konduktív pedagógiai véleményével.

Annak ellenére, hogy a tankötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó ellátások, szolgáltatások, valamint a fejlesztő nevelés- oktatás biztosítása nem az önkormányzat feladata, a szülő szociális helyzetét figyelembe véve javaslom, hogy 2013. november 1. napjától 2014. február 28-ig a szakvélemény módosításáig, az önkormányzat kössön megállapodást a Szülők Fóruma Egyesülettel 25.000,- Ft /hó szolgáltatási díj ellenében, a gyermek komplex gyógypedagógiai ellátása érdekében.

A szükséges szolgáltatási díj összege ennek megfelelően 100.000.-Ft, melyből az idei évre jutó 50.000.-Ft a 2013. évi költségvetésben biztosított, a fennmaradó ű.000.-Ft összeget pedig a 2014. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendeletben szükséges biztosítani.  

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

Érd 2013. november 11.

 

Segesdi János

 

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

2013. évi költségvetésben biztosítva

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013. november 1. napjától 2014. február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra megállapodást kössön a Szülők Fóruma Egyesülettel (székhely: Százhalombatta Kodály Zoltán Sétány 22-24.) egy fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátására.

A Közgyűlés a szolgáltatásért fizetendő díjat 25.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. A szolgáltatás díjának idei évre jutó összege 50.000.-Ft, mely a 2013. évi költségvetésben biztosított.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fennmaradó 50.000.-Ft szolgáltatási díj forrásának biztosításáról 2014. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendelet előkészítésekor legyen figyelemmel.

Határidő: a szerződés aláírására – 2013. november 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.