Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 6.) pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik az óvodai ellátás.

A 2013/2014. nevelési év megfelelő előkészítéséhez meg kell határozni az intézményrendszer működésének paramétereit, melyek közé tartozik a szakmai feladatellátást biztosító pedagógus és a pedagógus munkát segítő közalkalmazottak engedélyezett álláshely kerete. 2013. szeptember elsejétől a köznevelési törvény módosítása miatt, az állam lehetőséget biztosít az iskoláknak és óvodáknak a jelenlegi óvónői és dajkai létszám mellett, óvodapszichológus, pedagógiai asszisztens, takarítónő alkalmazására.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján az állam a korábbi évek feladatfinanszírozásától eltérően, az óvodapedagógusok, és a pedagógus munkát segítők bérfinanszírozásával is hozzájárul az önkormányzatok kötelező óvodai feladatellátásának finanszírozásához, mely szerint:

- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2.832.000,- forint/számított létszám/év;

- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 1.632.000,- forint/számított létszám/év

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2. számú melléklete, mely a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát tartalmazza, 2013. szeptember 1. napjától lép hatályba.

A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelettel kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint szeptembertől az óvodai nevelés új feladatokat kapott és fő értékei közé tartozik:

1.      Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek

2.      A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

3.      A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése.

    • sajátos nevelési igenyű gyermek, (SNI) aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

    • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,(BTM)

    • kiemelten tehetséges gyermek

    • A gyermekek védelméről es a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (HH,- HHH)

Óvodáinkban is egyre több a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma, a magas csoport létszámok mellett. Az óvónőknek a maximális csoportlétszám mellett, a mindennapi tevékenységeiken belül kell megvalósítaniuk a gyermekek egyéni megsegítését. A szakképzett asszisztensek jelenléte hivatott e fejlesztő munka segítésére, hogy a rászorult gyermek egyéni megsegítéséhez az óvónő biztosított legyen, a többi gyermek ellátása mellett.  

A fentiek érdekében nagy segítséget jelent olyan szakképzett asszisztensek jelenléte, akik hozzáértőként működnek közre. Városunk óvodáiban az alapító okiratban meghatározott és ellátandó feladat az integrálható beszédfogyatékos és egyéb érzékszervi, értelmi zavarral küzdő gyermekek nevelése, fejlesztése. Ezen gyermekek egyéni megsegítésében is nagy segítséget jelentenének a pedagógiai asszisztensek. Hiszen ezek a gyermekek valóban kiemelt figyelmet, törődést, egyéni megsegítést igényelnek. Ezt a tevékenységet az óvodapedagógusnak azonban úgy kell megvalósítania, hogy közben a többi gyermek is „megkapja a neki járó figyelmet”. A pedagógus az asszisztenssel együttműködve hatékonyabban és hatványozottabban tevékenykedhet. Az óvodapedagógus egyeztet az asszisztenssel a mindennapi tevékenységek kapcsán (hetirend, napirend, fejlesztési és egyéb tevékenység). Míg az óvónő az egyéni megsegítést elősegítő tevékenységét végzi, addig a pedagógiai asszisztens a többi gyermekkel tevékenykedik, játszik, vagy esetleg a pedagógus irányításával közreműködik a megsegítést igénylő gyermek fejlesztésében. Az Nkt. 2. számú melléklete alapján a finanszírozott pedagógiai asszisztensek száma 3 csoportonként 1 fő.

Az óvoda pszichológus elsősorban preventív munkát végez, így fontos feladata a szakszerű pszichológiai szűrővizsgálat, mellyel kiszűrhetők a valamilyen szempontból veszélyeztetett, beilleszkedési zavarokkal, pszichés rendellenességekkel, teljesítményzavarral küszködő gyerekeket. Az óvodapszichológus munkája a gyermekekre, pedagógusokra és szülőkre irányul. Egy gyermek problémáját széles látókörből közelíti meg és egyaránt alkalmaz pedagógiai-pszichológiai és családi rendszerszemléletű megközelítéseket. Az óvodapszichológus rendszeresen tudja figyelemmel kísérni a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket és nagyobb esély van a minél korábbi és eredményesebb megsegítésre, az iskolai életre való felkészítésre. Az óvodapszichológus alkalmazása a gyermekek fejlődési problémáinak korai felismerését eredményezheti és közvetlen munkájával óvodáinkban csökkenthető a visszamaradt tanköteles korú gyermekek száma. Segítségével, szakmai ráhatásával a szülő számára is könnyebb az elfogadás, mellyel korábban kezdődik meg az együttműködés. Az Nkt. 2. számú melléklete alapján a finanszírozott óvoda pszichológusok száma óvodánként 1-1 fő.

Az óvodák és tagintézményeinek épületeiben a csoportszobákon kívül sok olyan helyiség van még melyek tisztántartása többletfeladat. A dajka az óvodában 3-6, 7 éves gyermekek között végzi változatos feladatát. Segíti az óvodapedagógus gondozó- nevelőtevékenységét. Munkáját úgy szervezi, hogy az igazodjon a gyermekek helyes napirendjéhez, tehát takarítási teendőit akkor végzi, amikor a gyermekek gondozásában nem kell részt vennie. Ezért egyre kevesebb ideje marad az egyéb helyiségek (mosdók, folyosók, irodák, stb.,) tisztán tartására a gyermekek eszközeinek, játékainak fertőtlenítésére, valamint a havi, illetve negyedéves nagytakarításra. Az udvar rendbetartására pedig egyáltalán nem jut idő a mosás, vasalás, gondozási teendők és takarítás mellett. A takarítónő munkájával jelentős terhet venne le a dajkákról, ami szintén a gyermekek ellátásában kamatozna és ez elengedhetetlen a magas maximált csoportlétszámok mellett. Az Nkt. 2. számú melléklete alapján a finanszírozott takarítók száma 1 fő, azon intézményekben ahol minimum 3 csoport működik.

A pedagógus munkát segítők alkalmazásával a fenntartói költségek nem emelkednek, de óvodáinkban a minőségi munka jelentősen javulhat. Az óvodapedagógusok munkája, feladata nem lesz kevesebb az óvodapszichológus a pedagógiai asszisztensek esetleges megjelenésével, de a gyermekek egyéni megsegítésének ideje, minősége, a tanköteles korú gyermekek beiskolázásának aránya nagymértékben növekedhet.

Az Nkt. 2. számú melléklete alapján a finanszírozott pedagógiai munkát segítők közé tartoznak az óvodatitkárok is, mely óvodánként 2-2 fő. Jelenleg a két óvodában 4-4 fő gazdasági ügyintézői státuszt biztosít az önkormányzat, a finanszírozás szempontjából kedvezőbb, ha 2-2 főt a továbbiakban óvodatitkári munkakörben alkalmaznak.

Csoportonként 2 fő pedagógussal számolva a Szivárvány Óvodában jelenleg a hiányzó óvodapedagógus létszám 0,4 fő, a Kincses Óvodában összesen 1,5 fő. A Tusculanum Tagóvoda és az Ófalusi Tagóvoda autista gyermekek ellátását is biztosítja. A Tusculanum Tagóvodában fejlesztő pedagógus alkalmazásával tesznek eleget ennek a feltételnek, ez azonban az Ófalusi Tagóvodában nincs biztosítva. A hiányzó státuszokon kívül javaslom, hogy az Ófalusi Óvodában + 1 fő pedagógus álláshelyet biztosítson az önkormányzat.

Az Intézményvezetőkkel, az Intézményi Gondokság vezetőjével, Kollmann Veronika közoktatási szakértővel történt egyeztetést követően, az önkormányzat által jelenleg biztosított létszámok, ellátandó feladatok, valamint az önkormányzat finanszírozási képességének figyelembe vételével javasoljuk az óvodákban a határozati javaslatban meghatározott létszámokat biztosítani, mely 34,4 fő létszámbővítést jelent.

Jelenlegi létszámmal és finanszírozással a személyi juttatás összege:

548.092.010,- Ft/év

Normatíva:

538.176.000,- Ft/év

Fenntartói kiegészítés:

9.916.010,- Ft/év

 

Határozati javaslat figyelembevételével a személyi juttatás kiadás:

568.053.154,- Ft/év

Normatíva:

559.392.000,- Ft/év

Fenntartói kiegészítés:

8.661.154,- Ft/év

A fentiek alapján a fenntartói kiegészítés a személyi juttatás + járulékok tekintetében csökken éves szinten 1.254.856,- Ft-tal, amely az 1. számú mellékletben kerül részletesen bemutatásra.

Kérem a Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!

Érd, 2013. június 13.

 

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

2013. évi költségvetés soron következő módosítása

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda, Közgazdasági Iroda, Intézményi Gondnokság, Kincses Óvoda, Szivárvány Óvoda

 

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 1. napjától a fenntartásában működő óvodák pedagógus- és egyéb alkalmazotti álláshelyeinek számát az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény

óvodapedagógus

pszichológus

fejlesztő pedagógus

pedagógiai asszisztens

takarító

Dajka

Óvodatitkár

Összesen

Kincses Óvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

Kincses Óvoda

13

1

 

2

1

6

4

27

Fácán Tagóvoda

10

 

 

1

1

5

 

17

Harkály Tagóvoda

6

 

 

1

1

3

 

11

Kutyavári Tagóvoda

14

 

 

2

1

8

 

25

Ófalusi Tagóvoda

8

 

1

1

1

4

 

15

Riminyáki Tagóvoda

4

 

 

0

0

2

 

6

Tállya Tagóvoda

6

 

 

1

1

3

 

11

Tündérkert Tagóvoda

8

 

 

1

1

4

 

14

Szivárvány Óvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

Szivárvány Óvoda

23

1

 

3

1

11

4

43

Kisfenyves Tagóvoda

12

 

 

2

1

6

 

21

Meseház Tagóvoda

6

 

 

1

1

4

 

12

Napsugár Tagóvoda

8

 

 

1

1

4

 

14

Tusculanum Tagóvoda

16

 

1

2

1

8

 

28

Összesen:

134

2

2

18

12

68

8

243

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az 1. számú mellékletben részletesen, tagóvodánként bemutatott személyi juttatás és járulék összegét 19.961.144,-Ft-tal emelje meg, és a város 2013. évi költségvetésének soron következő módosítása alkalmával ennek átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2013. augusztus 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

1. számú melléklet - letöltés