Tisztelt Közgyűlés!

Érd Város Önkormányzata és az ÉrdKom Kft. között 2012. december 31-ig terjedő határozott időtartamra került megkötésre a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés.

A Közgyűlés a szerződés lejártának közeledésére figyelemmel 232/2011. (VI. 23.) számú határozatával felkérte a polgármestert arra, hogy a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására - a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 27. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - kiírandó közbeszerzési eljárás feltételrendszerét előkészítse.

Ezt követően, megismerve az új Hulladék törvény előírásait koncepcióváltás történt és figyelemmel a közbeszerzésekről szóló törvény azon rendelkezésére, mely az ún. „házon belüli” beszerzés esetén nem rendeli el közbeszerzési eljárás lefolytatását, megkezdődtek egy saját tulajdonú hulladékszállító cég létrehozásának előkészületei, majd a 305/2012. (X.18.) határozattal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Diósd Nagyközség Önkormányzatának és Tárnok Nagyközség Önkormányzatának részvételével létrejött az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ÉTH Kft).

A társaság cégbírósági bejegyzése 2012. november 13-án megtörtént. Az ügyvezető azonnal megindította a hulladékgazdálkodási engedély beszerzéséhez szükséges eljárásokat, a szükséges jóváhagyások és befogadó nyilatkozatok beszerzését, valamint a dokumentáció összeállítását.  Ennek eredményeként a társaság mára a tevékenység megkezdéséhez szükséges valamennyi engedélyt megszerezte, részére mind telephely, mind eszközpark rendelkezésre áll.

Mivel a közszolgáltatás folyamatosságáról 2013. december 31-ét követően az ÉTH. Kft. teljeskörű jogosultságának megszerzésig is gondoskodni kellett, a Közgyűlés azt a megoldást választotta, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 90. § (9) bekezdésére figyelemmel a megszűnt közszolgáltatási szerződéssel megegyező tartalommal 2013. január 1-től 2013. március 31-ig terjedő időtartamra is az Érd-Kom Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést.

Annak érdekében, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Közgyűlés 2013. március 31-ét követően is biztosítsa, az ÉTH Kft-vel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kell kötni, valamint módosítani szükséges a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételének tárgyában alkotott önkormányzati rendeletet.

Fel kell hívni ugyanakkor a T. Közgyűlés figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási ágazatban a központi jogalkotás jelenleg is zajlik. A Htv. megalkotásával ugyan az alapok lefektetésre kerültek, de a részletszabályokat a törvény felhatalmazó rendelkezéseiből is kitűnően végrehajtási rendeletek sora fogja még meghatározni.

A teljes joganyag kialakulásáig ezért nem új rendelet alkotására, hanem a meglévő rendeletünknek csak a legszükségesebb mértékben történő módosítására teszek javaslatot, azzal, hogy a központi jogszabályok hatályba lépését követően, mind a közszolgáltatási szerződés áttekintésére, mind új rendelet alkotására is szükség lesz.  

A fentiek figyelembevételével kérem a T. Közgyűlést, hogy a rendelet módosítását, valamint a határozati javaslat mellékleteként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést fogadja el!

Érd, 2013. március 21.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, Vezető Jogtanácsos

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés továbbításáért felelős:

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 2013. április 1. napjától 2023. április 1. napjáig 10 évre terjedő határozott időtartamra Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1; cégjegyzékszám:13-09-160121) jelöli ki.

A Közgyűlés az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a határozat melléklete szerinti tartalommal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: szerződés megkötésére: 2013. március 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

Szerződés-tervezet - letöltés

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

__/2013. (__.__.) önkormányzati rendelete

az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

”3. §  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.), valamint jelen rendeletben foglaltak szerint biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását. ”

2. § (1) A Rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) települési hulladék: A Ht. 2. § 43. pontja szerinti hulladék”

(2) A Rendelet 4. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) háztartási hulladék: Ht. 2. § 21. pontja szerinti hulladék”

(3) A Rendelet 4. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„h) biohulladék: Ht. 2. § 3. pontja szerinti hulladék”

(4) A Rendelet 4. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„j) hulladékgazdálkodás: A Ht. 2. § 26. pontja szerinti tevékenység” 

(5) A Rendelet 4. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„k) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: A Ht. 2. § 27. pontja szerinti tevékenység”

(6) A Rendelet 4. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„l) közszolgáltató: A Ht. 2. § 37. pontja szerinti szervezet”

(7) A Rendelet 4. § n) és o) pontjában a ”szilárd” szövegrész hatályát veszti.

(8) A Rendelet 4. §-a következő ponttal egészül ki:

„t) gyűjtőedény: Ht. 2. § 18. pontja szerinti eszköz.”

3. § (1) A Rendelet III. Fejezetének címében és az azt követő alcímben a ”hulladékkezelési” szövegrész helyébe a ”hulladékgazdálkodási” szöveg lép valamint a ”szilárd” szövegrész hatályát veszti.

(2) A Rendelet 5. §-ában a ”települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg lép. 

4. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi hatálya Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás személyi hatálya kiterjed a közszolgáltatást végző közszolgáltatóra, továbbá a város közigazgatási területén lévő ingatlanok valamennyi tulajdonosára, tulajdonosi közösségére, és használójára (továbbiakban: ingatlantulajdonos).”

5. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének feladata különösen:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése,

b) a hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény (átrakó-állomás, hulladékudvar, gyűjtősziget) helyének kijelölése, jóváhagyása,

c) a közszolgáltató számára szükséges információk rendszeres biztosítása, ennek keretében az ingatlantulajdonosok lakcímváltozását érintően tárgyév január hónapban a közszolgáltatóval a népesség-nyilvántartás adatai alapján az alapadatok pontosítása, és legalább negyedévente a változásokról való tájékoztatása.

(2) A Közgyűlés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a hulladékok hasznosítása, újrafelhasználása, illetve az ártalmatlanítandó, lerakóhelyen elhelyezendő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében biztosítja a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét,  kijelöli a gyűjtőszigetek helyét, valamint biztosítja a közterület használatát az indokolt mennyiségű szelektív gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.

(3) A rendelettel összefüggő tevékenység és a rendelet végrehajtásának ellenőrzése Érd Megyei Jogú Város Jegyzőjének feladata.”

6. § A Rendelet 8. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közszolgáltató kiválasztása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

8. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat a vonatkozó jogszabályokban foglalt engedélyekkel, és minősítéssel rendelkező közszolgáltatóval hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt.  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az Érdi Újságban, és a város honlapján közzé kell tenni.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyát, a szerződés időbeli, és területi hatályát, A közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit, a szolgáltatás szabályait, a Közszolgáltatóra vonatkozó szabályokat, az Önkormányzat kötelességeit, a szerződés megszűnésének eseteit, valamint az e rendeletben meghatározott fontosabb  rendelkezéseket.„

7. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról, annak feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban (szórólap útján), a város honlapján, valamint a helyi médiában felhívás közzététele útján köteles tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat – változás esetén is – az előbb említett módon értesíteni.

(4) Amennyiben települési hulladék – árusító, Szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának elszállításáról hogyan gondoskodik. Amennyiben nem tudja biztosítani a települési hulladék elszállítását, úgy köteles igénybe venni az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást.”

8. § (1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettsége a hulladéknak az ingatlantulajdonos által kihelyezett szabvány gyűjtőedényből (kuka) történő gyűjtésére, megközelíthetetlenség miatt a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékzsákban  illetve konténerben, közcélú konténerben kihelyezett, a gyűjtőedényt hulladékzsákot meghaladó mennyiségű, a lomtalanítás céljából  kihelyezett hulladék, és a biohulladék gyűjtésére, elszállítására, valamint a hulladékgyűjtő udvar, és hulladékgyűjtő sziget üzemeltetésére terjed ki.”

(2) A Rendelet 11. § (2) bekezdésében a ”szemtégyűjtés” szövegrész helyébe a ”hulladékgyűjtés” a ”szemetesszákban” szövegrész helyébe a ”hulladékzsákban” szöveg lép.

9. §  (1) A Rendelet 12. § (1) bekezdésében a ”szemétszállítást” szövegrész helyébe a  ”hulladékszállítást” a ”szemetesszákban” szövegrész helyébe a ”hulladékzsákban” szöveg lép, valamint a ”szilárd” szövegrész hatályát veszti.

(2) A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Szolgáltató éves ütemtervet készít a munkaszüneti napokon történő teljesítésről és azt évente egyszer év elején, illetve a munkaszüneti napot megelőzően kétszer közzéteszi írásban (szórólap útján), a város honlapján, valamint a helyi médiában.”

10. § (1) A Rendelet 13. § (1) bekezdésében a ”szemeteszsák” szövegrész helyébe a ”hulladékzsák” szöveg lép.

(2) A Rendelet 13. § (2) bekezdésében a ”szemétszállítás” szövegrész helyébe a  ”hulladékszállítás” szöveg lép.

(3) A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A többlethulladék elszállítására - az ingatlantulajdonos kérelmére - a Szolgáltató köteles saját emblémával ellátott edényzetet, illetve emblémájával ellátott hulladékzsákot jogszabályban meghatározott díj ellenében az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani.  Az emblémával ellátott szemeteszsák, illetve a Szolgáltató emblémájának beszerezhetőségét a Szolgáltató választókerületenként legalább egy vegyesboltban, a hulladékudvarokban, illetve a Szolgáltató telephelyén díjfizetés ellenében biztosítja.”

(4) A Rendelet 13. § (5) bekezdésében az ”e rendelet 1. számú mellékletében” szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározott” szöveg lép. 

11. § (1) A Rendelet 14. § (2) bekezdésében a ”szemétgyűjtő” szövegrész helyébe a ”hulladékgyűjtő” szöveg lép.

(2) A Rendelet 14. § (3) bekezdésében az (1. számú melléklet)” szövegrész hatályát veszti. 

12. § A Rendelet 16. § d) pontjában a ”szilárd” szövegrész hatályát veszti.

13. § (1) A Rendelet 17. § (1) (2) és (3) bekezdésében a ”szilárd” szövegrész hatályát veszti.

(2) A Rendelet 17. § (3) bekezdésében a ”szemetesszákban” szövegrész helyébe a ”hulladékzsákban” szöveg lép.

14. § (1) A Rendelet 18. § (1) bekezdésében a a ”szemeteszsákokat” szövegrész helyébe a ”hulladékzsákokat” a ”szemeteszsák” szöveg heléybe a ”hulladékzsák” szöveg lép.

(2) A Rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás végrehajtásával kapcsolatos észrevétel esetén panaszt tehet a Szolgáltatónál. Intézkedés hiányában a panaszos bejelentéssel élhet a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységénél.” 

15. § A Rendelet 19. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási hulladékra és a biohulladékra vonatkozó külön rendelkezések

19. § (1) A nagydarabos hulladék (lom) szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról a Szolgáltató évente egy alkalommal külön díj felszámítása nélkül köteles gondoskodni. A lomtalanítás időpontját a Szolgáltató a lomtalanítás megkezdése előtt 14 nappal az (5) bekezdésben megjelölt módon köteles meghirdetni.

(2) A lomtalanítást a Szolgáltató április 1. és október 30. között választókerületenként a választókerületi képviselővel egyeztetett időpontban, szombati napokon végzi. Az ingatlantulajdonos a lomot az ingatlana elé kihelyezi, amelyet a Szolgáltató gyűjt be.

(3) A Szolgáltató által rendszeresített megkülönböztető jelzéssel ellátott biohulladék zsákban az ingatlan elé kihelyezett biohulladék elszállításáról a Szolgáltató a lakossággal közölt járatterv alapján gondoskodik. A téli időszak biohulladék elszállítása a karácsonyfa begyűjtését tartalmazza.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen a szétszóródás megakadályozása mellett, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) A lomtalanítás alá tartozó hulladék és a biohulladék szállításának időpontjára a Szolgáltató gyűjtési, ütemezési naptárat készít, és arról a lakosságot írásban (szórólap útján), a város honlapján, valamint a helyi médiában értesíti.”

16. § A Rendelet 20. §-át megelőző alcímben a ”hulladékkezelési” szövegrész helyébe a ”hulladékgazdálkodási” szöveg lép.

17. § A Rendelet 21. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja

21. § (1) Az e rendeletben meghatározott közszolgáltatás alapszolgáltatásból és külön szolgáltatásból áll. Alapszolgáltatásnak minősül a hulladéknak 13. § (1) bekezdésben meghatározott térfogatú gyűjtőedényből, valamint a megközelíthetetlenség esetére rendszeresített hulladékzsákból történő elszállítása. Az alapszolgáltatást meghaladó rész külön szolgáltatás. Az alapszolgáltatás díja tartalmazza az e rendeletben szabályozott évi egyszeri lomtalanítás díját, a hulladékudvarban átvett hulladék ártalmatlanításának költségeit, a gyűjtőszigeteken kialakított szelektív hulladékgyűjtő edényzetekben szelektíven gyűjtött anyagok elszállításának, a gyűjtőedények és környékük folyamatos tisztán tartásának, karbantartásának valamint a biohulladék évi háromszori elszállításának költségeit is.

(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás díját negyedévente, a negyedév utolsó hónapjának utolsó napján köteles fizetni a Szolgáltató számlája ellenében. A közszolgáltatás díját a szolgáltatási időszakot követő 15 napon belül ki kell egyenlíteni.

(4) Az elmaradt és nem pótolt szolgáltatásért díj nem számítható fel. Az emiatt visszajáró arányos összeget beszámítással, vagy visszafizetéssel kell elrendezni.”

18. § A Rendelet 28. § (2) bekezdésében a ”szemétgyűjtő” szövegrész helyébe a ”hulladékgyűjtő” szöveg lép.

19. § A Rendelet 32. § (1) bekezdésében a ”szemétgyűjtőt” szövegrész helyébe a ”hulladékgyűjtőt” szöveg lép.

20. § A Rendelet 33. § (2) bekezdésében a ”szemétnek” szövegrész helyébe a ”hulladéknak” a ”szemétlerakó” szövegrész helyébe a ”hulladéklerakó” szöveg lép.

21. § Hatályát veszti a Rendelet 4. § f) és i) pontja, 9. § -a, a 26. § (2) bekezdés d) és e) pontja, valamint a 36. § (1) és (2) bekezdése.

22. § E rendelet 2013. április 01-én lép hatályba.

dr. Ferencz Dóra

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

helyett

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

aljegyző