Tisztelt Közgyűlés!

A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az egyes keretekre biztosított támogatás mértékét a költségvetési rendeletben kell rögzíteni. A támogatási főösszeg felosztása előtt a bizottsági elnökökkel történt egyeztetés, és a bizottságok véleményének kikérését követően javasolom, hogy a felosztást a határozati javaslatban foglaltak szerint állapítsa meg a Közgyűlés.

Pályázati határidőkről a Közgyűlésnek nem kell döntenie, ugyanis azt a rendelet 13. § (12) bekezdése tartalmazza. E szerint a pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap. A pályázatok elbírálásának határideje pedig a benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap.

Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Érd, 2013. március 18.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

Kötelezettségvállalás:

2013. évi költségvetés

A döntés végrehajtásáért felelős:

valamennyi érintett szakiroda

A döntés továbbításáért felelős:

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.16.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, a civil szervezetek támogatására elkülönített összeget az alábbiak szerint osztja fel az egyes keretek között:

Természet és környezetvédelmi keret:                                                  1.000.000,- Ft,

Egészségügyi keret:                                                                                   750.000,- Ft,

Szociális keret:                                                                                           750.000,- Ft,

Kulturális keret:                                                                                      4.000.000,- Ft,

Sport és ifjúsági keret:                                                                            3.000.000,- Ft,

Közrendvédelmi keret:                                                                               ű0.000,- Ft,

Összesen:                                                                                               10.000.000,- Ft.

Határidő: a döntés továbbítására – 2013. március 29.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.