Tisztelt Közgyűlés!

A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításairól, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény 17.§ (3) bekezdése alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július 1-jétől állami feladat lesz.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságokról szóló 316/2012. (XI.13.) Kormámyrendelet 4/A. §-a alapján a szolgáltatást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fogja biztosítani a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (2) bekezdésben maghatározottak figyelembe vételével.

Információnk szerint 2013. december 31-ig a Főigazgatóság a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatalnál nyilvántartásba vett működési engedéllyel rendelkező jelenlegi fenntartókkal feladat-ellátási megállapodás keretében kívánja biztosítani a szolgáltatást. Ezen időszak alatt a feladatmutató módosítására vélelmezhetően nem lesz lehetőség.

A Főigazgatóság 2013. június 5-ig kért a fenntartó képviseletére jogosult személy aláírásával nyilatkozatot arról, hogy a jelenlegi feltételekkel kötött feladat-ellátási megállapodás alapján vállalják-e a fenti időszakra a jelzőrendszeres házi gondozás biztosítását. Ezen kötelezettségének a Polgármester eleget tett, és – a Szociális Gondozó Központ véleményének figyelembevételével – a feladatellátás folytatásáról nyilatkozott.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. óta biztosítja a jelzőrendszeres házi gondozást. A jól működő rendszer bizonyítéka, hogy minden évben nő az igény a szolgáltatásra. A Közgyűlés 216/2012. (VI.22.) határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet alapján kiírásra kerülő, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami finanszírozási rendszerbe történő befogadása és működésének támogatása tárgykörű pályázaton részt kíván venni.

Kérem a Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!

Érd, 2013. június 11.

 

Segesdi János

 

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda

Nyilatkozat - letöltés

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 2013. július 1-jétől 2013. december 31-éig tartó időszakra feladat-ellátási megállapodást kíván kötni, és a feladatot a Szociális Gondozó Központ Időseket Ellátó Központja útján kívánja ellátni.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási megállapodás aláírására.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester - mint a fenntartó képviseletére jogosult személy - feladatellátásra vonatkozó nyilatkozatát a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.