Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 29-ei ülésén határozott a KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése című pályázati konstrukcióra beadandó - név szerint a „Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása” című - pályázat önrészének biztosításáról. A 89/2012. (III.29.) számú határozat értelmében a Kincses Óvodai pályázat esetében 15.356.730,-Ft szükséges önrész került megállapításra. Majd ezt az összeget a 104/2013. (IV.25.) számú határozattal a Közgyűlés megemelte 100 000 000 Ft-ra, melyből 27 000 000 Ft általános tartalék címen került tervezésre.

A jogerős építési engedély az alábbi tervezői műleírás alapján került megadásra:

„Az épület környezetének dús vegetációja, értékes faállománya alapvetően meghatározó. Az erdős-ligetes környezet, mely az óvoda bejáratához vezet, felidézi a környék egykori hangulatát. Erre utal a tervezett szobor installáció, mely az épület előtt és az épület falán, a korlát előtt, illetve a fa szerkezeten helyezkedne el, szervesülve az épülettel. A színes, organikusan burjánzó léchálózat plasztikus indái befutnák az épület oldalát, melyre ellenpólusként akár élő növényzet is futtatható. Az épületre felfutó indák a tető képletes áttörésével az emeleti öltöző tér tetőszerkezetének feszített tartó szerkezetein is megjelenhetnek, a fény felé törve átértelmezik a külső és belső tér közötti határokat. A bejárat felé haladva a fás, bokros részen a falra futó „mesterséges növény” egyedi eszközeivel megfogalmazva egy erdei jelenetet idéző installáció tárulna elénk, egy szarvast figyelő vadászkutya felidézésével.”

Fentiek megvalósítására az Általános tartalékról 7 000 000 Ft átcsoportosításra kerülne. Az építési engedély tartalmának megfelelően új sorként jelenik meg a Szobrászat, melyre 5 000 000 Ft-ot tervezünk, valamint további 2 000 000 Ft-tal megnövelnénk a Kertészet sort.

A fentiek értelmében az alábbiak szerint módosul az önerő felosztása:

Tevékenység

Szükséges önerő

Pályázatírás

1 498 600,-Ft

Megvalósíthatósági tanulmány

49 530,- Ft

Engedélyes terv

247 6ű,- Ft

Kivitelezés

23 401 731,- Ft

Közbeszerzés

ű 000,- Ft

Kiviteli tervek

349 2ű,- Ft

Projektmenedzsment

7 620 000,- Ft

Tervezői művezetés

75 000,- Ft

Műszaki ellenőr

75 000,- Ft

Energetikai tanúsítvány

7 ű0,- Ft

Nyilvánosság

25 000,- Ft

Könyvvizsgálat

881 875,- Ft

Eszközbeszerzés

4 174 995,- Ft

Előkészítési költségek

10 000 000,- Ft

Kertészet

10 000 000,- Ft

Építési engedélynek való megfelelés

2 000 000,- Ft

Régészeti felügyelet

1 543 869,- Ft

Közmű csatlakozás

3 000 000,- Ft

Parkoló kialakítás

10 000 000,- Ft

Szobrászat

5 000 000,- Ft

Általános tartalék

20 000 000,- Ft

Összesen:

100 000 000,- Ft

A mellékelt beruházási célokmány mutatja be az óvoda beruházás jelen állás szerinti költségvetését (1. sz. melléklet Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda beruházási célokmánya).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően a beruházási célokmány jóváhagyásáról hozzon döntést!

Érd, 2013. június 12.

 

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Jogi és Pályázati Iroda/Pályázati Csoport, Polgármesteri Kabinet

Kötelezettségvállalás:

a 2013.  évi költségvetésben terhére

A döntés végrehajtásáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda/Pályázati Csoport, Kabinet

A döntés továbbításáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda/Pályázati Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása” tárgyában hozott 104/2013 (IV.25.) számú határozat mellékletét képező beruházási célokmányt – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Melléklet a Közgyűlés /2013. (VI.27.) határozatához

Célokmány

 

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

- beruházás

- felújítás

- árubeszerzés

- szolgáltatás megrendelés

KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása című pályázat megvalósítása során felmerülő tevékenységek:

Szolgáltatás megrendelése:

- Megvalósíthatósági tanulmány (előkészítési szakasz)

Tervezés (ebből engedélyes tervek előkészítési szakasz)

- Közbeszerzés

- Projektmenedzsment (a pályázati projekt keretében nem kerül elszámolásra)

- Kivitelezés (egy része nem kerül elszámolásra a pályázati projekt keretében)

- Független műszaki ellenőr

- Tervezői művezetés

- Energiatanúsítvány megszerzése

- Nyilvánosság

- Könyvvizsgálat

Eszközbeszerzés (egy része nem kerül elszámolásra a pályázati projekt keretében)

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

A Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának felújításának, korszerűsítésének, kapacitásbővítésének indokoltsága:

Az egykori épület két csoportos óvodának épült, főzőkonyhával. Legjelentősebb bővítése 1977-ben volt, ma hét csoporttal működik. Az egykori bővítés során elkészült új, 3 szintes épületszárny állapota kielégítő, de a többször bővített földszintes szárny jelentős átalakításra szorul. Konyhája a mai gyakorlatnak megfelelően melegítő konyhaként üzemel. Ezért számos helyisége kihasználatlan. Az átalakítások során szellőzés nélküli belső helyiségek alakultak ki. Több egykori külső nyílászáró belső, megvilágítás nélküli középfolyosóra nyílik.

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a

területkijelölés indokai, a területkészítéssel

kapcsolatos feladatok, a funkcionális és

üzemeltetői igények, stb. ):

A bővítés keretében a 3 szintes újabb épületszárny változatlanul megmarad. A földszintes épületrészt átalakítjuk, és további egy szint ráépítésével bővítjük. A bővítés keretében új csoportszobákat kell kialakítani az emeleten.

A tervezés során vizsgálandó az orvosi szoba, logopédus, vezető óvónői szoba megfelelő elhelyezése.

Megoldandó a melegítő konyha és a csoportok közötti ételszállítás megfelelően elhelyezett ételszállító lift telepítésével.

5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások indoklása

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 

- az összegek Áfával növelten értendőek

 

A pályázati projekt keretében elszámolni kívánt költségelemek, mely összegek tartalmaznak 5% önerőt:

Tervezés (előkészítési költség): 11 938 000 Ft, ebből engedélyes tervek 4 953 000 Ft (megvalósult), a kiviteli tervek 6 985 000 Ft (megvalósult).

Közbeszerzés: 1 000 000 Ft (folyamatban).

Megvalósíthatósági tanulmány (előkészítési költség) 990 600 Ft ( megvalósult).

Kivitelezés 175 892 915 Ft (2013-ra tervezve).

Eszközbeszerzés 16 657 900 Ft (bekért árajánlat alapján – 2013-ra tervezve).

Független műszaki ellenőr 1 ű0 000 Ft (2013-ra tervezve).

Tervezői művezetés 1 ű0 000 Ft (2013-ra tervezve).

Energiatanúsítvány megszerzése 1ű 000 Ft (2013-ra tervezve).

Nyilvánosság 500 000 Ft (2013-ra tervezve).

Könyvvizsgálat 387 ű0 Ft (2013-ra tervezve).

A pályázati projekt keretében nem kerülnek elszámolásra az alábbi tevékenységek költségei:

Pályázatírás 1 498 600 Ft (már megvalósult 2012-ben).

Projektmenedzsment 7 620 000 Ft

Eszközbeszerzés 3 342 100 Ft

Kivitelezés 14 607 085 Ft

Könyvvizsgálat 881 875 Ft

Előkészítési költségek 10 000 000 Ft

Kertészet 10 000 000 Ft

Építési engedélyben foglalt előírásoknak való megfelelés 2 000 000 Ft

Régészeti felügyelet 1 543 869 Ft

Közmű csatlakozás 3 000 000 Ft

Parkoló kialakítás 10 000 000 Ft

Szobrászat 5 000 000 Ft

Általános tartalék 20 000 000 Ft.

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett

megoszlása:

- intézményi költségvetés

- önkormányzati költségvetés

- központi költségvetési támogatás, elkülönített állami pénzalap, decentralizált támogatás

- egyéb (átvett pénzeszközök, stb.):

Európai Uniós forrás: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése című pályázati konstrukció 95%-os támogatási intenzitású.

Maximális igényelhető összeg: 200 000 000 Ft.

Elnyert támogatás: 199 991 069 Ft

Ehhez kapcsolódó önerő (5%): 10 525 846 Ft.

További forrás, melyet az önkormányzat von be: 89 474 154 Ft.

8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia)

- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)

- A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása és költségkalkulációja

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan. Az épületbővítés engedélyköteles tevékenység.

11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

- Pályázatírás 2 489 200 Ft értékben, melyből 990 600 Ft a megvalósíthatósági tanulmány készítése (elszámolható költség)

- Tervdokumentáció (engedélyes) készítése 4 953 000 Ft (elszámolható költség)

12. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Vízvezeték, ELMű vezeték, gázvezeték, csatorna. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészültét követően kapunk pontos adatot a teljes infrastruktúra terhelésére.

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda.

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.) .Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Támogatási szerződés megkötését követő 24 hónapon belül.

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

 

16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista

Nem releváns

 

17. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

Nem releváns

Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ___/2013. (VI.27.) határozatával jóváhagyta.       

Érd, 2013. június 27.

 

T. Mészáros András

 

polgármester