Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító 416/2012.(XII. 13.) számú határozatával döntött az ”Érd Városáért” Kiemelten Közhasznú Közalapítvány (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., nyilvántartási száma: AK-304) megszüntetésének kezdeményezéséről. A Budapest Környéki Törvényszék végzésében helyt adott az önkormányzat kérelmének, és felhívta az alapítót a végelszámolás lefolytatására. A közalapítvány végelszámolására a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseit (94-113.§) kell alkalmazni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben szabályozott eltérésekkel (9.§).

A hivatkozott jogszabályok alapján az alapítónak határozatot kell hoznia a végelszámolás elrendeléséről, meg kell határoznia a végelszámolás kezdő napját és meg kell választania a végelszámolót, valamint döntenie kell a végelszámoló díjazásáról vagy a feladata ellátásának ingyenességéről. Végelszámolóvá bárki megválasztható – természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - aki megfelel a vezető tisztségviselővel szemben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 21-30.§-aiban támasztott követelményeknek, és a megbízást elfogadja. Tekintettel arra, hogy az alapítvány végelszámolójává elsősorban a korábbi képviselőjét kell megválasztani, így az alapítvány végelszámolójává

Név (cégnév): Ferke György

lakóhely (székhely): 2030 Érd, Ilona u. 26/B.

megválasztását javasolom a végelszámolás kezdő napjától a végelszámolás befejező napjáig terjedő időre. Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a kuratórium elnöke díjazásra nem tartott igényt, tekintettel a polgármesteri hivatal munkatársainak közreműködésére, valamint arra a rendelkezésre figyelemmel, miszerint a végelszámoló díjazása az alapítványi vagyon terhére történik.

A végelszámolás kezdőnapjával az alapítvány kuratóriumának a megbízatása megszűnik.

A végelszámolás megindítására tekintettel a közalapítvány Alapító Okiratának megfelelő módosítása is szükséges a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

Érd, 2013. szeptember 17.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Jogi és Pályázati Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

I. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító a mai napon elhatározza az ”Érd Városáért” Kiemelten Közhasznú Közalapítvány (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., nyilvántartási száma: AK-304) végelszámolásának megindítását. A végelszámolás kezdő időpontjaként 2013. szeptember hó 20. napját határozza meg. Az alapító végelszámolóként 2013. szeptember hó 20. napjától a végelszámolás befejező napjáig az alapítvány korábbi képviselőjét

Név (cégnév): Ferke György

lakóhely (székhely): 2030 Érd, Ilona u. 26/B.

kuratóriumi elnököt választja meg.

II. Ezzel egyidejűleg Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az alapítvány kuratóriumának – Ferke György elnöknek, dr. Havasi Márta titkárnak, Bencze Péter, Varga László és Kéri Mihály tagoknak – a kijelölését 2013. szeptember hó 19. napi hatállyal visszavonja.

III. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az ”Érd Városáért” Kiemelten Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

III.1. Az Alapító Okirat 1., 4, és 5. pontja az alábbiak szerint módosul, ezzel egyidejűleg a 6.,7. és 8 pont hatályát veszti.

„1. Az Alapítvány elnevezése: ,,ÉRD VÁROSÁÉRT” Kiemelten Közhasznú Közalapítvány  ”végelszámolás alatt”(a továbbiakban:Közalapítvány).

4.      A Közalapítvány a magánszemélyek és a vállalkozások által a „közalapítvány” javára befizetett pénzeszközöket az átadott vagyont, felajánlott anyagot vagy szolgáltatást a „közalapítvány” céljában meghatározott feladatokra fordíthatja, vagy azok létrehozására fogadhatja el. A közalapítvány a pártoktól független, politikai tevékenységet nem folytat, azoktól támogatást nem kap, és azoknak támogatást nem nyújt, országgyűlési valamint helyi önkormányzati képviselő jelöltet nem állított és nem támogatott és ezt a továbbiakban is kizárja.

5.      A Közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Közalapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Közalapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.”

III.2. Az alapító okirat 9. pontja (9.1.- 9.6. alpontjai) és 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„9. A végelszámoló 

A közalapítvány ügyeinek intézését és a közalapítvány képviseletét 2013. szeptember hó 20. napjától az alapító által a végelszámolás befejezéséig megválasztott végelszámoló látja el. Képviseleti joga önálló.

A közalapítvány végelszámolója:

Név (cégnév): Ferke György

lakóhely (székhely): 2030 Érd, Ilona u. 26/B.

A végelszámoló díjazásban nem részesül.

A végelszámolót az alapító hívhatja vissza.

10. A végelszámoló feladatai:

a)      ellátja az alapítvány ügyeinek intézését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal a végelszámolás alatt álló közalapítvány, valamint a hitelezők érdekeinek figyelembevételével.

b)      a végelszámolás során a közalapítvány vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, gondoskodik a közalapítvány vagyonának megóvásáról.

c)      képviseli az alapítványt harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve más szervek, hatóságok előtt.

d)      elkészíti a végelszámolási nyitó mérleget, a számviteli törvény szerinti beszámolókat, a vagyonfelosztási javaslatot, valamint a végelszámolási időszak gazdasági eseményeit bemutató zárójelentést, és felügyelőbizottság jelentésével együtt az alapító elé terjeszti jóváhagyásra.

e)      bejelenti az alapító okirat módosítását, valamint a bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a változását a nyilvántartást vezető bíróságnál.

f)       ellátja a hitelezői igények nyilvántartásba vételével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat.

g)      köteles gondoskodni az alapítvány iratanyagának elhelyezéséről.

h)      a közalapítvány törlésére vonatkozó végzés meghozatalát követően intézkedik a közalapítvány megmaradt vagyonának alapító részére való kiadásáról.”

III.3. Az Alapító Okirat 11. pontjának

,,- vizsgálja a kuratóriumi döntések összhangját az Alapító Okiratban meghatározott közalapítványi célokkal,

- az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét és a mérlegét”

szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép:

,,vizsgálja a közalapítvány gazdálkodását, megtárgyalja a végelszámoló által elkészített végelszámolási nyitó mérleget, a számviteli törvény szerinti beszámolókat, a vagyonfelosztási javaslatot, valamint a végelszámolási időszak gazdasági eseményeit bemutató zárójelentést.”

III.4. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

,,13. A „Közalapítvány” megszűnik:

Ha céljainak megvalósítása lehetetlenné válik, vagy ha állami felügyelő szerv feloszlatja. Amennyiben a „közalapítvány” megszűnik, annak vagyona a hitelezők felé fennálló kötelezettségek teljesítése után Városi Önkormányzat tulajdonába megy át, melyet a Városi Önkormányzat kizárólag a város polgárainak közérdekében álló feladat végrehajtására használhatja fel.”

III.5. Az Alapító Okirat 14.2. -14.4. pontjai hatályukat vesztik.

Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges