Tisztelt Közgyűlés!

A „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” (KMOP-5.1.1/D1-13) című pályázati kiírás 2013. október 7-én jelent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. A pályázati kiírás lényeges elemei, feltételei, az alábbiak:

1. A támogatás célja: A felhívás célja, hogy a már elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiák a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai figyelembevételével kerüljenek teljes körű felülvizsgálatra, valamint ennek mentén kerüljenek megfogalmazásra a település, illetve annak funkcionális térségét érintő fejlesztési elképzelések a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. A teljes körű felülvizsgálat eredményeként az elkészülő dokumentum akár a következő programozási időszak rendelettervezetei alapján körvonalazódó új forrásallokációs mechanizmusok megalapozásához is hozzájárulhat.

2. A pályázók köre: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (KSH 321)

3. A támogatható tevékenységek köre:

1.) Területi stratégiai dokumentumok (Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia) elkészítése, teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása

2.) Szükséges megalapozó tanulmányok készítése, feldolgozása

3.) Akadálymentesítés – egyenlő esélyű hozzáférés

4.) Kötelező nyilvánosság biztosítása

5.) Városfejlesztő Társaság által ellátott projektmenedzsment tevékenység

6.) A tervezési folyamat átláthatóságát és nyomonkövethetőségét biztosító nyilvánosság (partnerségi együttműködés: munkamegbeszélések, partnerségi fórumok, konzultációk, tájékoztató és információs napok szervezése és lebonyolítása) költsége

4. Elszámolható költségek:

·        A városfejlesztési koncepcionális és stratégiai dokumentumok szakmai tartalmának kialakításához, felülvizsgálatához, átdolgozásához kapcsolódó szakértői közreműködés díja;

·        Az ITS átdolgozási folyamata során készülő, illetve a stratégiában felvázolt, megvalósítani tervezett projekteket megalapozó valamint háttértanulmányok elkészítéséhez kapcsolódó költségek;

·        A partnerségi együttműködés megvalósításához kapcsolódó költségek;

·        Kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek (max. 0,15 millió Ft);

·        Projektmenedzsment költsége (max. 2 millió Ft);

·        Közbeszerzés költségei (max. 1 millió Ft);

·        A le nem vonható ÁFA;

·        Saját teljesítés.

5. Monitoring mutatók:

 

Mutató neve

Minimálisan elvárt célérték

Felülvizsgált, Közgyűlés által elfogadott Településfejlesztési Koncepció

1 db

Felülvizsgált, Közgyűlés által elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia

1 db

A partnerségi együttműködés keretében megvalósult rendezvények száma

6 db

 

A felülvizsgált Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia benyújtása a támogató intézményhez, valamint a véleményezési eljárások megkezdése: 2014. július 2.

A felülvizsgált Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia véglegesítése és közgyűlési jóváhagyása: 2014. szeptember 30.

6. A támogatás mértéke: 100 %

7. A támogatás összege: Minimum 10 millió Ft és maximum 25 millió Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtására 2013. október 15. és 2013. október 31. között van lehetőség.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést tárgyalja meg, továbbá hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására.

Érd, 2013. október 8.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Jogi és Pályázati Iroda, Pályázati Csoport

 

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda, Pályázati Csoport

 

A döntés továbbításáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda, Pályázati Csoport

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című KMOP-5.1.1/D1-13 kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges további intézkedések, illetve nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.