Tisztelt Közgyűlés!

Dr. Beta Borbála és Dr. Nery Klaudia az Érd, Arany János utca 7. szám alatti orvosi rendelőben működtette a háziorvosi praxisát. Az épület műszakilag állapotára figyelemmel a Közgyűlés 18/2013. (I.31.) határozatával úgy döntött, hogy az orvosi rendelőt megszünteti, azt értékesíti a szomszédos ingatlan tulajdonosának és az értékesítésből befolyó összeget az új rendelő kialakítására használja fel. Az új rendelő a Közgyűlés 52/2013. (II.28.) határozata alapján a körzeten belül a Kossuth L. u. 42-2. szám alatti önkormányzati ingatlanban került kialakításra, melynek munkálatai mára befejeződtek, az orvosi rendelő a tervezett határidő előtt másfél hónappal előbb elkészült és azt az orvosok 2013. június 17-én birtokba vették.

Dr. Beta Borbála, és Dr. Nery Klaudia háziorvosok kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz melyben a tulajdonos hozzájárulását kérik, hogy a fenti ingatlant valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél telephelyként regisztráltathassák. A telephely működtetése az Önkormányzattól személyi, tárgyi kötelezettségvállalást nem igényel.

A tulajdonosi hozzájárulás megadása mellett a háziorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződést is módosítani szükséges, ugyanis azokban az új telephely átvezetésén kívül a használattal kapcsolatban a megbízott feladatai is pontosításra kerülnének, illetve az épület állagmegóvását célzó éves ellenőrzési kötelezettség is beépítésre kerülne.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!

Érd, 2013. június 24.

 

dr. Veres Judit

 

elnök

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a BETA-MEDICAL Kft. keretében tevékenykedő Dr. Beta Borbála háziorvossal a 47/2011. (I.27.) számú határozat alapján 5 évre megkötött feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Dr. Beta Borbála az érdi ingatlan-nyilvántartásba a 15737/2 hrsz-on felvett, természetben az Érd, Kossuth Lajos utca 42-2 szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant telephelyként működtesse és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztrálhassa.

A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Melléklet a Közgyűlés …/2013. (VI.27.) határozatához

03-21176/2013

Dudás E

FelAdat- ellátási szerződés módosítás

(háziorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.) adószám: 15731254-2-13, költségvetési törzsszám 731256, képviseli: T. Mészáros András polgármester, mint Önkormányzat (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

a BETA-MEDICAL Szolgáltató Kft. (székhely: Érd, Hunyadi J. utca 7., telephely Érd, Kossuth L. utca 42-2., cégjegyzék száma: Cg. 13-09-143154 adószáma:23082005-1-13) képviseletében Dr. Beta Borbála, mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a BETA-MEDICAL Kft. keretében működő Dr. Beta Borbála háziorvossal a 47/2011. (I.27.) számú határozat alapján 5 évre feladat-ellátási szerződést kötött a háziorvosi teendők ellátására. Dr. Beta Borbála a háziorvosi tevékenységét az Érd Arany János utca 7. szám alatti rendelőben látta el. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 52/2013.(II.28.) határozattal döntött a tulajdonában lévő Érd Kossuth Lajos utca 42-2 szám alatti ingatlan orvosi rendelővé történő kialakításáról. Az épület átalakítása megtörtént, 2013. június 17-én Dr. Beta Borbála a rendelőt birtokba vette, tevékenységét 2013. július 1-jén ezen a telephelyen kezdi meg. A fenti változások miatt az Alapszerződés 1., és 4. pontját módosítani szükséges.

Szerződő felek a fentiekre figyelemmel a közöttük háziorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátása tárgyában létrejött Feladat-ellátási szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1./ Az Alapszerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.A Megbízó jelen szerződés aláírásával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 47/ 2011. (I. 27.) számú határozata alapján 2011. március 1-től 2016. február 28-ig megbízza Megbízottat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 4 pontja, valamint az 1997. évi CLIV. törvény. 152.§-a alapján a 10. számú alapellátási körzet (melléklet) háziorvosi feladatainak ellátásával, mely tevékenységét az Önkormányzat által biztosított Érd, Kossuth Lajos utca 42-2. szám alatti rendelőben végzi."

2./ Az Alapszerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. Megbízott köteles gondoskodni a rendelkezésre bocsátott rendelő burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, beépített berendezéseinek, műszaki készülékeinek, szerelvényeinek karbantartásáról, felújításáról. Köteles továbbá az épület tisztasági és egyéb festési munkálatait szükség szerint elvégezni. Megbízó jogosult az épület használatát, a műszaki berendezések állapotát évente egyszer, előre egyeztetett időpontban ellenőrzi.”

3./ Szerződő felek az alapszerződés nem módosított pontjait változatlan formában, hatályukban fenntartják.

4./ Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

5./ Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Érd, 2013.…………………

Megbízott

Megbízó

Dr. Beta Borbála

T. Mészáros András

BETA-MEDICAL Kft.

polgármester

ügyvezető

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a NERYMED Kft. keretében tevékenykedő Dr. Nery Klaudia Kriszina háziorvossal a 362/2010. (XII.16.) határozat alapján 5 évre megkötött feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Dr. Nery Klaudia Kriszina az érdi ingatlan-nyilvántartásba a 15737/2 hrsz-on felvett, természetben az Érd, Kossuth Lajos utca 42-2 szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant telephelyként működtesse és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztrálhassa.

A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terheli.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Melléklet a Közgyűlés …/2013. (VI.27.) határozatához

03-1325/2/2013

Dudás E

FelAdat- ellátási szerződés módosítás

(háziorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.) adószám:  15731254-2-13, költségvetési törzsszám 731256, képviseli: T. Mészáros András polgármester, mint Önkormányzat (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

a NERYMED Kft. (székhely: Érd, Rábca utca 2., telephely: Érd, Kossuth L. utca 42-2 cégjegyzék száma: 13-09-117584 adószáma: 14181838-1-13, szakmaszervezeti egység azonosító száma:130091311, orvosi alap-nyilvántartási száma: A/68403  ) képviseletében Dr. Nery Klaudia Krisztina, mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a NERYMED Kft. keretében működő Dr. Nery Klaudia háziorvossal a 362/2010. (XII.16.) határozat alapján 5 évre feladat-ellátási szerződést kötött a háziorvosi teendők ellátására. Dr. Nery Klaudia a háziorvosi tevékenységét az Érd Arany János utca 7. szám alatti rendelőben látta el. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 52/2013. (II.28.) határozattal döntött a tulajdonában lévő Érd Kossuth Lajos utca 42-2 szám alatti ingatlan orvosi rendelővé történő kialakításáról. Az épület átalakítása megtörtént, 2013. június 17-én Dr. Beta Borbála Dr. Nery Klaudiával egy rendelőben működő háziorvos a rendelőt birtokba vette. Dr. Nery Klaudia a tevékenységét 2013. július 1-jén ezen a telephelyen kezdi meg. A fenti változások miatt az Alapszerződés 1., és 4. pontját módosítani szükséges.

Szerződő felek a fentiekre figyelemmel a közöttük háziorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátása tárgyában létrejött Feladat-ellátási szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1./ Az Alapszerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A Megbízó jelen szerződés aláírásával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 362 /2010. (XII. 16.) határozata alapján 2011. február 1-től 2016. január 31-ig megbízza Megbízottat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 4. pontja, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 152.§-a alapján az 9. számú alapellátási körzet  háziorvosi feladatainak ellátásával, mely tevékenységét az Önkormányzat által biztosított Érd Kossuth Lajos utca 42-2. szám alatti rendelőben végzi. „

2./ Az Alapszerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4. Megbízott köteles gondoskodni a rendelkezésre bocsátott rendelő burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, beépített berendezéseinek, műszaki készülékeinek, szerelvényeinek karbantartásáról, felújításáról. Köteles továbbá az épület tisztasági és egyéb festési munkálatait szükség szerint elvégezni. Megbízó jogosult az épület használatát, a műszaki berendezések állapotát évente egyszer, előre egyeztetett időpontban  ellenőrzi.”

3./ Szerződő felek az alapszerződés nem módosított pontjait változatlan formában, hatályukban fenntartják.

4./ Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

5./ Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Érd, 2013.…………………

 

Megbízott

Megbízó

Dr. Nery Klaudia

T. Mészáros András

NERYMED Kft.

polgármester

ügyvezető