Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Város Tanulmányi Ösztöndíjpályázatáról szóló 13/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet megalkotásával helyi ösztöndíjat hozott létre, mely pályázati rendszerben biztosít lehetőséget és segítséget a tehetséges tanulók számára az általános, a közép- és felsőfokú oktatásban történő tanulmányaik folytatására.

A rendelet értelmében az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást minden évben augusztus 20-ig kell közzétenni a helyben szokásos módon. A határozati javaslat mellékleteként szolgáló felhívás tartalmazza a pályázat célját, a pályázók körét, a pályázati űrlapot, és a szerződési feltételeket.

A tanulmányi ösztöndíj pályázat 2013/2014. tanéve első félévi forrásának biztosítására a 2013. évi költségvetésről szóló 10/2013. (III.18.) önkormányzati rendeletben 8.000.000,- forint került elkülönítésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, fogadja el a pályázati kiírásra tett javaslatot!

Érd, 2013. június 3.

 

 Kéri Mihály

 

elnök

 

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

A 2013 .évi költségvetésben a fedezet biztosítva.

 

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda, Közgazdasági Iroda, intézményvezetők

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Tanulmányi Ösztöndíjpályázat 2013. évi pályázati felhívását a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a Tanulmányi Ösztöndíj pályázat 2013/2014. tanév második félévi folyósítására 8.000.000,- forintot biztosítson a 2014. évi költségvetés tervezésekor.

Határidő: a pályázat megjelentetésére: 2013. augusztus 12-ével kezdődő hét

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Melléklet a Közgyűlés __/2013. (VI.27.) határozatához

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJÁRA

 

            A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, a benyújtást megelőző félévben kimagasló tanulmányi eredményt elérő, magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben, felsőfokú képzés esetén első képzésben (alapképzés, mesterképzés) vesznek részt. 

            Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (szeptember – január) illetve (február – június) időtartamra.

            Pályázni kimagasló tanulmányi eredmény elérése esetén lehet, amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát. A bizottság a pályázó műveltségi vagy szakmai versenyeredményeit figyelembe veheti. 

            Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója, tanulója a pályázatban megjelölt intézménynek.

            Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

            A pályázatot zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati  Irodáján (2030 Érd, Polgárok Háza, Alsó u. 3.) írásban – a pályázó által aláírva – egy példányban kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon.

            A pályázat benyújtási határideje minden év szeptember 20., a második félévre való beiratkozást, a kimagasló tanulmányi  és versenyeredményt február 28-ig kell igazolni.

           A pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

          A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

          A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

          A tanév második félévére az ösztöndíj további folyósításához a benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

            Az érdekeltek a pályázatok elbírálása után a bizottság döntéséről írásbeli értesítést kapnak.

            A pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a pályázatban megadni: név, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, anyja neve, tanulói azonosító száma, születési helye és ideje, bankszámlaszám, általános iskola, középfokú illetve felsőoktatási intézmény, a kar és a szak teljes megnevezése, a tanulmányok várható időtartama.

            A pályázat kötelező melléklete az általános iskola, a középfokú illetve felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás arról, hogy a pályázó a fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz részt, az előző tanév végi eredmény igazolása, az eltartók jövedelem kimutatása, valamint nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti  összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, testvér(ek) iskolalátogatási igazolása/ hallgatói jogviszony igazolása.

 

 

 

„Érd Város Tanulmányi ösztöndíj” pályázat 2013/2014. tanév

PÁLYÁZATI űRLAP

 

A pályázó neve:

 

Születési helye, ideje.

 

Anyja neve:

 

Oktatási  azonosító száma:

 

Bankszámlaszám (ha van):

 

Állandó lakcím:

Helység:

Levelezési cím:

Helység:

Utca, házszám:

 

Utca, házszám

Telefonszám:

 

Telefonszám

A oktatási intézmény megnevezése:

 

Kar:

 

Szak:

 

Tanulmányaiból hátralévő félévek száma:

 

A pályázat rövid indoklása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi ösztöndíjon kívül

milyen más ösztöndíjban részesül? :

Tudomásul veszem, hogy egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, zárt borítékban, több pályázat benyújtása esetén minden pályázata érvénytelen.

Hiányosan kitöltött adatlap, illetve a mellékletek bármelyikének hiánya esetén a pályázat érvénytelen.

Tudomásul veszem, hogy a pályázat benyújtása után  hiánypótlásra nincs lehetőség.

Kelt,…………………………………………

                                                                                                        …………………………………..

                                                                                                       pályázó