Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Képviselő-testület!

Az utóbbi években többször felmerült az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének M7 autópályán túli északi, észak-nyugati végéhez csatlakozó sóskúti területek átadás-átvételének gondolata.

Ezek a Sóskút Község belterületeitől távol eső, azoktól morfológiailag elkülönülő, nagyrészt volt honvédségi, illetve mezőgazdasági és erdőterületek, Érd belterületeivel közvetlenül határosak, és mint beépítetlen külterületek, illetve esetlegesen fejleszthető területek település-földrajzi szempontból inkább Érdhez kapcsolódnak. Az érintett területen lakó néhány család a sóskúti belterületektől, infrastruktúrától teljes elszakítottságban él, és lehetőség szerint a szomszédos Érd szolgáltatásait veszi igénybe.

A közigazgatási határmódosítással Érd területe felől olyan, elsősorban volt honvédségi, illetve mezőgazdasági területek távlati hasznosítása is realizálódhat, melyek fejlesztése a jelenlegi településhatárok miatt a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény korlátozása alá esik. A törvény 5. § (3) bekezdése alapján ugyanis városias települési térségben új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 m-nél közelebb csak az állami főépítésznek a területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.

A területrészek átadása ezért közvetve mindkét település számára a lakosság életminőségének és a települések versenyképességének javítását, a fenntartható fejlődést, valamint a jó minőségű környezet megteremtését szolgálhatná.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 84/2014. (III.20.) határozatával kifejezte elvi egyetértését a terület átvételével kapcsolatban, és felhatalmazta a Polgármestert, hogy a terület pontos meghatározásával, és az átadás egyéb előzetes feltételeivel kapcsolatosan a szükséges tárgyalásokat bonyolítsa le.

Az előzetes tárgyalások megtörténtek, és a területátadást Sóskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete is megvitatta 2014. május 21, és 23-án megtartott ülésein. A Képviselő-testületi határozatban „A” változatként meghatározott 280-290 ha terület átadás-átvétele, mely közel egyenes, illetve természetes határokkal – árok, út – szegélyezett új közigazgatási határt eredményez, előzetesen Érd város részéről is támogatható. Megállapítható, hogy mindkét település számára kölcsönös haszonnal jár az átadásra javasolt területet délről érintő; érdi Sóskúti utat a Sóskúton áthaladó 8104. jelű főúttal összekötő út megépítése. A Sóskúti településrendezési tervekben szereplő közlekedési elemnek a megvalósítása valószínűleg az átadott területen létrejövő területfejlesztéshez kapcsolódhat, illetőleg a két település közös pályázatával valósulhat meg.

Ezzel kialakításra került az a területrész, aminek az átadása tekintetében már megindítható a területszervezési eljárás. A terület pontosítása, költségek, és egyéb terhek, vállalások viselése az alábbi eljárásban véglegesíthető.

A lakott területrész átadására irányuló területszervezési eljárás szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI.16) Korm. rendelet határozza meg a következőképpen:

1. Közös képviselő-testületi ülés összehívása, ezen előkészítő bizottság megválasztása a helyi képviselőkből, illetve az átadandó területrészen lakó választópolgárokból;

2. Az előkészítő bizottság javaslatának elkészítése, melyben bemutatásra kerülnek a lakott területrész átadásának részletes körülményei;

3. Az érintett képviselő-testületek megtárgyalják az előkészítő bizottság javaslatát, és annak alapján előzetes megállapodást köthetnek a területrész átadásáról;

4. Helyi népszavazás kiírása az előzetes megállapodás megkötését követő 60 napon belül, melyet megelőzően a megállapodásról, az előkészítő bizottság javaslatáról és a lakott területrész átadásának részletes feltételeiről a lakosságot tájékoztatni kell.

5. A helyi népszavazás eredményessége esetén a végleges megállapodás megkötése az előzetes megállapodás alapján a népszavazást követő 90 napon belül, melyet nem lehet megtagadni, ha a képviselő-testületek előzetes megállapodást kötöttek és az átadással érintett területrész választópolgárainak többsége a helyi népszavazás során egyetértett.

A területrész átadásának első lépését a törvény 102. § (2) bekezdése a következőképpen részletezi:

„A lakott területrész átadásának kezdeményezése esetén az érintett képviselő-testületek együttes ülésen legalább háromtagú, területrész átadását előkészítő bizottságot választanak települési képviselőkből, valamint más választópolgárokból. Az előkészítő bizottság tagjainak több mint felét a lakott területrészen lakó települési képviselők vagy választópolgárok közül kell megválasztani. A bizottság elnökének és tagjainak megválasztásához a képviselő-testületi tagok több mint felének igen szavazata szükséges.”

Az Előkészítő Bizottság feladatát a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése határozza meg:

„Területrész átadását előkészítő bizottság javaslatot készít az átadásra kerülő területrész területére, az új közigazgatási határvonalra, a vagyon megosztására, a költségek viselésére. A javaslat a területrész szempontjából bemutatja a lakott területrész átadásának részletes körülményeit, különösen: előnyeit, esetleges hátrányait, feltételeit, költségeit, közigazgatási, intézményi és egyéb lakossági szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit, az infrastrukturális fejlettség szintjét és a közműellátottságot, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó jogokat és terheket”

A fentiek alapján tehát első lépésként Előkészítő Bizottságot kell létrehoznia az érintett településeknek, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést és a Képviselő-testületet, hogy fogadják el a területátadást előkészítő bizottság megválasztásáról szóló határozati javaslatot!

Érd, 2014. május 26.

 

König Ferenc                                                                                 T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése és Sóskút Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése alapján az Érd Megyei Jogú Város északnyugati határához csatlakozó, Sóskút Község közigazgatási területéhez tartozó, részben lakott területrészek átadásának előkészítésére az alábbi összetételű bizottságot választja meg:

Az Előkészítő Bizottság elnöke: dr. Machács Barna

Az Előkészítő Bizottság tagjai:

Szalay Zsolt

Szalay Zsoltné

A Közgyűlés, illetve a Képviselő-testület felkéri az Előkészítő Bizottságot, hogy a területrész területére, az új közigazgatási határvonalra, a vagyon megosztására, illetve a költségek viselésére vonatkozó javaslatát készítse el.

Határidő: határozat továbbítására - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

              König Ferenc polgármester

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.