Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 427/2011. (XII.15.) KGY. határozatában elfogadta a víz és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában az Érd és Térsége Víziközmű Kft-vel  (ÉTV Kft) megkötött bérleti szerződés alapján 2012. évre fizetendő bérleti díjak mértékét. A Közgyűlési döntésnek megfelelően az ÉTV Kft.-vel 2006. február 27-én kötött szerződés módosításra került a 2012. évre megállapított bérleti díj vonatkozásában.

Ezt követően, a 308/2012. (X.18.) határozatban a Közgyűlés módosította a korábbi határozatában megállapított, 2012. évre vonatkozó bérleti díjat. A módosítás arra való tekintettel történt, hogy 2012. június 26-i fordulónappal Érd közigazgatási területén a szennyvíz közművek üzemeltetését már nem az ÉTV Kft látja el, hanem a koncessziós pályázaton kiválasztott Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft.). Ezért az ÉTV Kft. a szennyvíz közművek használatáért csak eddig az időpontig kötelezett bérleti díj fizetésére. Ettől a dátumtól kezdve a koncessziós szerződés előírásai szerint az üzemeltetésre átvett szennyvíz közmű eszközök után az ÉTCS Kft fizeti az eszközhasználati díjat (bérleti díjat), amelyről a Közgyűlés a 309/2012. (X.18.) határozatot hozta. A 308/2012. (X.18.) határozatban foglalt bérleti díj módosítási javaslatot az ÉTV Kft. nem fogadta el.

Fentiekre való tekintettel a 2012. évre vonatkozó bérleti díj csak részben került kiszámlázásra, és a szolgáltató által megfizetésre. Annak érdekében, hogy a bérleti díj 2012. évre vonatkozóan mindkét fél által elfogadható módon rendezésre kerüljön, az alábbi lépéseket szükséges végrehajtani.

-         A Közgyűlés által hozott 308/2012. (X.18.) határozatot szükséges visszavonni, tekintettel arra, hogy ennek végrehajtása a korábban kötött szerződés egyoldalú módosítását jelentette volna, amelyet az ÉTV Kft. nem fogadott el.

-         A bérleti díj összegét mindkét fél által elfogadható módon meg kell állapítani, figyelembe véve, hogy 2012. június 26-át követően a bérleti díj megfizetésére az ÉTCS Kft. kötelezett.

-         A 2013. évre vonatkozó bérleti díj megállapítása is időszerű és szükséges.

Az előterjesztés a továbbiakban tartalmazza az ÉTV Kft. által a vízágazatra vonatkozóan a teljes 2012. évre és a csatorna ágazatra 2012. június 26-ig megállapítani javasolt bérleti díjak összegeit, valamint a 2013. évre megállapítandó bérleti díjakat.

Bérleti díj a vízágazatra és az ÉTV Kft. által 2012. évre fizetendő csatorna ágazatra

A 2011. december 30-ával hatályba lépett, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében „2012. január 1-től alkalmazható díj maximálisan bruttó 4,2%-kal lehet magasabb, mint az előző év december 31-én alkalmazott bruttó díjak (a törvény akkor hatályos 76.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján), a nem lakossági díj maximálisan másfélszerese lehet a lakosság által fizetendő díjnak (64.§ (2) bekezdése szerint).”

Ezen szabályozásra tekintettel az ÉTV Kft. azt javasolja, hogy a víz- és csatornadíjakból fedezetet találó víz- és csatornaközmű eszközökért fizetendő bérleti díj emelkedése se haladja meg a törvényben rögzített mértéket, melynek összege ennek alapján levezetve a következő:

Díjtényezők

 

Bérleti díj (Ft)

BDt-1  (2011. évi)

Ft/év

91.527.107+39.000.000

Áfa2011

%

25

BDt-1 x Áfa

Ft/év

163.158.884

4,2%-os emelés 

Ft/év

170.011.557

27% áfával csökkentett bérleti díj (2012. évre) 

Ft/év

133.867.368

Nettó növekedés mértéke (2012/2011)

%

2,56

Ezen éves bérleti díj összegnek a víz- és csatornaágazat közötti megosztása a következő a 2011. december 19-én aláírt Bérleti Szerződés módosítás alapján:

-         Vízágazat:                    133.867.368 x 0,57 = 76.304.400 Ft

-         Csatornaágazat:           133.867.368 x 0,43 = 57.562.968 Ft

Érd, Diósd és Tárnok települések közműves csatornaszolgáltatását 2012. június 25. napjától az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (ÉTCS Kft.) látja el a nevezett települések önkormányzata, valamint az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Konzorcium (Fővárosi –Csatornázási Művek Zrt.,Veolia Víz Zrt., Érd és Térsége Regionális Viziközmű Kft.) között 2011. december 30-án létrejött koncessziós szerződés (a továbbiakban Koncessziós Szerződés) keretében.

Fentiek alapján az ÉTV Kft-t 2012. évre időarányosan terhelő bérleti díj:

-         Vízágazat:                  76.304.400 Ft

-         Csatornaágazat:        57.562.968 Ft / 366 nap x 176 nap = 27.680.553 Ft

-         Összesen:                  103.984.953 Ft

Tekintettel arra, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény nem adott lehetőséget a vízszolgáltatás díjának 2013. évi módosítására, ezért a hatályos Együttműködési Megállapodás 5.2.2.b. pont értelmében nem módosul a bérleti díj sem, melynek így 2013. évi összege a vízágazatra 76.304.400 Ft.

Az ÉTCS Kft. által 2012. évre fizetendő bérleti díj a 309/2012. (X.18.) határozat alapján változatlanul 37.576.000 Ft + ÁFA. 

Az előbbiekben részletezett bérleti díj önkormányzathoz beérkező összege a forrása azoknak a beruházási és felújítási kiadásoknak, amelyeket a szolgáltató végez el és számláz az Önkormányzat részére. Az ÉTV Kft. elkészítette a 2013. évre vonatkozó beruházási tervét, amelyet az előterjesztés mellékletei tartalmaznak. A mellékletek tartalmazzák az I. és II. negyedév során már elvégzett munkákat, valamint a 2013. év folyamán még megvalósítani tervezett beruházásokat és felújításokat.  

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat fogadja el!

Érd, 2013. június 13.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Polgármesteri Kabinet, Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

 

A döntés végrehajtásáért felelős:

Vezető Jogtanácsos, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Polgármesteri Kabinet

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés módosításáról szóló 308/2012. (X.18.) határozatát visszavonja.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés 1. számú mellékletét a bérleti díj összegének vonatkozásában olyan tartalommal módosítja, hogy az ÉTV. Kft által 2012. évre fizetendő bérleti díj a vízágazatra vonatkozóan 76.304.400 Ft + ÁFA, a szennyvízágazatra 27.680.553 Ft + Áfa.

A 2013. évre vonatkozóan az ÉTV Kft. a vízágazatra vonatkozóan kötelezett bérleti díj fizetésére, amelynek összege 76.304.400 Ft + Áfa.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés fenti tartalmú módosításának aláírására azzal, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Határidő:        - a döntés továbbítására – 2013. július 10.

                        - a szerződés módosítására – 60 nap

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az ÉTV Kft. által elkészített, víziközművekre vonatkozó 2013. évi beruházási és felújítási tervet.

Határidő: a döntés továbbítására – 2013. július 10.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

Megvalósított munkák - letöltés

Beeruházási terv - letöltés