Tisztelt Közgyűlés!

Városunk 2003. óta minden évben megszervezi a Nyári Napközis Tábort, az önkormányzat tulajdonát képező Favágó u. 93-105. szám alatti ingatlan területén. A szülők részéről a tábor működtetésére évről évre egyre nagyobb az igény, hiszen a szervező pedagógusok nemcsak napközbeni felügyeletet biztosítanak a gyerekek számára, hanem változatos programokkal is emlékezetessé teszik a táborozást.

A Közgyűlés az április 25-ei ülésén hozott, 114/2013. (IV.25.) határozatával úgy döntött, hogy a nyári napközis tábor teljes körű működtetésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal feladatellátási szerződést köt, mely szerint az Érdi Tankerület bonyolítja az idei napközis tábort. Időközben az Intézményfenntartó Központ ettől a lehetőségtől visszalépett, így javaslom, hogy a 2013. évi Nyári Napközis Tábort az Intézményi Gondnokság bonyolítsa le.

A tábor szakmai programját a Teleki Sámuel Általános Iskola állította össze, „Gyermekek világa – világok gyermekei” címmel. Az iskola vállalja a tábor pedagógiai-szakmai hátterének biztosítását.

A tábor működéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági kötelezettségek teljesítését, a tábori térítési díjak számlázását és beszedését, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok lebonyolítását az Intézményi Gondnokság látja el az alapító okiratának megfelelően.

A tábor megrendezésének ütemterve:

1.   Szervezési munkálatok:

  • 2013. május 7-én megtörtént a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetével (volt ÁNTSZ), a Pensio 17 Kft-vel, a Városüzemeltetési Irodával, az Érdi Tankerülettel, és a Teleki Sámuel Általános Iskolával közösen a tábor bejárása és a hiányosságok feltérképezése.

  • A Teleki Sámuel Általános Iskola készítette a tábor programtervezetét.

  • A szükséges műszaki felújítások, karbantartási munkálatok elvégzéséért – saját költségvetés terhére – az ÉKF és a Városüzemeltetési Iroda a felelős.

2.  A tábor időpontja:

  • 2013. június 24. és 2013. augusztus 16. közötti időszak, nyolc hét.

3. Létszámok:

  • A napközis tábor maximális gyermek létszáma az engedély alapján – 120 fő.
  • Pedagógusok létszáma: 20 gyermekenként 1 pedagógus és a táborvezető.

            A pedagógusok tiszteletdíja: bruttó 55.000. Ft/hét/fő

            A táborvezető tiszteletdíja: bruttó 65.000.Ft/hét/fő

4. Programok:

A Teleki Sámuel Általános Iskola vezetése elkészítette a tábor programtervezetét (1. sz. melléklet), az Intézményi Gondnoksággal közösen kialakították a megvalósításhoz szükséges részletes költségvetés-tervezetét (2. sz. melléklet).

5.  Térítési díj:

A gyermekek a programok biztosítása mellett napi háromszori étkezésben részesülnek. A tábori térítési díj összege 5.000,- Ft/hét, mely összeg meghatározása a jelenleg biztosított étkezéssel kapcsolatban felmerülő költségek figyelembevételével történt.

A térítési díj összegét a szülőknek a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (2030 Érd, Budai u. 14.) kell megfizetniük.

Az ebből várható bevétel (átlag 100 fővel számolva):

Hetente:

    500.000,- Ft

Összesen:

 4.000.000,- Ft

A szabad férőhelyekre a nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek esetében a fizetendő térítési díj önköltségi áron számolva 10.000,- Ft/hét.

6.  Közlekedés:

A szervező a táborozó gyermekek szállítására a Volánbusz Zrt.-t bízza meg. A táborjárat a városban az elmúlt években már jól bevált útvonal szerint közlekedik. A járat útvonalterve a 3. sz. mellékletben olvasható.

Reggelente összegyűjti a gyermekeket, délután pedig hazaszállítja a táborozókat. A táboron kívül eső helyszínekre, kirándulásokra 45 fős buszt biztosít a Volánbusz.

7. Orvosi ellátás:

Dr. Kőszegi Gáborral, a szakorvosi rendelőintézet vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, a tábor ideje alatt folyamatosan biztosított lesz a védőnői ellátás. A tábor megkezdése előtt – az új szabályoknak megfelelően – a szülőnek kell nyilatkoznia arról, hogy tudomása szerint gyermeke egészséges, közösségbe mehet (3. melléklet). Ezt a nyilatkozatot a táborozás végéig a táborban kell őrizni.

8.  Költségvetés:

A Nyári Napközis Tábor lebonyolításához az Önkormányzat 6.000.000 Ft forrást biztosít, mely az Önkormányzat költségvetésében szerepel.

 Az Intézményi Gondnokság a nyári napközis táborral kapcsolatos gazdálkodási feladatokat az alapító okiratában meghatározottak szerint végzi.

9. Beszámolás:

A tábort követően a táborvezető a megvalósításról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót készít, melyet az Oktatási és Művelődési Bizottságnak nyújt be.

Mindezek ismeretében kérem a Tisztelt Közgyűlést, fogadja el a Nyári Napközis Tábor megrendezésére tett javaslatot!

Érd, 2013. június 7.                                                           

 

 Kéri Mihály

 

elnök

 

Előkészítette:

Humán Iroda, Intézményi Gondnokság, Teleki Sámuel Általános Iskola

Kötelezettségvállalás:

2013. évi költségvetés

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda, Közgazdasági Iroda, Intézményi Gondnokság, Teleki Sámuel Általános Iskola igazgatója

 

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. június 24. és 2013. augusztus 16. közötti Nyári Napközis Tábor megrendezésével az Intézményi Gondnokságot bízza meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét a Teleki Sámuel Általános Iskola biztosítja a határozat melléklete szerinti programokkal.

A táborvezető a Nyári Napközis Tábor megvalósításáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót az Oktatási és Művelődési Bizottságnak a táborozást követő első ülésére beterjeszti.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés 5. számú melléklet 2.2. során rendelkezésre álló, nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges 6 millió forintos előirányzatnak az Intézményi Gondnokság költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. A Közgyűlés a Nyári Napközis Tábor térítési díjának összegét 2013. évben 5.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg, amelyet a szülők a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) fizetnek meg.

4. A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Közgyűlés a térítési díjat 10.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg.

5. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése ezzel egyidejűleg a 2013. évi nyári napközis tábor megrendezésével kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 114/2013. (IV.25.) határozatát visszavonja.

Határidő:        határozat közlésére – azonnal

                        végrehajtására – fentiek szerit

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

1. melléklet - letöltés

2. melléklet - letöltés

3. melléklet - letöltés