Tisztelt Közgyűlés !

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.)  18. §-ára figyelemmel a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló Érd Megyei Jogú Város területére vonatkozó 61/2012. (XII.21.) valamint a Pest megye területére vonatkozó 62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét az alábbi indokokkal és célokkal indokolom:

A 2013. január 1-én hatályba lépett kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (továbbiakban Tv.) 13. § (3) bekezdése alapján az ellátásért felelős önkormányzat, felhatalmazást kap, hogy a közszolgáltatással kapcsolatban rendeletben állapítsa meg a közszolgáltatás díját, a közszolgáltatás helyi ellátásának, igénybevételének részletes szabályait, a közszolgáltató megnevezését. Mivel a Tv. 2. § b) pontjának előírása alapján a közszolgáltatás biztosítása Pest megye közigazgatási területén is Érd Megyei Jogú Város önkormányzatának feladata, ezért a Közgyűlés Érd mellett Pest Megye vonatkozásában is rendeletet alkotott.

A rendeletek módosítását a magasabb szintű jogszabályokban előírt díjcsökkentés átvezetése teszi szükségessé az alábbiak szerint:

2013. július 1-én lép hatályba a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2013. (V.28.) Korm. rendelet, mely a sormunka tevékenységek esetében csökkenti az 1 egységnyi munkaráfordítás díját. Ennek alapján a Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában megadott sormunka tevékenységek esetében 1 egységnyi munkaráfordítást a 2013. évi díjak kialakításánál  legfeljebb nettó 2000  forinttal lehet  figyelembe venni, továbbá a 2015. január 1-jétől az egységnyi munkaráfordítás esetében a közszolgáltatási díj legalacsonyabb összegének kiszámítása során a helyi sajátosságokra figyelemmel lefelé 20 %-kal lehet eltérni a 2013. évre számított 2000 forintnak a (7) bekezdés szerinti korrigált összegétől a jelenleg hatályos 4000 forint 1 egységnyi munkaráfordítás díja helyett. E módosítás a Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontjában megadott műszaki vizsgálatokat nem érinti, ezért azok díjai változatlanok maradnak. 

Az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló T/11205 törvényjavaslatot, melynek 15. §-a rendelkezik a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban Kstv.) módosításáról. A törvény alapján az ellátásért felelős önkormányzat a közszolgáltatási díjakat tartalmazó rendeletét felülvizsgálja és szükség szerint módosítja annak érdekében, hogy az 2013. július 1-jén megfeleljen a törvény előírásainak és az e törvény végrehajtására vonatkozó jogszabályoknak. Megjegyzendő, hogy a törvény még nem került kihirdetésre az előterjesztés készítésekor.

A jogszabály értelmében a természetes személy tulajdonában lévő, lakhatás célját szolgáló ingatlanok és természetes személy tulajdonában lévő, időlegesen használt ingatlanok esetében a közszolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az alacsonyabb legyen a 2012. december 31-én alkalmazott közszolgáltatási díj 90 %-nál és a 2013. június 30-án alkalmazott közszolgáltatási díj 90 %-nál.

A törvény további kötelezettségként írja elő, hogy a közszolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével vagy átadásával egyidejűleg részletes írásbeli tájékoztatást nyújt a természetes személy ingatlantulajdonosoknak, illetve társasházak, lakásszövetkezetek részére arról, hogy a rezsicsökkentés következtében a 2013. június 30-án jogszerűen alkalmazott díjához viszonyítva a közszolgáltatás díja mennyivel csökkent.

A fentiek alapján a szolgáltatóval egyeztetve a hatályos díjszabást felülvizsgáltuk és javasoljuk a közszolgáltatás díjának módosítását.

A Pest megyei kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 62/2012. (XII.21.) rendeletünk egyéb módosítása amiatt is szükséges, mert Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 44/2013. (IV.25.) önkormányzati határozatával arról döntött, hogy 2013. december 31. napjával felhagy a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat önálló ellátásával. Ennek megfelelően a rendelet mellékletében a közszolgáltatás szervezését önként átvállaló önkormányzatok közül Dunabogdányt törölni szükséges.

A Jat. 17. §-a alapján a rendeletek módosításával kapcsolatban a hatásvizsgálatot elvégeztük, és megállapítást nyert, hogy a rendelettervezetben szereplő kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjainak csökkentése jelentős társadalmi hatással bír, a lakosság terheinek csökkentése terén.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezeteket elfogadni szíveskedjenek!

Érd, 2013. június 26.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

 

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2013. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló  önkormányzati rendeletek módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 2. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 61/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 1. és 2. pontja helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § A Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletéből az „1. Dunabogdány” szövegrész hatályát veszti.

3. § A Pest Megye területén történő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 62/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1. és 2. pontja helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §  A rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2013. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

polgármester

 

1. melléklet a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

2013. július 1-jétől alkalmazandó nem lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak Érd Megyei Jogú Város területén

(a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként

 

Sorsz.

„A”

Megnevezés

„B”

Égéstermék-elvezetők
jele

„C”

2013. évi
nettó
díj

1.1.

Egyedi Nyitott Huzat Szilárd

ENHS

940 Ft/db/alkalom

1.2.

Egyedi Nyitott Huzat Gáz

ENHG

1 000 Ft/db/alkalom

1.3.

Központi Nyitott Huzat Szilárd

KNHS

470 Ft/fm/alkalom

1.4.

Központi Nyitott Huzat Gáz

KNHG

420 Ft/fm/alkalom

1.5.

Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd

NNHS

670 Ft/fm/alkalom

1.6.

Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz

NNHG

560 Ft/fm/alkalom

1.7.

Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd

ENTS

1 040 Ft/db/alkalom

1.8.

Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz

ENTG

1 080 Ft/db/alkalom

1.9.

Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd

KNTS

550 Ft/fm/alkalom

1.10.

Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz

KNTG

480 Ft/fm/alkalom

1.11.

Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd

NNTS

710 Ft/fm/alkalom

1.12.

Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz

NNTG

580 Ft/fm/alkalom

1.13.

Egyedi Zárt Huzat Szilárd

EZHS

940 Ft/db/alkalom

1.14.

Egyedi Zárt Huzat Gáz

EZHG

1000 Ft/db/alkalom

1.15.

Központi Zárt Huzat Szilárd

KZHS

470 Ft/fm/alkalom

1.16.

Központi Zárt Huzat Gáz

KZHG

420 Ft/fm/alkalom

1.17.

Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd

NZHS

670 Ft/fm/alkalom

1.18.

Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz

NZHG

560 Ft/fm/alkalom

1.19.

Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd

EZTS

1 040 Ft/db/alkalom

1.20.

Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz

EZTG

1 080 Ft/db/alkalom

1.21.

Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd

KZTS

550 Ft/fm/alkalom

1.22.

Központi Zárt Túlnyomásos Gáz

KZTG

480 Ft/fm/alkalom

1.23.

Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd

NZTS

710 Ft/fm/alkalom

1.24.

Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz

NZTG

580 Ft/fm/alkalom

1.25.

Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd

GNHS

590 Ft/szint/alkalom

1.26.

Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz

GNHG

580 Ft/szint/alkalom

1.27.

Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd

GZHS

590 Ft/szint/alkalom

1.28.

Gyűjtő Zárt Huzat Gáz

GZHG

580 Ft/szint/alkalom

1.29.

Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd

GZTS

710 Ft/szint/alkalom

1.30.

Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz

GZTG

720 Ft/szint/alkalom

1.31.

Egyedi Tartalék

ET

600 Ft/db/alkalom

1.32.

Központi Tartalék

KT

270 Ft/fm/alkalom

1.33.

Nagyjáratú Tartalék

NT

370 Ft/fm/alkalom

1.34.

Gyűjtő Tartalék

GT

280 Ft/szint/alkalom

1.35.

a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került

1.36.

az ár a kiszállási költséget is magába foglalja

1.37.

a mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni

 

2. Megrendelésre kötelező tevékenységek:

Sorsz.

 

 

„A”

A tevékenység megnevezése

 

„B”

2013. évi

nettó díj

 2.1.

A sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

4000 Ft/db/óra

 2.2.

Közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása

680 Ft/db

 2.3.

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása

1 200 Ft/fm

 2.4.

A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli

2 000 Ft/fő

 

·         A Kormány 166/2013.( V.28.) Korm. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény  347/2012.(XII.11.) Korm. rendelet módosításának megfelelően.

 

2013. július 1-jétől alkalmazandó lakossági kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak

Érd Megyei Jogú Város területén lakosság esetén

(a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként 

Sorsz.

„A”

Megnevezés

„B”

Égéstermék-elvezetők
jele

„C”

2013. évi
nettó díj

 

1.1.

Egyedi Nyitott Huzat Szilárd

ENHS

697 Ft/db/alkalom

1.2.

Egyedi Nyitott Huzat Gáz

ENHG

1 000 Ft/db/alkalom

1.3.

Központi Nyitott Huzat Szilárd

KNHS

470 Ft/fm/alkalom

1.4.

Központi Nyitott Huzat Gáz

KNHG

420 Ft/fm/alkalom

1.5.

Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd

NNHS

670 Ft/fm/alkalom

1.6.

Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz

NNHG

560 Ft/fm/alkalom

1.7.

Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd

ENTS

697 Ft/db/alkalom

1.8.

Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz

ENTG

1 080 Ft/db/alkalom

1.9.

Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd

KNTS

550 Ft/fm/alkalom

1.10.

Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz

KNTG

480 Ft/fm/alkalom

1.11.

Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd

NNTS

710 Ft/fm/alkalom

1.12.

Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz

NNTG

580 Ft/fm/alkalom

1.13.

Egyedi Zárt Huzat Szilárd

EZHS

697 Ft/db/alkalom

1.14.

Egyedi Zárt Huzat Gáz

EZHG

1000 Ft/db/alkalom

1.15.

Központi Zárt Huzat Szilárd

KZHS

470 Ft/fm/alkalom

1.16.

Központi Zárt Huzat Gáz

KZHG

420 Ft/fm/alkalom

1.17.

Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd

NZHS

670 Ft/fm/alkalom

1.18.

Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz

NZHG

560 Ft/fm/alkalom

1.19.

Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd

EZTS

697 Ft/db/alkalom

1.20.

Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz

EZTG

1 080 Ft/db/alkalom

1.21.

Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd

KZTS

550 Ft/fm/alkalom

1.22.

Központi Zárt Túlnyomásos Gáz

KZTG

480 Ft/fm/alkalom

1.23.

Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd

NZTS

710 Ft/fm/alkalom

1.24.

Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz

NZTG

580 Ft/fm/alkalom

1.25.

Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd

GNHS

456 Ft/szint/alkalom

1.26.

Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz

GNHG

580 Ft/szint/alkalom

1.27.

Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd

GZHS

456 Ft/szint/alkalom

1.28.

Gyűjtő Zárt Huzat Gáz

GZHG

580 Ft/szint/alkalom

1.29.

Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd

GZTS

456 Ft/szint/alkalom

1.30.

Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz

GZTG

720 Ft/szint/alkalom

1.31.

Egyedi Tartalék

ET

600 Ft/db/alkalom

1.32.

Központi Tartalék

KT

270 Ft/fm/alkalom

1.33.

Nagyjáratú Tartalék

NT

370 Ft/fm/alkalom

1.34.

Gyűjtő Tartalék

GT

280 Ft/szint/alkalom

1.35.

a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került

1.36.

az ár a kiszállási költséget is magába foglalja

1.37.

a mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni

 

2. Megrendelésre kötelező tevékenységek:

 

Sorsz.

  

„A”

A tevékenység megnevezése

 

„B”

2013. évi

nettó díj

 2.1.

A sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

4000 Ft/db/óra

 2.2.

Közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása

680 Ft/db

 2.3.

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása

1 200 Ft/fm

 2.4.

A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli

2 000 Ft/fő

·         A Kormány 166/2013.( V.28.) Korm. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény  347/2012.(XII.11.) Korm. rendelet módosításának megfelelően.

 

2. melléklet a 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

2013. július 1-jétől alkalmazandó kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjak

Pest megye területén

(a díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

1. A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként

 

Sorsz.

„A”

Megnevezés

„B”

Égéstermék-elvezetők
jele

„C”

2013. évi
nettódíj

 

1.1.

Egyedi Nyitott Huzat Szilárd

ENHS

940 Ft/db/alkalom

1.2.

Egyedi Nyitott Huzat Gáz

ENHG

1 000 Ft/db/alkalom

1.3.

Központi Nyitott Huzat Szilárd

KNHS

470 Ft/fm/alkalom

1.4.

Központi Nyitott Huzat Gáz

KNHG

420 Ft/fm/alkalom

1.5.

Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd

NNHS

670 Ft/fm/alkalom

1.6.

Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz

NNHG

560 Ft/fm/alkalom

1.7.

Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd

ENTS

1 040 Ft/db/alkalom

1.8.

Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz

ENTG

1 080 Ft/db/alkalom

1.9.

Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd

KNTS

550 Ft/fm/alkalom

1.10.

Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz

KNTG

480 Ft/fm/alkalom

1.11.

Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd

NNTS

710 Ft/fm/alkalom

1.12.

Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz

NNTG

580 Ft/fm/alkalom

1.13.

Egyedi Zárt Huzat Szilárd

EZHS

940 Ft/db/alkalom

1.14.

Egyedi Zárt Huzat Gáz

EZHG

1000 Ft/db/alkalom

1.15.

Központi Zárt Huzat Szilárd

KZHS

470 Ft/fm/alkalom

1.16.

Központi Zárt Huzat Gáz

KZHG

420 Ft/fm/alkalom

1.17.

Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd

NZHS

670 Ft/fm/alkalom

1.18.

Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz

NZHG

560 Ft/fm/alkalom

1.19.

Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd

EZTS

1 040 Ft/db/alkalom

1.20.

Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz

EZTG

1 080 Ft/db/alkalom

1.21.

Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd

KZTS

550 Ft/fm/alkalom

1.22.

Központi Zárt Túlnyomásos Gáz

KZTG

480 Ft/fm/alkalom

1.23.

Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd

NZTS

710 Ft/fm/alkalom

1.24.

Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz

NZTG

580 Ft/fm/alkalom

1.25.

Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd

GNHS

590 Ft/szint/alkalom

1.26.

Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz

GNHG

580 Ft/szint/alkalom

1.27.

Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd

GZHS

590 Ft/szint/alkalom

1.28.

Gyűjtő Zárt Huzat Gáz

GZHG

580 Ft/szint/alkalom

1.29.

Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd

GZTS

710 Ft/szint/alkalom

1.30.

Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz

GZTG

720 Ft/szint/alkalom

1.31.

Egyedi Tartalék

ET

600 Ft/db/alkalom

1.32.

Központi Tartalék

KT

270 Ft/fm/alkalom

1.33.

Nagyjáratú Tartalék

NT

370 Ft/fm/alkalom

1.34.

Gyűjtő Tartalék

GT

280 Ft/szint/alkalom

1.35.

a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került

1.36.

az ár a kiszállási költséget is magába foglalja

1.37.

a mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni

2. Megrendelésre kötelező tevékenységek:

 

Sorsz.

  

„A”

A tevékenység megnevezése

 

„B”

2013. évi

nettó díj

 2.1.

A sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

4000 Ft/db/óra

 2.2.

Közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása

680 Ft/db

 2.3.

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása

1 200 Ft/fm

 2.4.

A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli

2 000 Ft/fő

·         A Kormány 166/2013.(V.28.) Korm. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény  347/2012.(XII.11.) Korm. rendelet módosításának megfelelően.

 

Összehasonlító táblázat - letöltés