Tisztelt Közgyűlés!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Államreform Operatív Program keretében 2013. március 13. nappal társadalmi egyeztetésre bocsátotta a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” (ÁROP-1.A.6-2013) című pályázati kiírást. A társadalmi egyeztetés 2013. március 25-én lezárult. A pályázati kiírás 2013. április 26-án jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. A pályázati kiírás lényeges elemei, feltételei, az alábbiak:

1. A támogatás célja:

A közigazgatási szervek és a társadalmi szervezetek közötti partnerségi kapcsolati hálók kialakítása, illetve szorosabbra fonása, a közigazgatás és a civil szféra közötti együttműködések közvetlen támogatása. Továbbá a befogadó készség növelése, a közéleti aktivitás fokozása, információs kampányok bonyolítása és innovatív kezdeményezések támogatása (helyi, regionális, járási, önkormányzati, illetve országos szerveződések, kerekasztalok, fórumok). Biztosítani kell a projekt eredményeinek országos hasznosulását.

2. A pályázók köre:

Kizárólag konzorcium nyújthat be pályázatot. A konzorcium tagjai a következő szervezetek lehetnek:

-  Települési és területi önkormányzatok, önkormányzati társulások (konzorciumvezető)

-  Központi közigazgatási szervek

-  Egyesületek

-  Alapítványok

A konzorciumban a konzorciumvezetőn kívül legalább a fent felsorolt szervezetek közül egy szervezetnek részt kell vennie a konzorciumi együttműködési megállapodás alapján.

A konzorciumvezető önkormányzat kizárólag olyan konzorciumot alakíthat ki, amelynek minimum egy tagja olyan – a fentiekben felsorolt civil szervezet, amelynek a létesítő okiratában megjelölt működési területe országos hatókörű. Egy szervezet csak egy pályázatban lehet konzorciumi tag.

3. A támogatható tevékenységek köre:

1.) A helyi/szakterületi közigazgatási szervek, valamint a civil partnerek közötti új vagy már meglévő együttműködések, illetve az együttműködési mechanizmusok és készségek fenntarthatóságának biztosítása az adott együttműködéshez illeszkedő speciális módszerek alkalmazásával.

2.) A közigazgatásban dolgozók civil szektorral való együttműködésre való felkészítettség, a „befogadó készség” növelése, elsősorban a képzések megvalósításával.

3.) A döntéshozatal folyamatában való részvétel, a visszacsatolási mechanizmusok eljárási feltételeinek kialakítása, biztosítása, a partnerek által elfogadott szabályzatok, eljárásrendek alapján.

4.) A partnerkapcsolatok folyamatosságát biztosító egyeztető, konzultációs gyakorlatok, fórumok és ezek elterjesztése.

5.) Az igazgatási rendszer körül kiépített társadalmi partnerhálózat, amely aktívan részt vesz a közigazgatás döntéshozatali mechanizmusaiban.

6.) A közéleti aktivitás fokozása a nyilvánosság módszereinek alkalmazásával.

A fenti hat tevékenység közül a pályázati kiírás szerint legalább egyet meg kell valósítani.

4. Elszámolható költségek:

·        Projektmenedzsment (5%): Adminisztratív feladatokat lát el, mint pl. előrehaladási jelentések készítése, kifizetési kérelmek összeállítása, koordinálás és kapcsolattartás szervezetekkel, partnerekkel, megvalósítókkal. A tevékenység ellátása történhet saját szervezeten belül vagy külső szakértői szolgáltatások igénybevételeként is.

·        Szolgáltatások: Itt számolhatók el a mérnöki, szakértői díjak, tanulmányok készítésének költségei, illetve a horizontális tevékenységekhez kapcsolódó kiadások.

·        Nyilvánosság (2%): Kötelező elem, amelyet részletesen az Arculati Kézikönyv tartalmaz, és költségei teljes egészében elszámolhatók.

·        Közbeszerzési díj (1,5%): Elszámolható saját dolgozó munkavégzése (célfeladat), de a külső közbeszerzési szakértő költsége is, valamint a közbeszerzésekhez kapcsolódó közzétételi díjak is.

·        Képzés: Elszámolható maga a képzés, az oktatók díjazásai, a képzéshez kapcsolódó bérleti díjak, valamint képzési csomagok megvásárlása is. A képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja.

·        Rendezvényszervezés: Elszámolhatók a workshopok, konferenciák lebonyolítása, amelyek a projekthez kapcsolódnak.

·        Személyjellegű költségek: A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségeket tartalmazza.

·        Immateriális javak (10%): Kizárólag az ÁROP keretein belül megvalósított szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szoftverek, szellemi termékek beszerzése, fejlesztése számolható el a projekt terhére.

·        Útiköltség (5 %): Elszámolhatók belföldi és külföldi úti- és szállásköltségek tanulmányúthoz, képzéshez kapcsolódóan.

5. A támogatás mértéke: 100 % 

6. A támogatás összege: 10-20 millió Ft.

Előleg igényelhető a megítélt támogatás utófinanszírozással érintett részének 25%-ig.

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

Támogatott pályázatok várható száma: 20-40 db.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtására 2013. június 5. és 2013. július 5. között nyílik lehetőség.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslat elfogadásával erősítse meg a pályázat előkészítését, továbbá hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására.

Érd, 2013. június 11.

 

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Jogi és Pályázati Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Államreform Operatív Program keretében kiírt „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges további intézkedések, illetve nyilatkozatok megtételére.

Határidő: a megjelent pályázati kiírásnak megfelelően

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.