Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 47/2010. (II. 25.) számú határozatával összhangban jelenleg az érdi Széles utcai piacot az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény üzemelteti. Az üzemeltetés során több olyan probléma is felmerült, amelyek szükségessé tették a kialakult gyakorlat átgondolását és szabályozás kialakítását.

Jelentős anomáliát okoz, hogy a piac területén az elmúlt évtizedek alatt több árus is saját költségén építményeket, pavilonokat emelt, amelyekkel aztán tulajdonosként rendelkezett, azokra adásvételi szerződéseket kötött, aminek következtében a terület tényleges használói a földtulajdonos önkormányzat számára követhetetlenné váltak. Ezért szükséges a jövőre nézve egy olyan szabályozás kialakítása, mely rögzíti, hogy a pavilonokat emelők semmiféle tulajdonjogot nem szereznek az általuk emelt építményeken, és a bérlet megszűnésével sem támaszthatnak az Önkormányzat felé kötelmi jogi megtérülési igényt. Emellett természetesen fontos, hogy a már meglévő építmények jogi sorsát is egyenként feltárja és tisztázza az üzemeltető.

A másik neuralgikus pontja a piac működtetésének a parkolók utáni terület-használati díjak beszedése. Mint bizonyára ismeretes a T. Közgyűlés tagjai előtt, e díjakat a piacra látogatók jelenleg mobil parkoló automaták használatával fizetik meg. Ahhoz, hogy a használók fizetési hajlandósága növekedjen, feltétlenül fontos lenne az üzemeltető felügyeleti jogának kiterjesztése erre a területre is oly módon, hogy a piacfelügyelők ellenőrizzék a parkolók használati díjainak megfizetését.

Mindezen okok miatt elkészítettünk egy üzemeltetési szerződést, mely egyértelműen szabályozza a fenti problémák kezelését, illetve annak melléklete tartalmazza a piac működési szabályait. Javaslom a T. Közgyűlésnek, hogy a rendezettebb jogi helyzet megteremtése érdekében hagyja jóvá a melléklet szerinti szerződést.

Tekintettel arra, hogy az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény nem csupán a piac, de többek között az Ercsi úti temető üzemeltetését is végzi, illetve feladatai ellátásához székhelyként használja az érdi 17946/2 hrsz-ú, természetben 2030 Érd, Fehérvári út 69/b. szám alatti ingatlant is, ezen ingatlanokat pénzügyi számviteli nyilvántartás szempontjából az Intézmény könyveiben meg kell jeleníteni az önkormányzati tulajdonjog fenntartása mellett. Ennek értelmében szükséges kimondanunk, hogy e vagyontárgyakat a hozzájuk tartozó ingóságokkal együtt a feladat ellátása érdekében az Önkormányzat használatra átadja az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére, és egyben azok a költségvetési szerv alapító okiratában székhelyként, illetve telephelyként is megjelennek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására!

Érd, 2013. október 17.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Vezető Jogtanácsos

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Közgazdasági Iroda, intézményvezető

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 22881/4 hrsz-ú 50920 m2 nagyságú és az érdi 24196 hrsz-ú 7108 m2 nagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokon piac és vásár tartása és az ennek kiszolgálására létrehozott gépjármű parkoló működtetésére vonatkozó üzemeltetési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: a döntés továbbítására 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére az alapító okiratban rögzített feladatai ellátásához térítésmentesen használatba adja

a)      székhelyként az érdi 17946/2 hrsz-ú, természetben 2030 Érd, Fehérvári út 69/b. szám alatti,

b)     telephelyként az érdi 22881/4, 24196 hrsz-ú, 2030 Érd, Széles utcai,

c)      telephelyként az érdi 23202, 23232/4, 23301 hrsz-ú, 2030 Érd, Ercsi út 34. szám alatti ingatlanait, azok valamennyi természetes és jogi tartozékával együtt.

Határidő: a döntés továbbítására 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Alapító Okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

1. melléklet a Közgyűlés …/2013. (X.31.) határozatához

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2013. január 31-én kiadott 12/2013. (I.31.) határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.

Székhelye:

2030 Érd, Fehérvári út 69/b. (17946/2 hrsz.)”

 

2. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.

Telephelyei:

2030 Érd, Széles utca (22881/4, 24196 hrsz),

2030 Érd, Ercsi út 34.(23202, 23232/4, 23301 hrsz.)”

3. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

16.

A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A fenntartó önkormányzat által a költségvetési szerv használatába adott önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon körébe tartozó alábbi ingatlanok használati joga:

- a székhelyén található Érd, Fehérvári út 69/b. szám alatti 17946/2 helyrajzi számú ingatlan;

- a telephelyén található Érd, Széles utca 22881/4 és 24196 helyrajzi számú valamint az Érd, Ercsi u. 34. szám alatti 23202, 23232/4 és 23301 helyrajzi számú ingatlan.

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a székhelyén és a telephelyein leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.”

4. Az alapító okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul:

„21.  

A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e tartalmazza.”

5. Az alapító okirat a következő záradékkal egészül ki:

„ZÁRADÉK:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2013. január 31-én kiadott 12/2013. (I.31.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  …/2013. (X.31.) határozatával hagyta jóvá.” 

ZÁRADÉK:

Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a   .../2013. (X.31.) határozatával hagyta jóvá. 

Érd, 2013. október 31.

 

T. Mészáros András

 

polgármester

 

2. melléklet a Közgyűlés …/2013. (X.31.) határozatához

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Alapító Okirata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

1.

A költségvetési szerv megnevezése:

Érdi Közterület- fenntartó Intézmény  

2.

Székhelye:

2030 Érd, Fehérvári út 69/b. (17946/2 hrsz.)

3.

Tagintézménye:

nincs

4.

Intézményegysége:

nincs

5.

Telephelyei:

2030 Érd, Széles utca (22881/4, 24196 hrsz),

2030 Érd, Ercsi út 34.(23202, 23232/4, 23301 hrsz.)

6.

A költségvetési szerv alapítója:

 

Létrehozásáról rendelkező határozat száma:

Érd Város Önkormányzat

2030 Érd, Alsó u.1.

260/2004. (XI.18.) ÖK határozat

7.

Az alapítás éve:

2005.

8.

A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u.1.

9.

A költségvetési szerv irányító szerve:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

10.

Az irányító szerv székhelye:

2030 Érd, Alsó u. 1.

11.

A költségvetési szerv működési köre:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

12.

A költségvetési szerv által ellátott közfeladat:

Város- és Községgazdálkodás szolgáltatás

13.

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.

14.

A költségvetési alaptevékenysége: Lakás –kommunális szolgáltatásokigazgatása

Államháztartási szakágazati besorolása: 841218 Lakás – kommunális szolgáltatásokigazgatása

A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat rend szerint:

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

421100 Út, autópálya építése

421300 Híd, alagút építése

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

811000 Építményüzemeltetés

812000 Takarítás

813000 Zöldterület-kezelés

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

15.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

421100 Út, autópálya építése

412000 Lakó- és nem lakóépület építése

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

812000 Takarítás

813000 Zöldterület-kezelés

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 25 %

16.

A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A fenntartó önkormányzat által a költségvetési szerv használatába adott önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon körébe tartozó alábbi ingatlanok használati joga:

- a székhelyén található Érd, Fehérvári út 69/b. szám alatti 17946/2 helyrajzi számú ingatlan;

- a telephelyén található Érd, Széles utca 22881/4 és 24196 helyrajzi számú valamint az Érd, Ercsi u. 34. szám alatti 23202, 23232/4 és 23301 helyrajzi számú ingatlan.

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a székhelyén és a telephelyein leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.

17.

A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja.

18.

A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya:

- Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

- Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.

19.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján.

20.

A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak.

21.  

A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e tartalmazza.

ZÁRADÉK:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2013. január 31-én kiadott 12/2013. (I.31.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  …/2013. (X.31.) határozatával hagyta jóvá.

Érd, 2013. október 31.

 

T. Mészáros András

 

polgármester