Tisztelt Közgyűlés!

Három háziorvos, Dr. Horváth Ildikó, Dr. Bányai Zsuzsanna, és Dr. Szalai Ilona azzal a kéréssel fordult Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy praxisfejlesztésükhöz, azaz új háziorvosi körzet kialakításához járuljon hozzá.

Az igényelt új praxis a három orvos által jelenleg ellátott körzetek részleges megosztásával alakítható ki, melyet az orvosok térítésmentesen kívánnak átadni. A javasolt körzethatárokat az előterjesztéshez mellékelt térképen bejelölték. A háromból létrehozni kívánt négy körzet mindegyikének lakosságszáma meghaladja az 1200 főt, így az OEP finanszírozási szerződést köt az érintettekkel.

A jelenlegi körzetfelosztás a következő:

Háziorvosi körzet

14. életév feletti lakosok száma

14. sz. Dr. Horváth Ildikó

4641

15. sz. Dr. Bányai Zsuzsanna

4428

19. sz. Dr. Szalai Ilona

3526

Összesen 2011. december 31-ei állapot szerint:

12.595

Az új körzet kialakítását követően pedig a következő lesz:

Háziorvosi körzet

14. életév feletti lakosok száma

14. sz. Dr. Horváth Ildikó

2938

15. sz. Dr. Bányai Zsuzsanna

3214

19. sz. Dr. Szalai Ilona

2634

21. sz. Dr. Antunovics Helga

3809

Összesen :

12.595

Az új körzetben Dr. Antunovics Helga végezné a háziorvosi feladatokat, aki eladta a  budapesti praxisát.

Dr. Antunovics Helga az orvosok alapnyilvántartásába az A/66172. sorszámon 2005. szeptember 29-én nyert felvételt, háziorvostan szakorvosi bizonyítványt 2009. május 21-én  szerzett, a 398/2009. nyilvántartási számon kiállított szakorvosi bizonyítvány szerint.

Kedvező döntés esetén Dr. Antunovics Helga vállalja, hogy a működéshez szükséges összes engedélyt, hozzájárulást megszerzi, megfelelő képzettséggel rendelkező körzeti nővért alkalmaz, valamint a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő eszközöket biztosítja.

Az újonnan kialakítandó körzetet orvosa az Érd Bajcsy Zsilinszky út 143. szám alatti rendelőben kapna helyet. Az orvosok a munkarendet az új helyzetnek megfelelően módosítják. A belépő új orvos helyettesítését Dr. Bányai Zsuzsanna, Dr. Horváth Ildikó és Dr. Szalai Ilona vállalja.

Lényeges körülmény, hogy az orvosok úgy nyilatkoztak, hogy a lakosság létszámának csökkenése miatt az Önkormányzat felé kártalanítási igényt nem nyújtanak be.

A kérelem teljesítésének jogszabályi megalapozása a következő:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (2) bekezdésének rendelkezése szerint: „A települési önkormányzat képviselő-testülete - a kormányrendelet szerinti praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg.”

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy:„A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi    tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.”

Az Öotv. 2/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve - az azt elidegeníteni kívánó orvos bejelenti az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. Amennyiben az önkormányzat a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal - a praxisjog megszerzése esetén - az adott körzetben feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek.

A Budapest Főváros Kormányhivatala Kistérségi Népegészségügyi Intézete illetékes szerve (továbbiakban: NI) praxisengedélyt annak a kérelmezőnek ad ki, aki teljesíti a jogszabályban foglalt feltételeket, köztük azt, hogy az önkormányzattal feladat-ellátási előszerződést kötött. Az NI által kiadott praxisengedély birtokában kerülhet sor aztán az önkormányzat és az orvos között a feladat-ellátási szerződés megkötésére, mely a működési engedély kiadásának egyik előfeltétele. A működési engedélyt szintén az NI adja ki, ennek megszerzése után megkezdheti a háziorvosi tevékenységet az új orvos.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény  2. § db) pontja szerint a szakmai kamara véleményezési jogot gyakorol „ az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál.”

A szakmai kamara véleményezési jogkörében eljárva támogatja az új körzet kialakítását. 

Fenti jogszabályi rendelkezések alapján tehát a Közgyűlésnek először az új körzetet kell kialakítani, majd előszerződést kell kötnie a körzet leendő új orvosával. A praxisjog igazolását követően kerülhet sor a feladat-ellátási szerződés megkötésére a körzet új orvosával, illetve a rendelő használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére.

Az új körzet kialakítása értelemszerűen érinti a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendeletünket is, melyben jelen döntés mellett átvezetésre kerül a 286/2012. (IX. 20.) határozattal átadott vegyes fogászati praxis új működtetője is, illetve a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény székhelyének megjelölése is pontosításra kerül.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a fenti döntések meghozatalára!

Érd, 2013. január 16.

 

 

Segesdi János

 

Előkészítette:

Humán Iroda / Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda / Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda / Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az IkiDoki Bt. háziorvosát, Dr. Antunovics Helgát a 21. számú felnőtt háziorvosi praxis (Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143.) orvosaként foglalkoztatni kívánja, amennyiben a háziorvos a praxis vonatkozásában a praxisjog megszerzését igazolja. A Közgyűlés ennek érdekében a határozat 1. mellékletét képező előszerződést megköti.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az érdi 21. számú felnőtt háziorvosi praxisra vonatkozó praxisjog kiadásának esetére e praxis tekintetében a háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére az IkiDoki Bt. háziorvosával Dr. Antunovics Helgával a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal az öt éves időtartamra szóló feladat-ellátási szerződést és a 3. számú melléklet szerinti használati jogot alapító szerződést az érdi 6525 helyrajzi számon nyilvántartott társasházi ingatlan használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követően megkösse.

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Antunovics Helga az OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatalával finanszírozási szerződést kössön.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

Az előterjesztés mellékletei

- szerződés-tervezetek - letöltés

- rendelet-tervezet - letöltés