Tisztelt Közgyűlés!

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdése alapján a többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagjainak, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § szerinti vezető állású munkavállalóinak javadalmazásáról, továbbá a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről a Társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni. Ez a szabályzat határozza meg a javadalmazás megállapítása során kötelezően alkalmazandó elveket, amelyektől a későbbiekben sem lehet eltérni.

E javadalmazási szabályzatot az ügyvezetés elkészítette, és elfogadásra javasolja.

Ezzel függ össze az is, hogy a Társaság ügyvezetőjének a díjazásáról már döntött a Közgyűlés, a felügyelő bizottság tagjainak a honoráriumáról azonban még nem. Az Érdi Városfejlesztési Kft. Felügyelő bizottságának jelenlegi tagjai: Borsitzky Kálmán elnök, Badics Kálmán és Percz Antal tagok.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása a Törvény szerint nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (2013-ban 98.000,- Ft) ötszörösét, illetve a felügyelő bizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. Mindezekre és az Önkormányzat költségvetésének teherbíró képességére is tekintettel javasolom, hogy a felügyelő bizottság elnökének bruttó 70.000,- Ft-ban, míg a tagjainak bruttó 50.000,- Ft-ban állapítsa meg a Közgyűlés a tiszteletdíját 2013. január 1-től visszamenő hatállyal.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg, és határozati javaslatokat fogadja el!

Érd, 2013. március 12.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Vezető Jogtanácsos

Kötelezettségvállalás:

a 2013. évi költségvetés terhére

A döntés végrehajtásáért felelős:

Vezető Jogtanácsos

A döntés továbbításáért felelős:

Vezető Jogtanácsos

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosa a Társaság javadalmazási szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: továbbításra – 2013. április 5.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosa a Társaság javadalmazási szabályzata alapján a Társaság Felügyelő Bizottságának díjazását 2013. január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Elnök: bruttó 70.000,- Ft/hó,

b) Tagok bruttó 50.000,- Ft/hó.

Határidő: továbbításra – 2013. április 5.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Javadalmazási Szabályzat - letöltés