Tisztelt Közgyűlés!

A településrendezés területét érintő, 2013. január 1-jén hatályba lépett jogszabályváltozások érintik a településrendezési tervek (pl. helyi építési szabályzat) készítésének, egyeztetésének folyamatát is. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (kormányrendelet) új fogalomként bevezette a tervek készítése során a partnerségi egyeztetést, melynek szabályairól az önkormányzat a helyi adottságok figyelembevételével dönt. A nyilvánosság biztosítását garantáló partnerség ebben az esetben a lakosságnak, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteknek, egyházaknak a tervkészítés, egyeztetés folyamatába történő bevonását jelenti. A kormányrendelet szerint az önkormányzat a tervezés megindítása előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, melynek keretében meghatározza:

a) az egyeztetésben résztvevők (partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit,

b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,

c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,

d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket

Jelenleg városunkban két területet érintett a településrendezési terv módosításával. A lőtér területre vonatkozóan a tervmódosítás tervezési-egyeztetési eljárása az elmúlt évben kezdődött. A szabályok szerint ezt az eljárást lehet folytatni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény tavaly hatályos 9. § szabályai szerint – ebben az eljárásban ezek a szabályok vonatkoznak az érintett lakosság, civil szervezetek értesítésére, egyeztetésben való részvételére is. A városközpont egy részterületére vonatkozóan most kezdődik a tervezési folyamat, melyre már az új kormányrendelet szerinti új eljárásrendet, egyeztetési folyamatot kell alkalmazni. A partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítása tehát indokolt egyrészt a most induló tervmódosítás, és a jövőben esedékes eljárások miatt is.

Javasolom tehát, hogy a Tisztelt Közgyűlés a kormányrendeletben meghatározott szempontok szerint a partnerségi egyeztetés szabályait a csatolt határozathoz mellékelt dokumentumban fogalmazza meg, és ezt alkalmazza a jövőben induló településrendezési terv módosítási eljárásokban is.

A fentiek szerint kérem a határozati javaslat, és mellékletének elfogadását.

Érd, 2013. március 5.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Főépítészi Csoport

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Főépítészi Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét képező Érd Megyei Jogú Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályait, mely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29. § szerinti szempontrendszere alapján került megállapításra.

A mellékletben megfogalmazott szabályrendszert kell alkalmazni a határozat elfogadását követően induló településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésére vagy módosítására irányuló véleményezési eljárásokban.

Határidő: a határozat elfogadását követően folyamatosan

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Melléklet

Érd Megyei Jogú Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályai

I         A szabályzat célja, és hatálya:

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 29. § szempontrendszere alapján megállapított partnerségi egyeztetés szabályai meghatározásának célja, hogy Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területét érintő településfejlesztési dokumentumok, és településrendezési eszközök megalkotására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a véleményező partnerek minél szélesebb körének bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településfejlesztési dokumentumok, és településrendezési eszközök nyilvánosságát.

II      Az egyeztetésben résztvevők (Partnerek) köre:

A partnerségi egyeztetések résztvevői:

1.      az érintett terület lakossága,

2.      az érintett területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

3.      az érintett területen működő - az Országgyűlés által elismert - egyház,

4.      a feladat jellegének megfelelően a településen működő érdekképviseleti szervek, civil szervezetek

közül azok, akik az adott eljárás előzetes tájékoztatási, vagy véleményezési szakaszában a IV./1. pont szerinti formában az eljárásba bejelentkeznek, és részvételi szándékukat jelzik.

III   A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei, a véleményezés lehetőségei:

1.      A kormányrendelet szerint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának formái, és partnerségi tájékoztatási szakaszai:

Dokumentum típusa

Eljárás fajtája

Előzetes tájékoztatás ideje

Véleményezési szakasz ideje

településfejlesztési koncepció

-

21 nap

21 nap

integrált településfejlesztési stratégia

-

nincs

21 nap

Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, HÉSZ)

Teljes eljárás

21 nap

30 nap

Egyszerűsített eljárás

nincs

15 nap

Tárgyalásos eljárás

15 nap

nincs

2.      Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatásának elősegítésére Érd MJV honlapján (www.erd.hu) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk megjelentethetősége érdekében.

3.      Az 1. pontban levő táblázatban szereplő eljárások során az előzetes tájékoztatási szakaszban a Polgármester a Partnerek tájékoztatására felhívást tesz közzé a 2. pontban említetett tárhelyen, az Érdi Újság tájékoztatási idő alatt megjelenő lapszámaiban, a Polgárok Háza (Alsó u. 3.) Ügyfélszolgálati helyiségében.

4.      Az 1. pontban levő táblázatban szereplő eljárások során a véleményezési szakaszban a Főépítészi Csoport a véleményezéshez, megértéshez szükséges részletezettségű dokumentációt felhívás kíséretében feltölti a 2. pontban jelölt tárhelyre, és betekintésre elhelyezi a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati helyiségében. A Polgármester a véleményezési idő alatt az Érdi Újság megjelenő lapszámaiban felhívást tesz közzé. 

IV    A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:

1.      Az előzetes tájékoztatási, és véleményezési szakaszban a II. pontban megjelölt személyek és szervezetek a felhívásban közzétett határidőig jelezhetik, hogy az adott eljárásban Partnerként részt kívánnak-e venni, illetőleg írásos észrevételeket tehetnek levélben a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján leadva, a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportnak (2030 Érd, Alsó u. 1.) címezve, valamint elektronikus levélben, a felhívásban meghatározott e-mail címre.

2.      A II./2-5. pontok alatt jelölt, az eljárásban a részvételi szándékot jelző Partnerek az előzetes tájékoztatás időszakában jelezhetik, hogy igényt tartanak-e a véleményezési szakasz során személyes értesítésre, illetve véleményezési dokumentáció elektronikus megküldésére.

3.      A Partnerek az 1. pont szerinti időtartam alatt és formában megtett kifejezett kérésére, valamint nagy mennyiségű, és/vagy egymásnak ellentmondó vélemény megfogalmazása esetén a Főépítészi Csoport az SZMSZ szerint lakossági fórumot szervez. 

4.      Az egyes véleményezési szakaszokban beérkezett véleményeket a Főépítészi Csoport táblázatban összegzi.

5.      A véleményekről készített táblázatot a véleményekhez csatolva az ügy aktájában meg kell őrizni.

V       Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:

1.      Valamennyi beérkező véleményt, és az azokat összegző táblázatot a Főépítészi Csoport megküld a fejlesztési dokumentum, ill. a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki a válaszokról, és indoklásukról szakmai javaslatot készít a Főépítészi Csoport részére.

2.      A tervezői szakmai javaslat alapján a Főépítészi Csoport valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadásra javasolt véleményekre adott válaszát.  

3.       A Főépítészi Csoport gondoskodik az el nem fogadásra javasolt vélemények, és azok indoklását tartalmazó táblázatnak a III/2. alatt jelölt tárhelyre történő feltöltéséről, és az erről szóló hirdetmény megjelentetéséről.

4.      A kormányrendelet 39. § (2) bekezdése szerint a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Közgyűléssel, melyek elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a Közgyűlés dönt.

5.      Az elfogadott, és el nem fogadott véleményeket összesítő táblázatot az ügy aktájában meg kell őrizni.  

VI    Az elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések:

Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz kihirdetését követő 10 napon belül a Főépítészi Csoport gondoskodik az elfogadott teljes dokumentum honlapra (www.erd.hu) történő feltöltéséről, valamint ezzel egyidejűleg az elfogadás tényét közlő felhívást tesz közzé az Érdi Újságban.

Érd Megyei Jogú Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályait az elfogadást követően induló településfejlesztési dokumentumok, és településrendezési eszközök egyeztetési, véleményezési eljárásaiban kell alkalmazni.