Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 86/2013. (III.28.) határozatával a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására pályázatot írt ki.

A magasabb vezetői megbízás betöltésére irányuló pályázati felhívás a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán került közzétételre 2013. április 15-én.

A pályázat benyújtási határideje 2013. május 15. volt. A pályázati kiírásra egy érvényes pályázat - Dr. Kubassek János jelenlegi igazgató pályázata - érkezett.

A pályázat a törvényi előírásoknak és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumokat tartalmazza.

A pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság véleményezte, melynek tagja két országos szakmai szervezet képviselője és a közalkalmazotti közösség képviselője volt. A bizottság tagjai a pályázat áttekintését követően Dr. Kubassek János ismételt igazgatói megbízását javasolják a fenntartónak. (A vezetői pályázat, a szakmai bizottság üléséről készült jegyzőkönyv, valamint a közalkalmazotti közösség véleményéről szóló jegyzőkönyv a Humán Irodán megtekinthető.)

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 44.§ (3) bekezdése alapján az országos szakmúzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához – amennyiben nem a miniszter a fenntartó – a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.

A törvényben előírt véleményezési jog gyakorlása érdekében az Emberi Erőforrások Miniszterének a pályázatot megküldtük.

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztás ellátására történő megbízás legfeljebb öt évig terjedő, határozott időre szólhat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hallgassa meg a pályázót és hozza meg döntését!

 

Érd, 2013. június 5.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

Költségvetés módosítása nem szükséges

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda, Személyzeti Csoport

A döntés továbbításáért felelős:

Személyzeti Csoport

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátásával

2013. augusztus 1-jétől 2018. július 31-éig

Dr. Kubassek Jánost bízza meg.

A Közgyűlés Dr. Kubassek János illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés i) pontjára, valamint 62. § és 65. §-ra figyelemmel a „I” fizetési osztály 11. fizetési fokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Garantált illetmény:

 

Kjt. 61. § (1) bekezdés i) pont)        

233.945,- Ft

További szakképesítésért járó illetménynövekedés:

 

Kjt. 66.§ (2)-(3)

28.073,-Ft

Garantált összegen felüli illetmény(rész)

 

Kjt. 66.§ (8) bekezdés alapján

ű.800,-Ft

Illetmény összesen:       

312.800,-Ft

Magasabb vezetői pótlék (közalkalmazotti pótlékalap 250%-a):

ű.000,- Ft

Nyelvpótlék (közalkalmazotti pótlékalap 50%-a):   

10.000,-Ft

Nyelvpótlék (közalkalmazotti pótlékalap 50%-a):

10.000,-Ft

Különleges szakértelmet igénylő munkaért járó pótlék (közalk. pótlékal. 50%-a)  

10.000,-Ft

Határozott időre szóló kereset kiegészítés 2013.01.01-2013.12.31.

12.200,-Ft

Illetmény mindösszesen kerekítve:

405.000,-Ft

 

Határidő: a határozat közlésére - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges

 

Vezetői pályázat - letöltés

Minisztériumi állásfoglalás - letöltés