Tisztelt Közgyűlés!

2013. évben lezajlott az önkormányzati adósságkonszolidáció első szakasza, amelynek keretében a Magyar Állam Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságállományából 8.092.925 e Ft összegű adósságot vállalt át. 

A 2014. évben lehetőség nyílik a fennmaradt adósságállomány további konszolidációjára, ugyanis a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (1) és (2) bekezdése alapján az állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-áig átvállalja.

Az átvállalás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintően a 2013. december 31-én fennálló hitel- és kötvénytartozásokra, valamint a folyószámlahitel tartozásra terjed ki. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2013.12.31-én fennálló adósságállományt:

Az adósságátvállalás előkészítéséhez az önkormányzat a Magyar Államkincstár e-adat rendszerén keresztül igazolásokat tölt fel a fennálló adósságállományról a pénzintézetektől megkapott és egyeztetett adatok alapján, továbbá megteszi az adósságátvállalás előkészítéséhez szükséges nyilatkozatokat. Ezen túlmenően a további nyilatkozatok megtétele illetve a megállapodások aláírása tekintetében a Közgyűlésnek felhatalmazást kell adnia a Polgármester és a Jegyző részére.

Kérem a Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Érd, 2014. január 13.

 

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

2014. évi költségvetés

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.

2.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.

3.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.

4.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.

5.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a Polgármestert, hogy:

a)      megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;

b)      az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;

c)      a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.

6.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő:           2014. február 28.

Felelős:              T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges