Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Közlöny 2013. évi 91. számában jelent meg az emberi erőforrások minisztere 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendelete a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól. A támogatás lényeges elemei, feltételei, az alábbiak:

A támogatás célja:

A támogatás állandó kiállítás előkészítésére, létrehozására, teljes körű felújítására vagy korszerűsítésére használható fel.

A pályázók köre:

Települési önkormányzat, amely működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt tart fenn.

A pályázat megvalósító – Magyar Földrajzi Múzeum – koncepciója:

Cél egy teljesen új állandó kiállítás előkészítése és létrehozása. A 2013-ban harminc éves fennállását ünneplő intézmény alapítójának, Balázs Dénesnek kívánnak méltó emléket állítani a tervezett állandó kiállítással. Az állandó kiállítás tervezett helyszíne a múzeum emeleti kiállítótere lenne, a készülő kiállítás munkacíme: 3276 Expedíciós nap, a múzeumalapító geográfus újraolvasva (Balázs Dénes élete és munkássága).

A támogatás mértéke: 90 % 

A tervezett támogatási igény összege: 10 000 000 Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 1. 

Az Önkormányzatnak 10% önerőt kell biztosítania, mely a tervezett költségevetési összeg alapján 1 000 000 Ft. A támogatás feltétele továbbá, hogy a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követő legalább 5 évig fenntartsa. A fenntartási időszakban felmerülő éves költségek összege 160 000 Ft, ami az 5 évre vetítve összesen 800 000 Ft többletköltséget jelent.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslat elfogadásával erősítse meg a pályázat előkészítését, továbbá hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására.

Érd, 2013. június 20.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Jogi és Pályázati Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendeletében foglalt pályázati felhívásra a Magyar Földrajzi Múzeummal közösen pályázatot kíván benyújtani. A pályázati projekt összköltsége 10 000 000 Ft, melynek 10% önrésze 1.000.000,- Ft, amit az Önkormányzat saját forrásból rendelkezésre bocsát.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a fenntartási időszakban évi 160.000,- Ft-ot, mindösszesen az 5 évre 800.000 Ft fedezetet biztosít.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozatok megtételére, és a pályázat benyújtására, nyertesség esetén a támogatási szerződés aláírására, a pályázati projekt megvalósítására.

A 2013. évi költségvetésben a pályázat benyújtásához szükséges önrész a 9. számú melléklet 2.1.2.4. során rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. július 1.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.