Tisztelt Közgyűlés!

A Breier és Társa Kft. a közelmúltban megvásárolta a városközpontban található 19282/2, 19281/2, 19280, és a 19279 hrsz-ú ingatlanokat, melyeken található épületben – volt PROFI áruház – a belső átalakítás, és korszerűsítés után CBA-Príma áruházat kíván nyitni. A tulajdonos és az Önkormányzat egyaránt érdekelt abban, hogy a városközpont ezen frekventált helyén támogatható cél a korszerű kereskedelmi egység kialakítása, és közvetlen környezetének rendezése.

Az élelmiszer áruház jogszabályoknak megfelelő működéséhez szükséges feltétel a parkolás, a gyalogos, és gépjárműves megközelítés biztosítása. A városközponti elhelyezkedés okán szükséges továbbá az áruház közvetlen környezetében igényes városi tér kialakítása.

A fenti okok miatt a Breier és Társa Kft. vételi szándékot nyújtott be az önkormányzat tulajdonát képező, és az általuk megvásárolt ingatlanokkal közvetlenül szomszédos érdi 19284 és 19283/3 hrsz-ú beépítetlen ingatlanokra. A megvásárolt területen parkolót, és az azt megközelítő utat szeretnének kiépíteni. Az ingatlanok közvetlenül a vasút mellett helyezkednek el, és a Diósdi úti aluljáró feletti szervizútról közelíthetők meg.

A fenti településrendezési cél megvalósítása érdekében szükséges feladatokat, és azok elvégzését a tulajdonos/ cél megvalósítója, és az önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ szerinti településrendezési szerződésben rögzítheti. A törvény szerint a szerződés tárgya lehet különösen azon egyéb költségeknek, vagy ráfordításoknak a finanszírozása, melyek a cél megvalósításának előfeltételei – pl. telekviszonyok rendezése – vagy következményei – pl. infrastruktúra-fejlesztés-, és az önkormányzatot terhelné. A szerződés mellékletét a tulajdonos fejlesztési szándékait bemutató telepítési tanulmányterv tartalmazza, melyről a közgyűlésnek még a szerződés aláírása előtt döntenie kell.

Az előterjesztés mellékletét képező szerződés jelen esetben a Breier és Társa Kft. tervezett fejlesztéssel közvetlen kapcsolatban lévő, következő vállalásait tartalmazza:

- A Breier és Társa Kft. az önkormányzati tulajdonban lévő 19283/3, és 19284 helyrajzi számú ingatlanokat az elkészült hivatalos értékbecslés alapján megállapított forgalmi értéken megvásárolja, és az így a tulajdonában lévő, és kerülő területeket a településrendezési szerződés mellékletét képező tanulmányterv szerint rendezi. A rendezés során az áruház és a működéséhez szükséges parkolók egy helyrajzi szám alá kerülnek, az áruház körüli út közforgalom számára megnyitott magánútként kerül kialakításra. A Breier és Társa Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a szomszédos vendéglátó egység működéséhez szükséges, tanulmánytervben jelölt parkolók területét, 301,43 m2-t a CENTRÁL ÉRD Kft.  részére, a közöttük létrejött előszerződés szerint vételárral azonos áron értékesíti. A Breier és Társa Kft vállalja a telekalakításokkal, ingatlan-nyilvántartási átvezetésekkel kapcsolatos összes költséget, ide nem értve a CENTRÁL ÉRD Kft. részére értékesítendő területet, mellyel kapcsolatos telekalakítási költségekről megállapodott a CENTRÁL ÉRD Kft-vel.

- A Breier és Társa Kft. a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy az áruház megfelelő megközelítésének érdekében az Önkormányzattal egyeztetve megtervezteti, engedélyezteti a Hivatalnok utcán, és a Diósdi úton az áruház ingatlanjaihoz csatlakozó szakaszon a beruházáshoz kapcsolódó útépítéseket, és az átalakításokat elvégzi. Az érintett útépítések során gondoskodni kell az áruház feltöltését kiszolgáló megfelelő teherbírású útfelület megépítéséről, az elektromos hálózatok, közvilágítás földkábeles kialakításáról, a rendelkezésre álló keresztmetszetek szerint járda, zöldsáv, kiemelt szegély kiépítéséről, a víztelenítés megoldásáról az ÚT 03.01.11 (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerint. Ezen túlmenően aBreier és Társa Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az Érd 19260 hrsz-ú közterület (Kálvin tér) kétirányú forgalmú közlekedést biztosító kialakításának költségeihez összesen 10.500.000 Ft, azaz tízmilló ötszázezer forint összegben hozzájárul – 500.000 Ft-tal a tervezés, 10.000.000 Ft-tal a kivitelezés költségeit támogatja. ABreier és Társa Kft. vállalja továbbá, hogy az áruház megnyitásáig az 19260 hrsz-ú közterületen lévő jelenlegi útburkolat kátyúzását, kopóréteg javítását elvégzi.

- A Breier és Társa Kft a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségén az áruházzal közvetlenül határos, érdi 19283/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon az áruház gyalogos megközelítését is szolgáló igényes városi közösségi teret hoz létre az Önkormányzattal egyeztetett, és jóváhagyott kertészeti tervek alapján (díszburkolat, padok, növénytelepítés).

A településrendezési szerződésben az önkormányzat vállalja, hogy korábban már említett két ingatlant a legrövidebb időn belül értékesíti a fejlesztőnek, és ugyancsak a lehetséges legrövidebb időn belül kiépíti, és kétirányú forgalomra alkalmassá teszi a 19260 hrsz-ú közterületet (Kálvin tér). Az önkormányzat vállalja továbbá, hogy az érintett területtel közvetlenül szomszédos városközponti részterületre (Európa sétány – Budai út – 19260 hrsz-ú u. – Hivatalnok u. – Diósdi út – alsó vasút) vonatkozó,  folyamatban lévő településrendezési terv módosítási eljárást tárgyi területre is kiterjeszti. A településrendezési terv módosítása a telepítési tanulmányterv figyelembevételével történik: pl. magánút kialakítás, és telekalakítás.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés, és mellékleteinek áttanulmányozása után döntsön a telepítési tanulmányterv, településrendezési szerződés elfogadásáról. Javasolom továbbá, hogy a városközpont részterületre vonatkozó településrendezési terv módosítás tervezési területe az érintett területre is kerüljön kiterjesztésre.

Érd, 2013. június 10.

 

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

 Főépítési Csoport

Kötelezettségvállalás:

 nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

 Főépítészi Csoport

A döntés továbbításáért felelős:

 Főépítészi Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT   

1.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a városközponti 19282/2, 19281/2, 19280, 19279, 19284 és 19283/3 hrsz-ú ingatlanokat érintő, csatolt telepítési tanulmánytervben bemutatott fejlesztési szándék az Önkormányzat településfejlesztési koncepciójával összhangban van, és támogatja annak telepítési tanulmányterv szerinti megvalósulását.

2.      A Közgyűlés egyetért az 1. pontban leírt fejlesztési célok megvalósulását is elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 30/A. §-ban foglaltak szerinti, - a határozat mellékletét képező - Településrendezési Szerződésben foglaltakkal, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

3.      A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a fejlesztési célok megvalósítása érdekében a 234/2011. (VI. 23.) KGY. határozat alapján, a városközpont részterületre (Európa sétány – Budai út – 19260 hrsz-ú u. – Hivatalnok u. – Diósdi út – alsó vasút) vonatkozó településszerkezeti terv, és helyi építési szabályzat módosításának tervezése az érintett ingatlanokat tartalmazó tömbre is terjedjen ki: Diósdi út – Hivatalnok utca – Esküdt utca – felső vasút.

Határidő: a döntés továbbítására – 2013. július 10., illetve folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Településrendezési szerződés - letöltés

Mellékletek:

Telepítési tanulmányterv – letöltés

Felmérési vázrajz – letöltés

Beépítési helyszínrajz – letöltés

Geodézia – letöltés

Közlekedési javaslat – letöltés

Panoráma – letöltés

Telekosztások – letöltés