Tisztelt Közgyűlés!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése szerint 2013. január 1. napjától az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról azzal, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok körében gondoskodni az óvodai ellátásról.

A Nkt. 4. § 11. pontja alapján intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.

A hivatkozott jogszabályhely szerint az óvodák tekintetében intézményátszervezésnek minősül tehát az alapító okirat következő elemeinek módosítása:

d) az intézmény feladatellátási helye,

   dc) telephelye,

f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám,

j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon

használati joga.

A Meseház Óvoda infrastruktúra fejlesztési projektjének befejeződésével indokolt az óvodák alapító okiratának módosítása, hiszen ezáltal megváltozik a felvehető maximális gyermeklétszám.

A Kincses Óvoda intézményvezetőjének, valamint a Kincses Óvoda Riminyáki úti Tagóvoda vezetőjének tájékoztatása alapján a kétcsoportos intézményben a jelenlegi négy fő óvodapedagógussal nem tudják biztosítani az óvoda teljes 12 órás nyitva tartását, a gyermekek biztonságos ellátását a rendelkezésre álló óvodapedagógusi munkaidőkerettel, elsősorban a tagóvoda-vezető megváltozott kötelező heti óraszáma miatt.

Azonban a hiányzó munkaidőkeretre (11 óra) pedagógus álláshely biztosítása nem szükséges, amennyiben a Tagóvoda telephellyé történő átminősítése megtörténik. Ennek oka, hogy telephely esetén nem szükséges tagóvoda-vezetői és tagóvodavezető-helyettesi munkakör biztosítása. Ugyanakkor a demográfiai mutatók alapján szükséges a Szivárvány Óvoda férőhelyeinek bővítése. A Riminyáki úti Tagóvoda, a Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája és a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája közelében található, ezért javaslom, hogy a Riminyáki úti Óvoda a továbbiakban a Szivárvány Óvodához tartozzon, és annak telephelyeként működjön. Ebben a formában az óvoda biztonságos működéséhez szükséges személyi feltételeket biztosítani tudjuk.

A 2014/2015 nevelési évre az óvodai beiratkozások megtörténtek, a felvételre jelentkezők száma jelentősen elmaradt a megelőző években tapasztaltaktól, így szinte minden gyermek elhelyezést nyert. A Kincses Óvodában a felvételre javasolt gyermekekkel együtt a 2014/2015. nevelési évben az óvodai ellátásban részesülők száma várhatóan 889 fő, míg a Szivárvány Óvodában a jelentkezettek számának figyelembevételével a 2014/2015. nevelési évben az óvodai ellátásban részesülők száma várhatóan 949 fő. A várható gyermeklétszám, valamint az Nkt. szerinti maximális gyermeklétszám figyelembevételével javaslom az alapító okiratban a felvehető maximális gyermeklétszámot meghatározni.

Figyelemmel az Nkt. 84. § (3) bekezdésében megfogalmazott nevelési év során történő átszervezési tilalomra, a fenti döntéseket tárgyév május 31. napja előtt meg kell hoznia a T. Közgyűlésnek azzal, hogy az Nkt. 83. § (3) bekezdése alapján az átszervezéssel összefüggő döntés előtt be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közössége és a szülői szervezet véleményét is.

A jogszabályi előírásnak megfelelően a véleményezésre jogosult szervezetektől a véleményeket bekértük, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a Szivárvány Óvoda alapító okiratának fentieken túli egyéb módosítását az teszi szükségessé, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2014. január 1. napjától hatályos 180. § (2) bekezdése előírja, hogy az alapító okiratban szerepeltetni kell a költségvetési szerv alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolását, illetve ezzel egyidejűleg abból törölni kell a gazdálkodási besorolásra vonatkozó szövegrészeket.  

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és határozati javaslat elfogadására!

Érd, 2014. május 27.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

 

Kötelezettségvállalás:

 

A döntés végrehajtásáért felelős:

 

A döntés továbbításáért felelős:

 

                                                                                                    

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kincses Óvoda 13/2014. (I.30.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2014. augusztus 1. napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

1. melléklet a Közgyűlés ___/2014. (V.29.) határozatához

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Kincses Óvoda 2014. január 30-án kiadott 13/2014. (I.30.) határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint az oktatási-nevelési intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

 

1.                  Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

  „4.

Tagintézményei: 

Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda

2030 Érd, Kutyavári út 10. 

 

 

 

 

 

Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda

2030 Érd, Tállya u. 3.

 

 

 

 

 

Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda

2030 Érd, Fácán köz 3.

 

 

 

 

 

Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda

2030 Érd, Holló u. 3.

 

 

 

 

 

Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda

2030 Érd, Felső u. 51.

 

 

 

 

 

Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda

2030 Érd, Fő u. 12.”

2. Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:

„17.

A költségvetési szerv által felvehető maximális gyermeklétszám: 

 

900 fő

 

 

 

 

Kincses Óvoda

157 fő

 

Kutyavári Tagóvoda

297 fő

 

Tállya Tagóvoda

  66 fő

 

Fácán Tagóvoda

131 fő

 

Harkály Tagóvoda

  81 fő

 

Tündérkert Tagóvoda

  88 fő

 

Ófalusi Tagóvoda

  80 fő ”

3. Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul:

18.   

A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyén lévő 22552/18 hrsz.-ú és a tagintézmények 11934, 20977, 21111, 18223/3, 17681, 22789, 23749, 237ű, és a 23748 hrsz.-ú ingatlanjai, a rajtuk található óvodaépületekkel és az óvodákban leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.”

4. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul:

„ZÁRADÉK:

Jelen alapító okirat 2014. augusztus 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kincses Óvoda 2014. január 30-án kiadott 13/2014. (I.30.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ___/2014. (V.29.) határozatával hagyta jóvá.” 

ZÁRADÉK:

Az alapító okiratot módosító okirat a 2014. augusztus 1. napján lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ___/2014. (V.29.) határozatával hagyta jóvá. 

Érd, 2014. május 29.

 

2. melléklet a Közgyűlés ___/2014. (V.29. ) határozatához

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Kincses Óvoda Alapító okirata

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésben, illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (4) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

  1.

A költségvetési szerv megnevezése:

Kincses Óvoda

 

  2.

OM azonosító:

032701

 

  3.

Székhelye:

2030 Érd, Béke tér 1.

 

  4.

Tagintézményei:

 

 

 

Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda

2030 Érd, Kutyavári út 10.

 

 

 

 

 

Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda

2030 Érd, Tállya u. 3.

 

 

 

 

 

Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda

2030 Érd, Fácán köz 3.

 

 

 

 

 

Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda

2030 Érd, Holló u. 3.

 

 

 

 

 

Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda

2030 Érd, Felső u. 51.

 

 

 

 

 

Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda

2030 Érd, Fő u. 12.

 

 

 

  5.

Intézményegységei:

nincs

 

  6.

Telephelyei:

nincs

 

  7.

A költségvetési szerv alapító szerve:

Érd Város Önkormányzata

2030 Érd, Budai u. 4.

 

  8.

Az alapítás éve:

1983.

 

  9.

A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója:     

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1.

10.

A költségvetési szerv irányító szerve:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

11.

Az irányító szerv székhelye:

2030 Érd, Alsó u. 1.

 

12.

A működtető neve, székhelye

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1.

13.

A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:

Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár.

14.

A költségvetési szerv által ellátott közfeladat:

 

Óvodai ellátás

 

15.

A költségvetési szerv típusa:

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Államháztartási szakágazati besorolása:

Óvoda

Óvodai nevelés, ellátás

851020 Óvodai nevelés

 

16.

A költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással:

 

091110          Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140          Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091120          Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

                      Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, és azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak.

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában fejleszthetők.

- azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek akik, értelmi fejlődésben akadályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában fejleszthetők.

A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása.

 

096010          Óvodai intézményi étkeztetés

107080          Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

0133ű          Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

 

17.

A költségvetési szerv által felvehető maximális gyermeklétszám: 

 

900 fő

 

 

 

 

Kincses Óvoda

157 fő

 

Kutyavári Tagóvoda

297 fő

 

Tállya Tagóvoda

  66 fő

 

Fácán Tagóvoda

131 fő

 

Harkály Tagóvoda

  81 fő

 

Tündérkert Tagóvoda

  88 fő

 

Ófalusi Tagóvoda

  80 fő

 

18.  

A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyén lévő 22552/18 hrsz.-ú és a tagintézmények 11934, 20977, 21111, 18223/3, 17681, 22789, 23749, 23750 és a 23748 hrsz.-ú ingatlanjai, a rajtuk található óvodaépületekkel és az óvodákban leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.

 

19. 

A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja.

 

20.

A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya:

·        Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

·        Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.

 

21.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Aköltségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre.  

 

22.   

A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak.

 

23.  

A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e tartalmazza.

       

 

 

ZÁRADÉK:

 

Jelen alapító 2014. augusztus 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kincses Óvoda 2014. január 30-án kiadott 13/2014. (I.30.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ___/2014. (V.29.) határozatával hagyta jóvá.

 

Érd, 2014. május 29.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 308/2013. (XII.19.) határozattal elfogadott alapító okiratát 2014. augusztus 1. napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

1. melléklet a Közgyűlés  ___/2014. (V.29.) határozatához

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 2013. december 19-én 308/2013. (XII.19.) határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint az oktatási-nevelési intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

1.  Az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésben, illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (4) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:”

2. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

 „ 6.

Telephelyei:

Szivárvány Óvoda Riminyáki úti telephelye

2030 Érd, Riminyáki út 17.”

 

3. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

„14.

A költségvetési szerv által ellátott közfeladat:

Óvodai ellátás”

 

4. Az alapító okirat 15. pontja a további pontok értelemszerű átszámozása mellett törlésre kerül.

5. Az alapító okirat módosítást megelőző 17. pontja az alábbiak szerint módosul:

„16. 

A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással:

 

091110          Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140          Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091120          Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

                      Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak.

Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek a Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában fejleszthetők.

Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében) Kisfenyves Tagóvodában fejleszthetők

Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában fejleszthetők.

Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása.

096010          Óvodai intézményi étkeztetés

107080          Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

0133ű         Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok”

6. Az alapító okirat módosítást megelőző 18. pontja az alábbiak szerint módosul:

„17.

A költségvetési szerv által felvehető maximális

 gyermeklétszám:                                                    

 

            Szivárvány Óvoda                      

Szivárvány Óvoda Riminyáki úti telephelye 

Kisfenyves Tagóvoda                  

           Meseház Tagóvoda                    

           Napsugár Tagóvoda                    

           Tusculanum Tagóvoda             

 

1027 fő

 

310 fő

 49 fő

146 fő

210 fő

88 fő

224 fő”

 

 

7. Az alapító okirat módosítást megelőző 19. pontja a további pontok értelemszerű átszámozása mellett törlésre kerül.

8. Az alapító okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul:

18. 

A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyén lévő 3232 hrsz.-ú, a telephelyén lévő 13745 hrsz.-ú és a tagintézmények 15239, 13929, 10738, 10737, 10735/2 és 15805 hrsz.-ú ingatlanjai, a rajtuk található óvodaépületekkel, és az óvodákban leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.”

9. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul:

„ZÁRADÉK:

Jelen alapító okirat 2014. augusztus 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szivárvány Óvoda 2013. december 19-én kiadott 308/2013. (XII.19.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a  ___/2014. (V.29.) határozatával hagyta jóvá.” 

ZÁRADÉK:

Az alapító okiratot módosító okirat 2014. augusztus 1. napján lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ___/2014. (V.29.) határozatával hagyta jóvá. 

Érd, 2014. május 29.

2. melléklet a Közgyűlés …./2014. (V.29.) határozatához

    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésben, illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (4) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

 

  1.

A költségvetési szerv megnevezése:

Szivárvány Óvoda

 

  2.

OM azonosító:

032697

 

  3.

Székhelye:

2030 Érd, Hegesztő u. 2-8.

 

  4.

Tagintézményei:

Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda

2030 Érd, Erkel u. 4.

 

 

 

 

 

Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda

2030 Érd, Gyula u. 33-37.

 

 

 

 

 

Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda

2030 Érd, Tárnoki u. 58-62.

 

 

 

 

 

Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda

2030 Érd, László tér 1.

 

 

 

  5.

Intézményegységei:

nincs

 

  6.

Telephelyei:

Szivárvány Óvoda Riminyáki úti telephelye

2030 Érd, Riminyáki út 17.

 

  7.

A költségvetési szerv alapító szerve:

Érd Városi Tanács

2030 Érd, Budai u. 4.

 

  8.

Az alapítás éve:

1986.

 

  9.

A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója:    

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

 

10.

A költségvetési szerv irányító szerve:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

 

11.

Az  irányító szerv székhelye:

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

 

12.

A működtető neve, székhelye:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

 

13.

A költségvetési szerv működési köre:

Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe aköltségvetési szervszámára kijelölt körzethatár szerint

 

14.

A költségvetési szerv által ellátott közfeladat:

 

 

Óvodai ellátás

 

15.

Költségvetési szerv típusa:

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Államháztartási szakágazati besorolása:

Óvoda

Óvodai nevelés, ellátás

851020 Óvodai nevelés

 

16.

A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással:

 

091110          Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140          Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091120          Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak.

Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek a Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában fejleszthetők.

Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében) Kisfenyves Tagóvodában fejleszthetők

Azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában fejleszthetők.

Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása.

096010          Óvodai intézményi étkeztetés

107080          Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

0133ű         Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

17.

A költségvetési szerv által felvehető maximális

 gyermeklétszám:                                                  

                                         

            Szivárvány Óvoda                     

Szivárvány Óvoda Riminyáki úti telephelye 

Kisfenyves Tagóvoda                  

           Meseház Tagóvoda                    

           Napsugár Tagóvoda                  

           Tusculanum Tagóvoda             

 

1027 fő

 

310 fő

49 fő

146 fő

210 fő

88 fő

224 fő

 

18.

A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyén lévő 3232 hrsz.-ú, a telephelyén lévő 13745 hrsz.-ú és a tagintézmények 15239, 13929, 10738, 10737, 10735/2 és 15805 hrsz.-ú ingatlanjai, a rajtuk található óvodaépületekkel, és az óvodákban leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.

 

19. 

A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja.

 

20. 

A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya:

·        Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

·        Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján.

 

21.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre.

 

22. 

A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak.

 

23.  

A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e tartalmazza.

         

ZÁRADÉK:

Jelen alapító okirat 2014. augusztus 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szivárvány Óvoda 2013. december 19-én kiadott 308/2013. (XII.19.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ___/2014. (V.29.) határozatával hagyta jóvá. 

Érd, 2014. május 29.

 

Kincses Óvoda véleménye

Szivárvány Óvoda véleménye