Tisztelt Közgyűlés!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Környezet és Energia Operatív Program keretében 2013. május 17. nappal társadalmi egyeztetésre bocsátotta a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” (KEOP-1.1.1/C/13) című pályázati kiírást. A társadalmi egyeztetés 2013. május 29-én lezárult. A pályázati kiírás még nem jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. A pályázati kiírás tervezetének lényeges elemei, feltételei, az alábbiak:

1. A támogatás célja:

A konstrukció a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése révén hozzájárul a hazai hulladékgazdálkodás jogszabályi hátterének átalakításával, kiemelten a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályba lépésével jelentkező új feladatok, kötelezettségek teljesítéséhez. A konstrukció egyik célja a piaci viszonyok átrendeződéséből, a közszolgáltatási rendszerek átalakulásából adódó kieső szállítási és kezelő kapacitások helyettesítése a szolgáltatás fenntarthatóságának érdekében. A lerakási járulék bevezetésével a környezetvédelmi szempontokon túlmenően gazdaságilag is indokolttá válik a hulladék lerakás előtti kezelése, és ezzel a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése.

2. A pályázók köre:

Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok által létrehozott jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli társulások, települési önkormányzatok együttműködései.

3. A támogatható tevékenységek köre:

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése, illetve korszerűsítése eszközbeszerzések és/vagy informatikai fejlesztések révén, továbbá eszközbeszerzések a közszolgáltatás átalakulása miatt kieső kapacitások helyettesítésére.

1. Megelőzés

- Újrahasználati központok fejlesztése pl. meglévő hulladékudvarok átalakításával;

- A házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével és az ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtásával;

- Szemléletformálás a megelőzés érdekében.

2. Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése

- Gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés;

- Gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés.

3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, anyagában történő hasznosítása

- Lomtalanítási hulladék további kezelését, illetve hasznosítását elősegítő eszközök beszerzése.

4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése

- Gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés;

- Gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés;

- Tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő gyűjtési rendszer kialakítása egyedi azonosítóval ellátott gyűjtőedényzet, helyszíni tömegmérésre alkalmas gyűjtőjárművek beszerzésével, valamint kapcsolódó informatikai fejlesztéssel.

5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése

- Hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetéséhez szükséges, nem beépített eszközök/gépek és járművek beszerzése;

- Hulladékok lerakás előtti előkezelését biztosító aprító vagy osztályozó berendezések, kizárólag mobil változatban;

- Hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges mobil gépek, járművek beszerzése.

4. Elszámolható költségek:

- Előkészítési költségek

- Tárgyi eszközök

- A tanulmányok és vizsgálatok előkészítése, közbeszerzés és egyéb projektelemek utólag elszámolható előkészítési költségei együttesen max. 7%, de max. 20 millió Ft.

- Tanulmány, vizsgálat max. 5%, de max. 10 millió Ft – informatikai fejlesztést megalapozó műszaki terv max. 2 millió Ft, egyéb tanulmány, vizsgálat max. 2 millió Ft

- Megvalósítási költségek

- Immateriális javak

- Vagyoni értékű jogok

- Szellemi termékek megszerzése

- Tárgyi eszközök

- Eszközbeszerzés

- Projektmenedzsment (max. 10 millió Ft)

- Közbeszerzés

- Tájékoztatás, nyilvánosság (max. 1%)

- Anyagjellegű ráfordítások

- Projektmenedzsment

- PR, ismeretterjesztés (megelőzési beruházásokkal együtt min. 5%)

- Tájékoztatás, nyilvánosság

- Személyi jellegű ráfordítások

5. A támogatás mértéke: A 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás meghatározása a kötelezően alkalmazandó költség-haszon elemzés útmutató szerint elkészített és értékelésre benyújtott költség-haszon elemzés által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A projekt-megvalósítás esetében a támogatás aránya (az elszámolható kiadásra vonatkozóan): maximum 100% lehet, de a támogatás összege nem haladhatja meg a támogatási korlátot: az elszámolható költségek 95%-át.

6. A támogatás összege: 100 millió –  3 milliárd Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 22.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslat elfogadásával erősítse meg a pályázat előkészítését, továbbá hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására.

Érd, 2013. június 20.

 

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Jogi és Pályázati Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges további intézkedések, illetve nyilatkozatok megtételére.

Határidő: a megjelent pályázati kiírásnak megfelelően

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Műszaki tartalom - letöltés

RFID technológia leírás - letöltés