Tisztelt Közgyűlés!

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet előírásain alapul.

A Bursa Hungarica a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Ennek keretében az önkormányzat havi 1.000-5.000 forint közötti támogatást nyújthat, melyet a megyei önkormányzat kiegészíthet, az Emberi Erőforrás Minisztérium pedig a települési önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészít.

A Közgyűlés 210/2012. (VI.21.) határozatával önkormányzatunk is csatlakozott az ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához és felhasználható keretösszegként visszavonásig egymillió-ötszázezer forintot határozott meg.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egyösszegben utalják át az ösztöndíjban részesülő hallgatók öthavi támogatási összegét a Wekerle Sándor Alapkezelő Bursa célszámlájára. Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a jogosultaknak. A felsőoktatási intézmény kötelessége a kifizetés előtt megvizsgálni a jogosultságot. A Wekerle Sándor Alapítvány az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt visszautalja a települési önkormányzat bankszámlájára, és az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére – nem Bursa támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már korábban megítélt támogatást.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014. évi pályázathoz az Általános Szerződési Feltételek elfogadását igazoló Nyilatkozat aláírásával csatlakozhat, melyet a Wekerle Sándor Alapkezelő részére kell megküldeni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, támogassa, hogy a nyilatkozat polgármester általi aláírásával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához visszavonásig egymillió-ötszázezer forint keretösszeggel!

Érd, 2013. június 3.

 

 Kéri Mihály

 

elnök

 

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

A 2014. évi költségvetésben kerül tervezésre a fedezet

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.

A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretösszeget – visszavonásig – egymillió-ötszázezer forintban határozza meg, melyet a város 2014. évi költségvetésében biztosít.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2014. költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.